بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

چکیده

گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می‌شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می‌باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل‌ توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می‌باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل‌ توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the value of foreign trade imports and tourism demand in Iran

نویسندگان [English]

  • saeid sargazi 1
  • hamid asayesh 2
  • dariush hasanvand 2
1 PhD student in Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

The expansion of trade between the countries of origin of tourism and the country of destination often leads to the continuation of travel to the destination country. Therefore, theoretically and empirically, the volume of foreign trade and tourism are related to each other. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the relationship between the value of foreign trade imports and tourism demand in Iran. This research is applied in terms of purpose. The main method in this research is econometric model and panel var method was used for analysis. The study period to evaluate the relationship between foreign trade and tourism demand in Iran, during the years 2016-2011 (2016-2016) and the selected countries are China, UAE, the Republic of Korea and Turkey. Regarding the impact of foreign trade, this study found that the value of imports between Iran and its trading partners has a positive and significant effect on increasing the number of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Import value
  • tourism demand
  • foreign trade
حیدری و همکاران (۱۳۹۱) آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین­المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم، شماره 19، فصل پاییز، صص ۱۳۷-۱۱۷.
حیدری­چیانه، رحیم (۱۳۹۶). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۲۸۴ صفحه.
دائی­کریم­زاده، سعید. قبادی، سارا. فرودستان، نسیم. (۱۳۹۲) عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره ۲۳، پاییز ۹۲، صص ۱۵۴-۱۳۱.
راسخی، سعید. محمدی، ثریا. (۱۳۹۶) عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره ۳۸، تابستان ۹۶، صص ۸۱-۶۳.
زاهدی، شمس­السادات. (۱۳۹۷) مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تاکید بر محیط­ زیست)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ویرایش دوم، چاپ اول، ۳۰۸ صفحه.
قلی­پور سلیمانی، علی. (۱۳۸۶) مطالعه تطبیقی صنعت گردشگری در ایران و ترکیه، بررسیهای بازرگانی، شماره ۲۳، خرداد و تیرماه ۸۶، صص ۷۹-۷۴.
نظری، محسن؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ طباطبایی، سیدمهدی. (۱۳۹۶) ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران بین المللی با استفاده از مدل جاذبه، تحقیقات اقتصادی، دوره 52 ، شماره 1، فصل بهار، صص ۲۴۳- ۲۱۵.
یغفوری، حسین. آقایی واحد. (۱۳۹۰) تحلیلی بر جاذبه­های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی مورد نمونه؛ اردبیل، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، آذرماه، دانشگاه فردوسی مشهد.
Balli, F., Balli, H. O., & Louis, R. J. (2016). The impacts of immigrants and institutions on bilateral tourism flows. Tourism Management, 52, 221-229 .
Chaisumpunsakul,W., & Pholphirul, P. (2017) Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand's trading partners, Kasetsart Journal of Social Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2017.06.007
Gallego, M.S., F.L. Rudriguez, and J.V. Rudriguez. (2007). Tourism and trade in OECD countries, University of La Laguna,pp.1-23.
Habibi, F., Rahim, K. A., Ramchandran, S., & Chin, L. (2009). Dynamic model for international tourism demand for Malaysia: Panel data evidence. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 207-217.
Hall, Colin M., Stephen J. Page. (1999). the Geography of Tourism and Recreation, London: Rutledge.
Katircioglu, S.T. (2009). Tourism, Trade and Growth: the Case of Cyprus, Journal of Applied Economics, Vol.41, Issue 21, pp.2741-2750.
Khan, H., R. S. Toh, and L. Chua. (2005). Tourism and trade: Co-integration and Granger causality tests. Journal of Travel Research, 44,2,pp. 171-176.
Kulendran, N., & Wilson, K. (2000). Is there a relationship between international trade and international travel. Applied Economics, 32, 1001-1009.
Leitao, N.C. (2010). Does trade help to explain tourism demand? The case of Portugal. Theoretical and Applied Economics, 17(3), 63-74.
Lim, C. (2003) Review of International Tourism Demand Models. Annals of Tourism Research, 24, pp. 835-489.
Martin, C.A. and S.F. Witt. (1987). International Tourism Demand Models: Inclusion of the Marketing Variables. Journal of Tourism Management, 8, pp.33-40.
Nordstom, J. (2005). Dynamic and Stochastic Structures in Tourism Demand Modeling, Journal of Empirical Economics, No.30, pp.379-392.
Santana, M., Ledesma, F. J., & Perez, J. V. (2011). Tourism and trade in OECD countries: A dynamic heterogeneous panel data analysis. Empirical Economics, 41(2), 533-554.
Shan, J., and K.Wilson. (2001). Causality between trade and tourism: Empirical evidence, from China. Applied Economics Letter, 8, pp. 279–283.
Song, H. and S.F. Witt. (2000). Tourism Demand Modeling and Forecasting, Modern Econometrics Approaches. Oxford, UK, Pergamon.
Song, H. and S.F. Witt. (2003). Tourism Forecasting: The General to Specific Approach. Journal of Travel Research, 42, pp. 65-74.
Surugiu, C., Leitao, N. C., & Surugiu, M. R. (2011). A panel data modeling of international tourism demand: Evidences for Romania. Economic Research, 24(1), 134-145.
Turner, L. W., & Witt, S. F. (2001). Factors influencing demand for international tourism: Tourism demand analysis using structural equation modeling, revisited. Tourism Economics, 7(1), 21-38.
White, R. (2007). Immigrant-trade links, transplanted home bias, and network effects. Applied Economics, 39(7), 839-852.