بررسی سیاست منطقه ای ترامپ در جهانی شدن اقتصاد از منظر اقتصاد بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایرا ن

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایرا ن

چکیده

هدف اصلی این نوشتار بررسی سیاست خارجی ترامپ در جهانی شدن اقتصاد از منظر اقتصاد بین‌الملل می باشد که به روش تحلیل اسنادی به انجام رسیده است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: سیاست خارجی ترامپ در جهانی شدن اقتصاد از منظر اقتصاد بین الملل چگونه است؟ نتایج نشان می دهد، فضای سیاسی آمریکا بعد از به قدرت رسیدن ترامپ به شدت قطبی و متعصبانه شده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در بسیاری از موارد، به طور فزاینده ای، انعطاف ناپذیر شده‌اند. ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور پوپولیست با درخواست فزایندۀ مردم عمدتا رای دهندهای جمهوری خواه در حوزۀ اقتصاد مواجه است و این امر باعث اهمیت یافتن محیط داخلی آمریکا برای ترامپ شده است تا جایی که بعضی آن را سیاست انزواگرایی جدید در آمریکا نام نهاده اند. سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر منافع محوری است چارچوب رویکرد منفعت محوری و ناسیونالیسم اقتصادی را به جهانی شدن اقتصاد بین الملل ترجیح می دهد و با دید تردید به جهانی شدن اقتصاد می نگرد. ترامپ اعتنایی به جهانی شدن اقتصاد ندارد، او به بهانه ی ملی گرایی، بعضی پیمان های تجاری را لغو و یا در پی اصلاح آنان است. ترامپ با ایجاد نظم لیبرال در آمریکا مخالف است و در پی پایان دادن به نظم است، به نظر اقتصاد جهانی منفعتی برای آمریکا ندارد و او در پی بازتعریف بنیادین از منافع ملی آمریکا می باشد. سیاست حمایت گرایی ترامپ وضعیت اقتصاد جهان را بدتر می‌کند. این سیاست بر نظم پولی و مالی بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. چنین سیاستی به دلیل تخریب تجارت جهانی، جریانات مالی و پولی و ایجاد جنگ‌های ارزی بی‌ثباتی نظام مالی بین‌المللی را درپی خواهد داشت. با این تفاسیر اندیشه‌های ترامپ ممکن است جهان را با بن بست بازرگانی روبرو سازد و گذشته از دامن زدن به آشفتگی‌های کنونی موجب بالاگرفتن ناسازگاری‌های سیاسی حتی میان شرکا و متحدان آمریکا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Trump's regional policy on economic globalization from the perspective of the international economy

نویسندگان [English]

  • hamidreza kiasat 1
  • bahram yousefi 2
  • hamed ameri 3
  • hamed mohaghegh 3
1 Department of Political Science, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to examine Trump's foreign policy in the sphere of globalization of economics from the perspective of of international economy, which has been accomplished through documentary analysis. The key question is: what is Trump's foreign policy in the globalization of economy from the perspective of the international economy? The results show that the American political climate has been increasingly polarized and fanatical since Trum took office. As a populist president, Trump is facing increasing demand from the economy, which has made it important for Trump to find the American interior to what some have called the new isolationist policy in the United States. Trump's foreign policy is based on pivotal interests The framework of the pivotal approach and economic nationalism prefers globalization of the international economy and looks at the globalization of the economy with no doubt. Trump has no regard for the globalization of the economy, he has canceled or sought to revise some trade agreements under the pretext of nationalism. Trump opposes liberal order in the US and seeks to bring an end to order. He seems to have no interest in the global economy, and he seeks a radical redefinition of American national interest. Trump's protectionist policy is making the world economy worse. This policy will affect the international monetary and financial order.Since such policy has a destructive impact on world trade; financial and monetary flows; and also currency wars, it will inevitably lead to unstable financial system. Such interpretation of Trump's thinking could lead to an international trade deadlock and in addition to escalating current turmoils, it will lead to increasing political disagreements even amongst it's American partners and allies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • foreign policy
  • Trump
  • realism
امیدبخش، اسفندیار (1384)، چالش های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. پنجاه و هشتمین نشست تخصصی معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
براتی، سحر (1397)، «بررسی مقایسه‌ای جهت‌گیری سیاست خارجی اوباما و ترامپ (2008-2018)»، پایان نامه کارشناسی روابط بین الملل، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - گروه حقوق و علوم سیاسی
حاجی یوسفی، امیر محمد (1381)، «جهانی شدن اقتصاد، بین المللی شدن دولت و همکاری، مورد ج.ا.ایران»، مجله رهیافت های سیاسی و اقتصادی، ش 3
دهشیار، حسین (1386)، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران: قومس
کریمی فرد، حسین (1397) سیاست خارجی ترامپ و واقعیت های نظام بین الملل ، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،  صص 1-18
گریفیتس، مارتین؛ (1388) دانشنامه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه‌ی علی‌رضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ اول،
قنبری، سهیل (1397) نقش عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی
محمدزاده‌ابراهیمی، فرزاد؛ محمدرضا ملکی؛ سعید وثوقی (1396)،«دونالد ترامپ و میراث سیاست واقع‌گرایانه اوباما در خاورمیانه»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 6، شماره 2، صص 123-153
مشیرزاده، حمیرا (1389)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
یزدان فام، محمود (1395) سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم
Alili, Ahmad. 2017. “Trump Foreign Policy Impact in the Caucasus: Projecting Azerbaijan-USA relations for the next four years and beyond”. Available at: http: //cesd.az/new/wp- content /uploads/ 2017/01/CESD_Paper_Trump-foreign-policy- impact-in-the-Caucasus.pdf.pp 2-16.
Amadeo, K. (Jan, 2019(,The Historical Impact of Globalisation on Economies and Business, Retrieved from The Balance.
Brands, Hal. 2017. “Can U.S. Internationalism Survive Trump? American internationalism is not dead yet, but that it faces serious long term maladies”. Foreign Policy. Available at: www.foreignpolicy.com/2017/05/25/can-u-s-internationalism- survive-trump.
Cherkaoui, Mohammed. 2016. “Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America”. Available at: http: //scar.gmu.edu/sites/default/files/MCherkaoui%20 Report%20on%20US%20Politics.pdf. pp 1-17.
Cohen, Stephen D. Joel R. Paul and Robert A. Bleches. (1996). Fundamentals of U.S. Foreign Trade Policy: Economics, Politics, Laws, and Issues, Boulder. Westview Press.
Cruz, Roman. 2017. “Trump’s isolationism on full display at international climate talks”. Available at: http: //thehill.com/opinion/energy-environment/ 361390 -  trumps-isolationism-on-full-display-at-international-climate-talks
Haar, Roberta. 2016. “The Trump effect on US foreign policy”. Available at: https: //www .atlcom .nl/ap _archive/pdf/AP%202016%20nr.%205/Haar.pdf. pp 1-6.
Holsti, K. J.; International Politics: A Framework for Analysis; New Jersey: Prentice-Hall International, 1982.
Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relations Dictionary, Forth Edition, New York: Longman, 1988
Justin Kuepper (2019), Globalization Benefits World Economies, International Investing Lessons From Warren Buffett's Annual Letter, July 29, 2019
Kaarbo, Juliet; "Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision Making: A Framework for Research", Political psychology; Vol. 18, No. 3, 1997, Pp. 553-81.
Krasner, Stephen D. (1983). "Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous Variables" in International Regime. ed. by. Stephen D. Krasner. Cornell University Press.
Krauthammer, Charles. 2017. “Trump’s foreign policy revolution”. Available at: https: //www. Washingtonpost . com/opinions/global-opinions/trumps-foreign- policy-revolution /2017/01/26/ c69268a6-e402-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_ story.html?
Morgenthau, Hans; Politics Among Nations; 4th edition, New York: 1970
Michael H Fuchs (2019), Trump's foreign policy is for sale. That threatens our national security, https://www.theguardian.com/ commentisfree/ 2019 / oct/02/trump-foreign-policy-impeachment
Nicolas A. Pologeorgis (2019), How Globalization Affects Developed Countries,https://www.investopedia.com/articles/economics/10/globalization-developed -countries.asp
Larres, Klaus. 2017. “Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.globalpolicyjournal. com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-america% E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.
Paul, T.V. (2005). “Soft Balancing in the Age of US Primacy”. International Security. Vol. 30, No.1. Summer.
Walt, Stephan. 2016. “Could There Be a Peace of Trumphalia?”. Available at: http: //Foreignpolicy .com/2016/11/14/could-there-be-a-peace-of-trumphalia
Wolfforth, William C. 2008. Realism and Foreign Policy; Theories, Actors, Cases. Edited by Steve Smith and Amelia Hadfield and Tim Dunne. Oxford University Press.