تحلیل اثرات رضایتمندی بر تحرک مسکونی در گروه اقشار کم درآمد شهر جدید پردیس

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

مسکن به منزله ی نیاز انسان، مقوله ای پیچیده معرفی می شود و ابعاد متنوعی دارد. با وارد شدن به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل می شود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی اقشار مختلف جامعه، در طول سالیان گذشته به شیوه های متفاوت درصدد تأمین این نیاز بشر بوده است، لکن امروزه امکانات محدود دولت و افزایش سریع تقاضای مسکن، اجازه تأمین مسکن برای تمامی افراد جامعه را نمی دهد. از این رو، چارچوب هدفهای توسعه ملی بویژه هدف های اولویت دار اقتصادی و اجتماعی، سهم مسکن گروه های کم درآمد را مشخص می سازد. لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل و تعیین اثرات رضایتمندی بر تحرک مسکونی در گروه اقشار کم درآمد بر پروژه های مسکن مهر در محدوده مسکن مهر پردیس می باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه می باشد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مسکن مهر پردیس تهران علی رغم زمان و هزینه صرف شده دارای مشکلات متعددی می باشد که این امر بر میزان رضایت مخاطبین بسیار تأثیرگذار بوده است. نتایج حاصل از بررسی عوامل معرف رضایتمندی سکونتی نشان می دهد که عامل رضایت مندی از وضعیت مجتمع مسکونی  ساکنین مسکن مهر پردیس تهران را تبیین می کنند و وضعیت شاخص های کیفی مسکن در دو منطقه 5 و 4 فاز 11 مسکن مهر شهر پردیس از لحاظ تحرک مسکونی از لحاظ مطلوبیت تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of satisfaction on residential mobility in the low-income group of the new campus city

نویسندگان [English]

  • mojtaba rashid 1
  • mina khandadn 2
  • hosein zabihi 3
1 PhD student, Department of Urban Planning, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
3 3- Associate Professor, Department of Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Housing is introduced as a human need, a complex category and has various dimensions. Entering the field of housing planning, it is achieved that this type of planning, due to the limitations and housing needs of different segments of society, has sought to meet this human need in different ways over the years, but today The limited resources of the government and the rapid increase in demand for housing do not allow housing to be provided to all members of society. Hence, the framework of national development goals, especially priority economic and social goals, determines the housing share of low-income groups. Therefore, the main purpose of this study is to analyze and determine the effects of satisfaction on housing mobility in the group of low-income groups on Mehr housing projects in the Mehr Pardis housing area. The method of this research is descriptive-analytical and the data collection tool includes documentary and field studies through a questionnaire. Confirmatory factor analysis method was also used for analysis. The results show that Mehr Pardis housing in Tehran, despite the time and cost spent, has several problems that have had a great impact on the satisfaction of the audience. The results of the study of the factors representing residential satisfaction show that the factor of satisfaction with the condition of the residential complex explains the residents of Mehr Pardis housing in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Residential Mobility
  • Low Income
  • New Campus City
ابویسانی جغتائی، ناجیه، فرج الهی راد، امیر، یگانه، منصور. (1400)، تبیین سرفصل‌ها و معیارهای محیطی جهت ارزیابیِ پایداریِ ساختمان‌های مسکونی جدید الاحداث در راستای طرح‌های شهری و آمایش شهر. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 12(1), 219-229. doi: 10.22034/jgeoq.2021.128863
آجیلیان ممتاز، ش؛ و رفیعیان، م؛ و آقاصفری، ع. (1395)، تدوین اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن مهر (نمونه موردی: شهرک مهرگان). مطالعات شهری، 5(19), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481196
آلتمن، ایروین (1382)، محیط و رفتار اجتماعی، ترجمه علی نمازیان، نشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-امین زاده، بهناز؛ افشار،دخی (1395)، طراحی والگوهای رفتاری:پیشنهادی برای بهسازی پارک های شهری، نشریه مطالعات شهری، دوره 29، شماره 3(ویژه نامه طراحی محیط).
آئینی، محمد  (1389)، مسکن مهر: اصلاح الگوی مصرف زمین شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره های  47 و 48.
آئینی، محمد  (1389)، مسکن مهر: اصلاح الگوی مصرف زمین شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره های  47 و 48.
-پاکزاد،جهانشاه؛ بزرگ؛ حمیده(1393)، الفبای روانشناسی محیط برای طراحان،آرمانشهر.
حافظ رضازاده، معصومه، میر، مهیار، شهرکی، داود­(1400)، ارزیابی و اهمیت سنجی شاخصهای توسعه میان افزا در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 11(3), 553-568.
حبیبی، کیومرث، بهزادفر، مصطفی، ترابی، کمال و محکی، وحید­(1389)، نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران، فصلنامه آبادی، سال بیستم، شماره،69 صص 6- 13.
حبیبی، کیومرث، مصطفی بهزادفر، کمال ترابی، وحید محکی­(1389)، نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران»، فصلنامه آبادی، سال بیستم، شماره،69 صص.13-6.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (1389)، مسکن مهر: رویکردی نو در بخش مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره های  47 و 48.
ذبیحی، حسین حبیب، فر رهبری منش، کمال­(1394)، بررسی رابطۀ بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان مطالعۀ موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران صص 103-118.
راپاپورت، آموس­(1381)، انسان شناشی مسکن،ترجمه زهرا غزنویان، تهران.
رضایی خبوشان، رضا، مرجان نعمتی مهر. (1394). سناش کیفیت محیط مسکونى در برنامه  مسکن مهر بر اساس نشانگرهاى کیفیت زندگى (مورد پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس)»، نشریه صفه. شماره.69 صص.  70-53.
زهره، م؛ و رضایی، ح.­(1399)، ارزیابی رضایتمندی سکونتی در مجموعه مسکن مهر به مثابه راهبردی جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه ملی (مطالعه موردی: مجتمع دولت مهر شهر کرمانشاه). معماری و شهرسازی ایران، 11(2), 5-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=557362
-شولتز نوربرگ، کریستیان­(1381)، مفهوم سکونت، ترجمه امیر یار احمدی، نشر آگه، تهران.
-شیعه، اسماعیل(1384)، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
-شیعه، اسماعیل(1385)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران.
صومعلو، ابوالفضل­(1389)، مسکن مهر: چرخش ساختاری در سیاستگذاری های مسکن و دستاوردهای آن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره های  47 و 48.
عزیزی، محمد مهدی، مهرداد رحمانی­(1393)، ارزیابی کیفیت محیط در ماموعه های مسکونی اقشار کم درآمد: مورد پژوهی مجموعه های مسکونی مهر شهر تاکستان»، نشریه صفه، سال،24 شماره،64 صص 74-61.
عزیزی،محمد مهدی(1384)، تحلیلی بر دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23.
فیروزی، محمد علی، مرتضی نعمتی، نادیا داری پور­(1393)، سناش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر امیدیه)»، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال سوم، شماره.11 صص.49-62.
کورت گروتر، یورگ­(1388)، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهان شاه پاکزاد و عبالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
لنگ، جان (1383)، آفرینش نظریه های معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، نشر دانشگاه تهران.
مخبر، عباس، (1363)، ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، تهران
مزینی، منوجهر (1387)، از زمان و معماری، انتشارات شهیدی، تهران.
Van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & De Hollander, A. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-Being Toward a Conceptual Framework and Demarcation of Cenepts: A Literature Studay. Landscape and Urban Planning, 65, 5-18.
Van Poll, R. (1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment: A Multi Attribute Evaluation. Phd, University of Groningen, the Netherlans.
Donmez, L., Gokkaca, Z., & Dedeoglu, N. (2004). Disability and Its Effects on Quality of Life among Older People Living in Antalya City Center, Turkey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 40(2), 213-223.
Tan Teck-Hong(2012), Housing satisfaction in medium- and high-cost housing: The case of Greater Kuala Lumpur, Malaysia, Habitat International, Volume 36,Issue 1, Pages 108–116, doi:1131116/j.habitatint.2115.163111.
Fallahi, B. Ahmad Hariza Hashim Husniyah Binti Abdul Rahim, Mohamad Fazli
Sabri (2015), Relationship between Background Characteristics and Housing
Satisfaction of Iranian Homeowners in Kuala Lumpur, Malaysia, Educational,
Health and Community Psychology, 4(2), http://www.journal.uad.ac.id/index.php/Psychology/article/view/2118