نظارت بر دستگاه‌های عمومی با تأکید بر شهرداری‌ها و در راستای برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

چکیده

وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آن‌ها اجازه فعالیت دارند. معمولاً این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آن‌ها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد. نظارت در تمامی دستگاه‌های عمومی امری لازم و ضروری است. یک دیدگاه عقیده دارند که شهرداری جزء مؤسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است. دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفاً بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به‌هرحال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری‌ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست. این پژوهش با هدف بررسی نظارت بر دستگاه‌های عمومی با تأکید بر شهرداری‌ها به صورت کتابخانه ای به اجرا درآمد. نتایج این تحقیق موید این نکته است که مبانی نظارت بر قدرت در حقیقت به تحلیل ادله و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت می‌پردازد. از محتوا و مستندات این نوشتار به خوبی قابل استنباط است که نظام حقوق اساسی ایران با تکیه بر اندیشه های سیاسی و منابع اسلامی به تراکم قدرت و امکان افسارگسیختگی و تجاوزگری آن حساس است و دغدغه خاطر دارد و ازهمین رو در این نظام با بحث نظارت بر قدرت و کنترل و تحدید آن بسیار جدی برخورد شده و مبانی متعددی برای این امر منظور شده امت که به خوبی توجیه کننده ضرورت نظارت بر قدرت‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supervision of public institutions with emphasis on municipalities and in line with regional planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ostovari 1
  • Nader Mardani 2
  • Ahmad Asadian 3
1 PhD Student, Department of Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
2 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE.
چکیده [English]

Having a complete and accurate system for monitoring and control is one of the most important and vital pillars in a healthy and efficient management. All institutions, organizations and ministries that use public funds have legal duties and powers within which they are only allowed to operate. Usually, these duties and responsibilities are mentioned in the statutes of these organizations or the law of their formation; But there is no denying the constant desire of some managers to shrug off the do's and don'ts and to act on their own accord. Monitoring in all public institutions is necessary. One view holds that the municipality is a public institution and in this respect is under the supervision of the Court of Audit. Another view is that the Court of Audit only monitors the consumption of the state budget and the municipality's revenue is excluded from the scope of the Court of Audit because it is not part of the national budget. This study was conducted with the aim of investigating the supervision of public institutions with an emphasis on municipalities as a library. The results of this study confirm that the principles of power control in fact analyze the arguments and foundations of the legitimacy of power control. From the content and documents of this article, it is well inferred that the Iranian constitutional system, relying on political ideas and Islamic sources, is sensitive to the density of power and the possibility of its unbridledness and aggression, and therefore in this system Power and its control and limitation have been taken very seriously, and several principles have been proposed for this purpose, which well justify the need to control power.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • public bodies
  • municipalities
  • corruption
امامی، محمد، ( 1384 ). کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
امامی، محمد، استوارسنگری، کوروش، ( 1393 ). حقوق اداری، جلد اول، چاپ هجدهم، تهران: نشر میزان.
ایزدهی، سیدسجاد، (1390). مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی ره، تهران: موسسه چاپ و نشرعروج.
آرایی، وحید و ملک محمدی، حمیدرضا، (1393). «بررسی تطبیقی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام های حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه و آلمان»، حقوق تطبیقی، نامه مفید، دوره 10، شماره 101.
باباجانی، جعفر، (1382). «تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی»، نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 10 شماره31، 97-130.
حسینی، سیدحسین و موسوی بایگی، سیدعلی، (1390). «نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن»، نشریه اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه)، دوره1، شماره1، 121-142.
حضوری، مصطفی، (1392). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم نظارت، تهران: دفتر مطالعات نظام اسلامی، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
شریف‌زاده، محمدجواد، نادران، الیاس، (1388). «تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 36، دورۀ زمستان، 5-32.
صادقی مقدم، محمدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر، (1389). «نظارت پذیری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره4.
قاضی، سیدابوالفضل، (1375). بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان.
قدمی، مصطفی، سیدرضایی، میریعقوب، آزاد یقطار، سعید، (1392). «تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری‌ها با تأکید بر عوارض»، فصلنامه مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، شماره 4، دوره زمستان، 27-52.
میرمعزی، سیدحسین، (1391)، نظام اقتصادی اسلام مبانی اهداف اصول راهبردی و اخلاق، چاپ دوم: تهران، ناشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نرگسیان، عباس، (1387). نظام اقتصادی اسلام مبانی اهداف اصول راهبردی و اخلاق، چاپ دوم: تهران، ناشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
هادوی‌نیاء، علی‌اصغر، (1382). «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 12 ، دوره زمستان، 11-36.
یزدانی امیری، محمود و کرمی، رقیه، نادری، افشین و سلطانی، فاطمه، (1392). «مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در اداره‌ی شهرهای ایران»، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی مدیریت شهری، مشهد.
Shavell, Steven, (2002), Economic analyses of property law, Harvard Law School.