مطالعه داده بنیاد الگوی شایستگی راهبران مدارس در جغرافیای روستایی و عشایری (شناسایی شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای طراحی و تبیین شایستگی‌های راهبران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به دلیل نهادینه نشدن جایگاه و مفهوم راهبری در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، با «قلت دانش محتوایی و موضوعی» در این حوزه روبرو هستیم. این وضعیت خود را در فهم درست ماهیت امکانات راهبری نشان داده است. به دلیل سستی نقش و جایگاه، راهبران در یک وضعیتی قرارگرفته‌اند که تلقی از آن‌ها را به مدیر و یا بازرس فروکاسته است به‌منظور غلبه بر گسست‌های ناشی از این وضعیت مطالعه‌ی حاضر باهدف شناسایی شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای مرتبط با طراحی شایستگی‌های راهبران انجام‌گرفته است. جامعه موردمطالعه، راهبران آموزشی تربیتی کشور هست نمونه‌گیری، به‌صورت هدفمند و نظری و تعیین حجم نمونه بر اساس اشباع نظری انجام گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. تحلیل‌ها بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. پدیدةمحوری «دانش محتوایی در پیشبرد تفکر راهبری» هست یافته‌ها بیانگر آن است که شرایط مداخله‌گر مرتبط با طراحی و تبیین شایستگی‌های راهبران «ارزیابی/عملکرد دائمی راهبران»، «انطباق ناپذیری -نهادی/دانشی»، «ضعف اشتراک -گذاری دانشی»، «معنابخشی هم‌افزا -از شایستگی حرفه‌ای»، هستند شرایط زمینه‌ای «سیاست‌گذاری مشخص در حوزه راهبری آموزشی»، «تقویت عدالت -توزیعی/فرهنگی»، «راهبر به‌مثابه -هادی نه بازرس»، راهبردهای اتخاذشده در برابر این شرایط «ظرفیت‌سازی و نیازسنجی مشارکتی»، «توسعه -طرح‌های خود راهبر»، «ارتقای مهارت‌های کلامی/ارتباطی» می‌باشند که پیامدهای «راهبر به‌مثابه تسهیل گر»، «تعدیل روابط معلمان/مدارس»، «تحقق عدالت و توانمندسازی آموزشی»، «جهت‌دهی و اولویت‌بخشی به روندها توسط راهبران» را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the data base of the competency model of school leaders in rural and nomadic geography (identifying the interventionist conditions, strategies and consequences of designing and explaining the competencies of the leaders)

نویسندگان [English]

  • noormohamad soltani 1
  • MOHAMAD RABEI 2
  • mohamad hakak 3
  • mina jamshidi 2
1 PhD student in Human Resource Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Due to the lack of institutionalization of the position and concept of leadership in educational policies, we are faced with a "lack of substantive and thematic knowledge" in this area. This situation has shown itself in the correct understanding of the nature of leadership opportunities. Due to the weakness of the role and position, managers are in a situation that has reduced their perception to the manager or inspector in order to overcome the gaps caused by this situation. The study population is the educational leaders of the country. Sampling was done purposefully and theoretically and the sample size was determined based on theoretical saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. The analyzes were performed based on three stages of open, axial and selective coding. The phenomenon is central to "content knowledge in promoting leadership thinking". Comprehensive meaning - from professional competence ", are the background conditions of" specific policy in the field of educational leadership "," strengthening justice - distributive / cultural "," leader as guide - not inspector ", strategies adopted against these conditions" participatory capacity building and needs assessment " "Development - self-directed plans", "Improvement of verbal / communication skills" are the consequences of "Leadership as a facilitator", "Modification of teacher / school relations", "Achieving justice and educational empowerment", "Orientation and prioritization of processes by leaders" »Follows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaders'
  • competencies
  • interventionist conditions
  • strategies
  • consequences
André Seidel, Tarcísio Abreu Saurin, Giuliano Almeida Marodin, José Luis Duarte Ribeiro)2017). "Lean Leadership Competencies: a multi-method study", Management Decision, https://doi.org101108/MD-01-2017-0045Permanent:https://doi.org/101108/MD-00-7002-0042.
Anna Berestova, Natalya Gayfullina, Sergey Tikhomirov, (2020) Leadership and Functional Competence Development in Teachers: World Experience, International Journal of Instruction January 2020 Vol.13, No.1 e-ISSN: 1308-1470 www.e-iji.net
Annette Rose, Mary, Louise Geesa, Rachel & Stith, Krista(2019), A Modified Delphi Study of Critical Skills, Competencies, and Qualities. STEM Leader Excellence: urnal of Technology Education Vol. 31 No. 1,
Arefnejad, Mohsen (2017) Identifying and prioritizing the components of competencies of school principals with emphasis on Islamic management Two Quarterly Journal of School Management, Volume 5 - Number 1 - Spring and Summer 2017 Pages 172-151[in Persian]
Deputy of Primary Education of the Ministry of Education. (2014). Regulations on "How to form and manage multi-grade classes" approved by the eight hundred and ninety-fifth session of the Higher Education Council on 2014/5/19, the Office of Primary Education of the Ministry of Education. [in Persian]
Bharwani, S. & Talib, P. (2017). Competencies of hotel general managers: A conceptual Framework. InternationalJournal of Contemporary Hospitality Management, 29, 393–418. doi: 10.1108/IJCHM-09-2015-0448
Cheng, A. Y. Szeto, E. (2016). Teacher leadership development and principal facilitation: Novice teachers’ perspectives. Teaching and Teacher Education, 58: 140-148.
dehghanan, Hamed (2007). Administrative System Supervision and Inspection Mechanisms in the Civil Service Management Law, Quarterly Journal of Supervision and Inspection, Volume 2007, Number 2, Pages 9-38[in Persian]
Deputy of Primary Education of the Ministry of Education. (2016). Executive instructions of educational leaders of rural schools and multi-grade classes (guide to educational activities of rural schools and multi-grade classes), Office of Primary Education of the Ministry of Education. [in Persian]
Dibai Saber, Mohsen, Abbasi, Effat, Fathi, Kourosh, Safaei Movahed, Saeed (2016) Thesis Design and Accreditation of High School Teachers Education and Improvement Model Based on Government Competence Approach - Ministry of Science, Research and Technology - Kharazmi University - Faculty of Literature and Humanities[in Persian]
Emami Meybodi, Ahmad Ali, Rahimian, Hamid, Abbaspour, Ghiasi Nodoshan, Saeed (2019), Designing a Model of Leadership Competencies in Tehran State Universities, Quarterly Journal of Human Resources Management Research, Imam Hossein University (Eleventh Year, No. 2) 36), Summer 2019, 166-137[in Persian]
Izan, Mohsen, Ghaderi, Mostafa, Shirbegi, Nasser(2019). Analysis of the experience of educational leaders from the implementation of teacher-centered educational supervision models in primary schools. Management on Organizational Education, Year 8, Issue 1, Spring and Summer 2019, No. 184-159[in Persian]
Jafari Rad, Ali, Zahed Babalan, Adel, Moradi, Massoud, Samari, Issa (2018), Designing a Conceptual Model for the Development of Competence of Secondary School Principals, Foundation Data Theories, Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, Volume 7, Number 4, Spring 2018, pp. 188-163[in Persian]
Javidan, Lida, Ali Ismaili, Abdullah, Shojaei, Ali Asghar(2018). Develop a model of characteristics and competencies of a teacher based on upstream documents of education. Research in Educational Systems / Special Issue / Spring 2018[in Persian]
Jobs for the Future & the Council of Chief State School Officers. 2017. Leadership Competencies for Learner-Centered, Personalized Education. Boston, MA: Jobs for the Future. This project is supported generously by funds from the Nellie Mae Education Foundation.
 Kim, Mi Song(2019) Developing a competency taxonomy for teacher design knowledge in technology enhanced learning environments: aliterature review Kim Research and Practice in Technology Enhanced Learning14:18 https://doi.org/10.1186/s41039-019-0113-4
Kin, T. M. & Kareem, O. A. (2019). School leaders’ competencies that make a difference in the era of Education 4.0: A conceptual framewor. International Journal of Academic ResearchinBusiness and Social Sciences, 9(5), 214–225.
Kho, F.C.Y. Hamidah Yusof, & Syed Ismail Syed Mohamad, (2016). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE TEACHER LEADERSHIP COMPETENCY SCALE Malaysian Journal of Learning and Instruction: Vol. 13 No. 2 (2016): 43-69
Lee, W. O. (2015). Moral leadership: Where the East meets the West. Multicultural education Review, 4(1), 29-50. doi: 10.1080/23770031.2009.11102888
Mike, Ulrich,David Kryscynski, Dave UlrichWayne Brockbank, Jacqueline Slade, (2016) HUMAN RESOURCE COMPETENCY CONFERENCE 2016 Ulrich, the RBL Group All Rights Reserved www.apg.pt/downloads/file954_pt.pdf
Marina Covalciuc & Gautier. Kerleguer 2019. Leadership Competencies Development through ... – DiVA. Leadership Competencies Development through Game. www.diva-portal.org › diva2:1323314 › FULLTEXT01
Neumerski, C. M. (2013). Rethinking instructional leadership, a review: What do we know about principal, teacher, and coach instructional leadership, and where should we go from here? Educational administration quarterly, 49(2): 310-347.
OECD (2012), Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: Lessons from Around the World, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264xxxxxx-en
Ulrich, David, Younger, John, Brockbanker, Wayne, Ulrich, Mike (2018) HR from THE OUTSIDE IN: Six competencies for the future of human resources, translated by Naser Pour Sadegh and Naser Rahmadol, Tehran, Noshanakht Publications, 346 p.
Pont, B. (2013). Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals: A Comparative Study (No. 99). OECD Working Papers
Ruben, Brent D(2019), An Overview of the Leadership Competency Framework, DOI: 10.1108/978-1-78973-255-920191001 Rutgers, The State University of New Jersey 77 PUBLICATIONS 2,040 CITATIONS https://www.researchgate.net/publication/333075961
Seemiller, Corey & Whitney, Rich(2020), CREATING A TAXONOMY OF LEADERSHIP COMPETENCY DEVELOPMENT, University of La Verne https://journalofleadershiped.org/wp-content/uploads/2020/01/19_1_Seemiller.pdf
Tabassi AA, Roufechaei KM, Ramli M, Abu Bakar AH, Ismail R, Pakir HK, (2016).Leadership Competences of Sustainable Construction Project Managers, Journal of Cleaner Production,doi: 0020002/j.jclepro.70022072022.
Tai, M. K. & Omar, A. K. (2018a). A comparative analysis on principal changeLeadership competencies in Malaysian high-and mediocre-performing secondary schools. Asia Pacific Journal of Education. Advance online publication. doi:10.1080/02188791.2018.1476319Tai,
Wendy Pan, H. Nyeu, F. & Cheng, S. (2017). Leading school for learning: Principal practices In Taiwan. Journal of Educational Administration, 55(2), 168-185. doi: 10.1108/JEA-06-2016-0069
Vesali, Saeed and Ghasemi Nejad, Abuzar (2019), "Data Study of Marginalization and Social Development Foundation (Identifying Interventional Conditions, Strategies and Consequences of Unrealized Social Development among Pakdasht Marginalized)" Social Development Quarterly (Former Human Development), Volume 14, Number 2, pp. 93-126. [in Persian]
Zuzana Skorková (2016) Competency models in public sector 3rd International Conference on New Challenges in Management and Organization: Organization and Leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE
http://www.iscanews.ir/news/968284 Hakimzadeh, Rezvan.1397 /. Accessed on 21/6/2020