ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدل منطقه ای عشایر ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران،

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

عصر دانایی یا دانش، عنوان جدیدی است که به زمان حاضر و یا آینده نزدیک اطلاق می‌شود. مدیریت دانش دارای یک اهمیت فزاینده برای دولت و سازمان های دولتی جهت مواجهه با مخاطراتی است که توسط اقتصاد دانش محور ایجاد می شودتحقیق حاضر باهدف ارائه مدلی برای اجرای فرآیند مدیریت دانش در عشایر ایران انجام شده است.در این مطالعه پیمایشی داده ها با استفاده از پرسشنامه، گردآوری شد. این پرسشنامه که ارائه مدل مناسب مدیریت دانش برای منطقه عشایری کشور را مورد سنجش قرار می دهد. از مجموع 100 مورد، 2 مورد حذف گردید و 98 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آزمون kmo و کرویت بارتلت نتایج اولیه تحلیل مؤلفه‌های اصلی در مورد ابزار پژوهش نشان داد که همه گویه-ها دارای بار عاملی مناسب هستند و هیچ گویه‌ای از پرسشنامه حذف نمی‌شود. بر این اساس، مقدار کفایت نمونه‌گیری کایزر میر-اکلین (794/ =KMO) و آزمون کرویت بارتلت ( 864/10902) در سطح (000/0) معنادار به دست آمد. هرگاه مقدار KMO در حد مناسبی باشد و آزمون کرویت بارتلت معنادار باشد، ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است.نتایج حاکی از آن است که برای پیاده سازی اجرای مدیریت دانش در عشایر ایران، لازم است فرهنگ سازمانی، انگیزش،ساختار،و عوامل فنی و اجتماعی بعنوان متغیر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge management with the approach of regional model of Iranian nomads

نویسندگان [English]

  • fateme zare 1
  • zahra abazari 2
  • mosayeb samanian 3
  • fahime bab 4
1 PhD student in Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran
2 Associate Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran
4 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Purpose: The age of knowledge or knowledge is a new title that refers to the present or the near future. Knowledge management is of increasing importance for the government and government organizations to deal with the risks posed by the knowledge-based economy. The present study aims to provide a model for implementing the knowledge management process in Iranian nomads. Method: In this survey study, data were collected using a questionnaire. This questionnaire, which assesses the provision of a suitable model of knowledge management for the nomadic affairs organization of the country. Each item is graded on a five-point Likert scale from one (very low) to five (very high). To be selected. In this study, confirmatory factor analysis was used with Amos software. The data of this research were edited from the data standardization method in the regression analysis analytical path in spss24 and the data in the range of +3 to -3 were used and more and less data from this domain were used. Were removed from the data to provide more standardized data for analysis. Out of 100 cases, 2 cases were removed and 98 samples were analyzed.Results: Bartlett kmo and sphericity test Preliminary results of principal components analysis of the research tool showed that all items have a suitable factor load and no item is removed from the questionnaire. Accordingly, the adequacy of Kaiser Mir-Eklin sampling (KMO = 794) and Bartlett sphericity test (1090.864) were significant (0.000). I

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Iranian nomads
  • organizational culture
  • organizational structure
  • motivation
بر روی مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو خراسان. شباک, 2(6 (پیاپی 13) (جلد 1 مطالعات علوم انسانی)), 1-12.
درخشنده، رضا؛ ماشین‌چی، علی‌اصغر؛ عسکری، احمد (1395). «بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره دوم، شماره 2، صص 101-108.
رونقی, محمدحسین, زین الدین زاده, سارا, علم بلادی, سپهر. (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب. کتابداری و اطلاع‌رسانی
رونقی, محمدحسین, زین الدین زاده, سارا, علم بلادی, سپهر. (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب. کتابداری و اطلاع‌رسانی, 22(3), 112-135. doi: 10.30481/ijlis.2019.183033.1553
شهدادی, علی, قنبری, یوسف, سلمانی زاده, الهام, آذره, علی. (1398). پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای, 9(3), 293-306.
عباسی، زهره،1386،مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها،اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش،تهران
عباسی،رضا، خلوتی جابری ،سمیه، قلتاش، عباس،(1394). مدیریت دانش ونقش آن دربهبود وکارآیی مراکزآموزشی.
فروتن راد, لاله, مومنی, عصمت. (1400). مروری بر فرایند مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان ها. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی
قاسمی،وحید(1389)، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران،جامعه شناسان
کفاش پور، آ.، و شیرازی، ب.، و حسینی دلویی، م. (1395). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر روی مدیریت روابط مشتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو خراسان. شباک, 2(6 (پیاپی 13) (جلد 1 مطالعات علوم انسانی)), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278795
لطفی, حیدر, پزشکی, مهدی, حجازی, مهسا. (1397). بررسی سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین عشایر استان خراسان شمالی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای, 8(2), 327-340.
نجفقلی‌نژاد، اعظم؛ صادق‌زاده، علی (1389). «فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالش‌ها»، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال سیزدهم، شماره 2.
یعقوبی، ح.، و کریمی، م.، و امیدی، ع.، و باروتی، ع.، و عابدی، م. (1391). اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی (12-GHQ) در دانشجویان. مجله علوم رفتاری, 6(2 (مسلسل 20)), 153-160.
Venkatesh, V., Davis, F. D., & Zhu, Y. (2022). A cultural contingency model of knowledge sharing and job performance. Journal of Business Research140, 202-219.
Ahmed, A., & Elhag, M. (2017). SMART KM model: The integrated knowledge management framework for organisational excellence. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development.
Shujahat, M., Hussain, S., Javed, S., Malik, M. I., Thurasamy, R., & Ali, J. (2017). Strategic management model with lens of knowledge management and competitive intelligence: A review approach. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.
Spangler, S. C., Skovira, R. J., & Kohun, F. G. (2015). Key factors in a successful knowledge management model. Online J Appl Knowl Manage3(1), 51-60.
Hinton, Karen E. (2012). A Practicl Guide to Strategic Planning in Higher Education, Society for College and University Planning.
Nurach, Pramoul , Thawesaengskulthai, Damrong, Chandrachai, Achara.(2012). Factors That Improve the Quality of Information Technology and Knowledge Management System for SME(s) in Thailand, China-USA Business Review, March 2012, Vol. 11, No. 3, 359-367.
Hinton, Karen E. (2012). A Practicl Guide to Strategic Planning in Higher Education, Society for College and University Planning.
Lee, H. & Choi, B. (2009). Knowledge management enablers, process, and organizational Performance: an integrative view and empirical examination. J Manage Inf Syst, 20(1):179–228.