تبلور مدیریت شهری درالگوی اسلامی با نگاهی به وضعیت مدیریت شهری درجغرافیای جهان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه الهیات،واحدنجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود. براساس برنامه مدیریت شهری که از سوی سازمان ملل مشخص شده است. ۵ محور برای منطقه جغرافیایی جهان در قرن ۲۱ در نظر گرفته شده است: مدیریت زمین شهری، مدیریت زیرساخت های شهری، مدیریت امور مالی شهرداری ها، مدیریت محیط زیست شهری و ریشه کن سازی فقر شهری. دراین نوشتار بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا کشورهای اسلامی با رعایت الگوی اسلامی درمدیریت شهری موفق تربوده اند یا کشورهای غربی ؟ آیا الگوی اسلامی میتواند پاسخگوی نیاز های مدرن مسلمانان درکشورهای اسلامی باشد؟ دراین نوشتاربا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافتیم که کشورهای اسلامی نیز می توانند با رعایت فرهنگ والگوی اسلامی از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء و بهبود مدیریت شهری ایران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crystallization of urban management in the Islamic model with a look at the status of urban management in the world

نویسندگان [English]

  • atefehe hosinefar 1
  • masoud raei 2
  • ehsan aliakbari 3
1 Department of Theology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Theology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Urban management structure is one of the most important dimensions of urban governance. According to the United Nations Urban Development Plan, there are five axes for the 21st century geographical area of the world: urban land management, urban infrastructure management, municipal finance management, urban environmental management and eradication. In this article, we seek to answer the question of whether Islamic countries have been more successful in urban management by following the Islamic model or Western countries? Can the Islamic model meet the modern needs of Muslims in Islamic countries? In this article, using a descriptive-analytical method We achieved the important point that Islamic countries can also use the successful experiences of developed countries to promote and improve Iran's urban management by observing the culture of the Islamic model. urban management by following the Islamic model or Western countries? Can the Islamic model meet the modern needs of Muslims in Islamic countries? In this article, using a descriptive-analytical method We achieved the important point that Islamic countries can also use the successful experiences of developed countries to pro

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management
  • Islamic model
  • world geography
  • governance
اسماعیل زاده، حسن (1388)، تحلیلی بر مسائل شهرهای ایران، پژوهش مدیریت شهری، شمار ه 2.
حسینی فرد، عاطفه، راعی، مسعود، علی اکبری، احسان(1400)، جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی، شماره 48
فریودی، یوسف (1393) اداره ی امور شهرداریها. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شماره 43
قالیباف، محمدباقر، زکی، یاشار، رضوی نژاد، مرتضی، آل حسن قزوینی، سلمان (1395)، بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه)شماره اول
محمدزاده، شیما، سلیمان پور عمران، محبوبه (1399) بررسی میزان تاثیر آموزش شهروندی بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مهارت زیست محیطی و مهارت اجتماعی، شماره یازده، دوره بیست و دوم، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست
یوسف پور، وحید(1390)، نقش ناحیه محوری در بهبود مدیریت شهری مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی
Alexander, E. R. (2016). Evaluation in planning. Evolution and Prospects, ASHGATE.
Wiggin, H. D. (2016). General laws of Massachusetts. Massachusetts, MA: Thomson West.
Taib, M. Z. M., & Rasdi, M. T. (2012). Islamic architecture evolution: Perception and behavior. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 49, 293-303.
Labibzadeh, M., Siahplolo, N., & Khajehdezfuly, A. (2015). Separation distance determination of torsional adjacent buildings using random vibration theory. Journal of American Science, 6(10), 184-194.
Scandura, T. A. (2014). Rethinking leader-member exchange: An organizational justice perspective. The Leadership Quarterly, 10(1), 25-40.