شناسایی و رتبه بندی شاخصهای مؤثر بر جلوگیری از تولید ضایعات در ساختمان های مسکونی در راستای توسعه پایدار منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استاد گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران / استادیار گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

5 گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران / استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

برغم وجود نیروهای انسانی و اجرایی بالقوه در ایران، متاسفانه صنعتی سازی و استفاده از فناوری و مصالح نوین در ساختمان های مسکونی و جلوگیری از هدر رفت مصالح، با روند بسیار کندی طی مسیر نموده و با توجه به مهم بودن بخش ساختمان در فعالیتهای اقتصادی ایران لازم است که اقدامات موثرتری در این زمینه انجام پذیرد. به همین منظور این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر هدر رفت مصالح در ساختمانهای مسکونی در شهر تهران با توجه مبانی نظری موجود انجام پذیرفت. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیق توسعه ای و از لحاظ روش انجام کار، توصیفی و از نوع پیمایشی و اسنادی میباشد.جهت شناسایی عوامل موثر ، نمونه ای را از میان جامعه خبرگان وکارشناسان این صنعت با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده و داده های مورد نظر با توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که طراحی مناسب با درصدی معادل% 73/74 بیشترین تأثیر را بر میزان افزایش ضایعات ساختمانی دارد. پس از آن، صنعت ساخت با درصدی معادل% 65/71 در رتبه دوم ، آموزش با درصد تأثیری معادل %62/70 در رتبه سوم ، منابع مالی و توجیه اقتصادی با درصدی معادل% 83/64 در رتبه چهارم و در نهایت ذخیره و انبار با درصد %33/63 دارای کمترین تأثیربرافزایش ضایعات می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of effective indicators on waste prevention in residential buildings for sustainable regional development

نویسندگان [English]

  • arash hejrati lahiji 1
  • mohsen vafamehr 2
  • amir faraj olahi 3
  • vahid ahmadi 4
  • Seyed Majid Mofidi Shemirani 5
1 Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran / Assistant Professor of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
5 Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran / Assistant Professor, Department of Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the existence of potential human and executive forces in Iran, unfortunately, industrialization and the use of new technology and materials in residential buildings and the prevention of material wastage, with a very slow process and due to the importance of the construction sector in Iran's economic activities More effective measures need to be taken in this regard. For this purpose, this study was conducted with the aim of identifying and ranking the indicators affecting the waste of materials in residential buildings in Tehran according to the existing theoretical foundations. This research is descriptive in terms of purpose and descriptive in terms of method of work and survey and documentary. In order to identify the effective factors, a sample from the community of experts and experts in this industry has been selected by simple random sampling method and The data were collected by distributing a questionnaire and analyzed by SPSS statistical software. The results showed that proper design with a percentage of 74.73% has the greatest effect on the increase in construction waste. After that, the manufacturing industry with a percentage of 71.65% in the second rank, education with an impact percentage of 70.62% in the third rank, financial resources and economic justification with a percentage of 64.83% in the fourth rank and finally save and Warehouses with 63.33% have the least effect of increasing waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction industry
  • construction waste
  • new materials
  • new technology
  • productivity
پاکخصال، الهام.، اولادی قادیکلایی، جعفر.، جلیلوند،حمید و اکبری،حسن.(1400). آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی شهر تهران) . فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . سال 11، شماره 4. ص 298-278 .
پیرمحمدی، محمد و عالی پور، مرتضی،1394،معرفی شیوه های نوین ساخت وسازومقایسه روش صنعتی با سنتی سازی،همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم،تهران،
رمضانعلی قربانیان، مصالح نوین ساختمانی و نوظهورهای مواد و مصالح، نشر دانش پرور، 1390
رهنمایی،محمد تقی.، مدیری، مهدی. خداشاهی، علی .(1400).بررسی عوامل یکپارچکی مدیریت کلانشهر تهران: چالش ها و راهبردها . فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای.سال 11، شماره 3.ص 133-111.
سیروان بهرامی، نادر زندی، مصالح نوین ساختمانی، ناشر:صالحیان، بهمن 1397
غلامرضا مقصودی، مصالح نوین در ساختمان، نشر آرمانشهر، 1396
گلابچی،محمود،نورزایی،عصمت الله،گلابچی،علیرضا،(1395)،«مدل سازی ساختمان»،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
لنگرنژاد،علی.،ارغان،عباس،کرکه آبادی،زینب.(1398).سنجش شاخص کالبدی-محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران( مطالعه موردی محلات تجریش، جنت آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارایه مدل بومی برای تاب آوری کلان شهرهای ایران .فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . سال 9. شماره 2. ص 693-699.
وفامهر،محسن،(1391)،« مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت»،تهران، کتاب فکر نو.
Aminu umar, U.، Shafiq, N., & Malakahmad, A. (2016).»A review on adoption of novel techniques inconstruction waste management and policy«. Journal of Material Cycles and Waste Management. 11(32), 44-67
Jin, R., Yuan, H., & Chen, Q. (2019 ). »Science mapping approach to assisting the review of construction and & demolition waste management research published between 2009and 2018. Resources, Conservation Recycling , 140(May 2018), 175-188.
Jin, R., Yuan, H., & Chen, Q. (2019 ). »Science mapping approach to assisting the review of construction and & demolition waste management research published between 2009and 2018. Resources, Conservation Recycling , 140(May 2018), 175-188.
Li, N., Han, R., & Lu, X. (2018).» Bibliometric analysis of research trends on solid waste reuse and recycling during 1992–2016. Resources, Conservation & Recycling, 130 109-117.
Musa, M. F., Yusof, . M. R., Mohammad, M. F. & Samsudin, ( 2016)» towards the adoption of modularconstruction and prefabrication in the construction environmen a case study in malaysia«. ARPN journal of engineering and applied sciences, pp. 8122- 8131.
Park،W., Cha, G.W., Hong, W.H., Seo, H.C,(2014).» A study on the establishment of demolition waste DB system b BIM based building materials«. Appl. Mech. Mater. 522–524, 806–810.