بررسی نقش مؤلفه های شناسایی شده بر مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز با رویکرد کاهش الاینده های زیست محیطی در صنعت ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسان، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، گرایش منابع انسان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

و مشاهده میشود که این دو موضوع پرطرفدار بصورت غیرمستمر و گسسته ظاهر شده و بطور مجزا مورد مطالعه قرار گرفته اند. درحالیکه ارتباط تنگاتنگی بایکدیگر داشته و لازم است که بصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرند. لذا این مطالعه برای پر نمودن خلاء مطالعاتی موجود در سطح سازمان های صنعتی ومدلی برای مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو ایران این پژوهش از منظر هدف، کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از حیث زمانی، مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای است که روایی و پایایی شان تائید شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نخبه گان و همچنین مدیران منابع انسانی و مدیران زنجیره تامین شرکت های وابسته به صنعت خودرو دراستان تهران میباشند که با استفاده از جدول مورگان وروش نمونه گیری تصادفی تعداد274نفر انتخاب شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل بررسی گردید. یافته های تحقیق نشان داد که در مدل استخراج شده مقوله های شرایط علی، مقوله محوری، بستر، شرایط مداخله گر، راهبرد و پیامدها در مدل نهایی وجود دارند که با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. نتیجه بررسی فرضیات پنج گانه تحقیق نشان داد که کلیه فرضیات تائید گردیده و به ترتیب مقوله علی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز، شرایط مداخله گر بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز، عوامل مربوط به بستر بر راهبردهای مدیریت منایع انسانی سبز و نهایتا راهبردها بر پیامدها تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of identified components on green human resource management and green supply chain with an approach to reducing environmental pollutants in Iran Khodro industry

نویسندگان [English]

  • gelareh sasani 1
  • masoud ghorban hosseini 2
  • morteza ghassemi 3
1 PhD Student, Department of Public Administration, Human Resources, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Human Resources, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the integration of human resource management and green supply chain has become one of the forgotten topics in research and it is observed that these two popular topics have appeared in a discontinuous and discrete manner and have been studied separately. While they are closely related to each other and need to be examined simultaneously. Therefore, this study was conducted to fill the study gap in industrial organizations with the aim of providing a model for green human resource management and green supply chain in the Iranian automotive industry. This research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of nature and method, and cross-sectional in terms of time. The data collection tool is a researcher-made questionnaire with a Likert scale of 5 options whose validity and reliability have been confirmed. The statistical population of this study includes all elites as well as human resource managers and supply chain managers of companies affiliated to the automotive industry in Tehran province. Using Morgan table and random sampling method, 274 people were selected. The research hypotheses were tested using structural equation modeling and LISREL software. Findings showed that in the extracted model, there are categories of causal conditions, axial categories, context, intervening conditions, strategy and consequences in the final model that have a significant relationship with each other. The result of reviewing the five hypotheses of the research showed that all hypotheses were confirmed and causal category on central category, central category on green human resources management strategies, intervening conditions on green human resources management strategies, contextual factors on human resources management strategies, respectively. Green and ultimately strategies have a positive and significant impact on outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resource Management
  • Green Supply Chain Management
  • Grand Theory Method
  • Automotive Industry
  • Green Environment
باقری، ندا. رضویان، محمد تقی. توکلی نیا، جمیله. (1398). نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی منطقه ای، سال نهم، شماره 4، ص 18-1.
توکلی، عبدالله. هاشمی، علیرضا. ثابت، عباس. رازقی، عید. (1397). ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظامهای مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 1، شماره پیاپی 31، ص 103-77.
جیر سرایی، علی. دوستی پاشا، مرتضی. علوی، سید حسن. (1399). طراحی مدل کیفیت خدمات صنعت هتلینگ سبز در گردشگری سبز ورزشی( مطالعه موردی استان مازندران). فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی منطقه ای، سال دهم، شماره 3، ص 236-219.
حبیبی، آرش. عدن ور، مریم. (1396). مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم افزار (لیزل ). سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ اول.
حسینی، سیده اسما، ایرانبان، سیدجواد، میرجهان مرد، سیدجواد(1393). تعیین و اولویتبندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر، مدیریت تولید و عملیات، دوره پنجم، پیاپی 9، شماره 2، ص 178-1.
رضایی، بابک، زرگر، سید محمد؛ همتیان، هادی. (1399). بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار. فصلنامه علمی آموزشی علوم دریایی. بهار، شماره 20. صص 108-93.
سایت دانشنامه ایران زمین، 1400، به آدرس اینترنتی:( http://portal.nlai.ir). تاریخ دسترسی 15/12/1400.
سیدجوادین, سید رضا و روشندل، طاهر. (1395). مدیریت منابع انسانی یک. رویکرد سرمایه گذاری و توسعه فصلنامه،» پایدار علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،
سیدجوادین، سیدرضا. روشندل اربطانی، طاهر و نوبری، علیرضا. (1395). مدیریت منابع انسانی سبز «یک رویکرد سرمایه گذاری وتوسعه پایدار»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، زمستان، سال پنجم، شماره 20، ص 327-297.
علیزاده، فاطمه. محتشمی، علی. احتشام راثی، رضا. (1400). طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه درحمل ونقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال دوازدهم، شماره 1، ص 217-199.
الفت وهمکاران (1390)، مقتضیات تحقیق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 21.
فرخی, م. (1396). ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد. فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع), ص 179-153.
فیاضی، مرجان. شهباز مرادی، سعید. افشار، زهرا. (1392). بسترهای لازم برای اجرای مدیریت منابع سبز منابع انسانی در صنعت نفت. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هفتم/ شماره 24، تابستان. ص 201-181.
فیروزی, م. (1381 ). محیط زیست، تهران، جلد اول، چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد. دانشگاهی، 51.
hmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies And Practices. Cogentbusiness & Management, 2: 1-13.
Andersen, K. K. Cooper, B. K. & Zhu, C. J. (2007). The effect of SHRM practices on perceived firm financial performance: Some initial evidence from Australia. Asia Pacific Journal of Human Resources,45(2), 168-179.
Aragón-Correa1,A. Tapia, I, M and Hurtado-Torres,N. (2017). Proactive Environmental Strategies and Employee Inclusion: The Positive Effects of Information Sharing and Promoting Collaboration and the Influence of Uncertainty. Organization & Environment, 1–23.
Arantes, A.F. Jabbour, A.B.L.D.S. Jabbour, C.J.C. 2014. Adoption of Green Supply Chain Management practices: mechanisms of induction and the role of focal companies. Production.
Beard, C. & Rees, S (2000), "Green teams and the management of environmental change in a UK county council", Environmental Management and Health, 11(1). PP: 27-38.
Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results, International Journal of Hospitality Management, Volume 25, Issue 4, December 2006, Pages 662-682.
Boks, C. Stevels, A. (2007 ). Sign for Environment. Experiences from The Electronics Industry. International Journal of Production Research, 45 (18-19), 4021-4039.
Bombiak E, Marciniuk-Kluska A. ( 2018 ). Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience.Sustainability Journal.2(4).1-23.
Daily, B. (2007). The Mediating Role Of EMS Teamwork As It. Pertains To HR Factors And Perceived Environmental Performance, Journal Of Appliedbusiness Research, 23(1), 95-109
Daily, B.F. Bishop, J.W. Massoud, J.A. ( 2012). The role of training and empowerment in environmental performance: a study of the Mexican maquiladora industry. Int. J. Oper. Prod. Manag. 32 (5), 631e647
Douglas WS, Renwick T, Stuart M. ( 2013). Green Human Resource Management,A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 15: 1–14.
Duber,S. (2005). The Green Imperative. Soap, Perfumery, and Cosmetics, 78 (8), pp. 24- 26.
Dubey, R. Gunasekaran, A. & Papadopoulos, T. (2017). Green supply chain management: theoretical framework and further research directions.Benchmarking: An International Journal, 24(1), 184-218.
Eltayeb, T. K. Zailani, S. & Ramayah, T. (2011). Green supply chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes. Resources,conservation and recycling, 55(5), 495-506.
González-Benito, J. (2006). Empirical Analysis, Omega,33(1), 1-15.Environmental Pro-Activity And Business Performance: an empirical analysis. IDEAS/RePEc.
Gowen,G., Tallon,W. (2003). Enhancing Supply Chain Practices Through Human Resource Management, Journal of Management Development22(1):32-44.
Gupta, H, Kumar,A. (2018). Assessing organizations performance on the basis of GHRM practices using BWM and Fuzzy TOPSIS. Journal of environmental management, 226, 201-216.
Ho, G.T.S. Choy, K.L. Lam, C.H.Y. Wong, D.W. (2012). Factors influencing implementation of reverse logistics: a survey among Hong Kong businesses. Meas.Bus. Excell. 16 (3), 29e46.
Jabbour, C. J. C. & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.
Jabbour,C.Santos,F. (2008). The Central Role Of Human Resourcemanagement In The Search For Sustainable Organizations, The International. Journal Of Human Resource Management, 19(12), 2133-2154
Jackson, S. Renwick, D. Jabbour, C.J.C. Muller-Camen, M. (2011). State-of-the-Art and future directions for green human resource management. Z. Personalforsch. Ger. J. Res. Hum. Resour. Manag. 25, 99e116
Jacob, & Jolly. (2012). A Study Of Green HR Practices And Its Effectiveimplementation In The Organization: A Review, International Journal Of Business And. Management, 7(21), 25-33. Available Online At: Ccsenet.Org/Ijbm
Kandananond, K. (2014); A Roadmap to Green Supply Chain System Through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation; Procedia Engineering 69 ( 2014 ), (pp 377 – 38
Katou, A. A. (2008). Measuring the impact of HRM on organizational performance. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2),119-142
Kim, Y. J. Kim, W. G. Choi, H. M. & Phetvaroon, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental performance. International Journal of Hospitality Management, 76, 83-93.
Koplin, J. Seuring, S. &Mesterharm, M. (2007). “Incorporating sustainability into supply management in the automotive industry: The case of Volkswagen”.Journal of Cleaner Production, 15, 1053-1062.
Lambert, D. M. & Cooper, M. C (2000), "Issues in supply chain management", Industrial marketing management, 29(1). PP: 65-83.
Lengnick-Hall,M. Lengnick-Hall,C. Rigsbee,C. (2013). Strategic human resource management and supply chain orientation, Human Resource Management Review23(4):366–377.
Longoni, A. Luzzini, D. & Guerci, M. (2018). Deploying environmental management across functions: the relationship between green human resource management and green supply chain management. Journal of Business Ethics, 151(4), 1081-1095.
Marcus A. Fremeth A. ( 2009). Green management matters regardless.Academy of Management Perspectives; 23: 17–26.
Margaretha, M. and Saragih, S. (2013), Developing new corporate culture through green human resource practice, Paper presented at the International Conference on Business, Economics, and Accounting, 20-23 March, Bangkok-Thailand, The 2013 IBEA, 1-24.
Melnyk S. Sroufe R. & Calantone, R. (2003). Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance. Journal of Operations Management, 21(3), 329-351.
Montabon, F. Melnyk, S. A.& Sroufe, R. and Calantone, R. J. (2000). ISO 14000: Assessing Its Perceived Impact on Corporate Performance. Journal of Supply Chain Management, 36 2), 4-16.
Renwick D, Redman T. Maguire S. ( 2013).Green human resource management: A review and research agenda.International Journal of Management Review;15(1): 1–14
Sarkis, J. Gonzalez-Torre, P. &Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: the mediating effect of Journal of Operations Management, 28, 163–176.
Sheu, J. B. Chou, Y. H. & Hu, C. C (2005), "An integrated logistics operational model for green-supply chain management", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41(4). PP: 287- 313.
Stevels, A. (2002). Green Supply Chain Management Much More Than Questionnaires and ISO 14.001. IEEE, 96-100.
Zaid, A. A. Jaaron, A. A. & Bon, A. T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of cleaner production, 204, 965-979.
Zhu, Q and Sarkis, J. (2007). The Moderating Effects of Institutional Pressures on Emergent Green Supply Chain Practices and Performance. International Journal of Production Research, 45 (18-19), 4333-4355.