بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق، رابطه‌ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده‌های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می‌دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار؛ و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می‌کند. علاوه بر این، رابطه‌ی علیت یک جانبه بین شاخص ادراک فساد و رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص سهولت انجام کار و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Factors Affecting the Economic Growth of Group D8 (8 Islamic Developing Countries)

نویسندگان [English]

  • Emambakhsh Eidouzahi 1
  • Mohammad Mohebbi 2
  • Sayed Yaghoob Zeraatkish 3
1 PhD Student, Department of Economics, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Hormozgan University, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the current study, the causative link among gross domestic product (GDP) annual growth rate (GDPr), corruption perceptions index (CPI), foreign direct investments (FDI) and ease of doing business index (DB) was empirically tested from 2005 to 2020 by using a panel data of D-8 Group comprise of 8 country include Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey. The PMG panel ARDL, heterogeneity, and cross-sectional dependence, used to investigate the long and short-term dynamic relationships. Findings from the Pesaran-Yamagata homogeneity test, Pesaran CD test, CIPS and ADF Fisher Chi-square (ADF Fisher) panel unit root tests and Kao panel cointegration test, indicated the panel time series data has heterogeneity and cross-sectional dependence, analyzed variables are stationary and cointegrated respectively. According to the panel ARDL estimation, the error-correction model coefficient (ECM) negative and statistically significant for all examined countries. The value coefficient of error term, indicate that the most of deviation of long-term equilibrium, corrected in the first year. The panel causality analysis results confirm, the bidirectional causality between GDPr and FDI; GDPr and DB; CPI and DB. In addition, the unilateral causality relationship found between CPI and GDPr, DB and FDI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Panel ARDL
  • Pooled mean group estimation
  • Group D8
موسی زاده، رضا، (1389)، سازمان های بین المللی. تهران: نشر میزان.
Appiah, M., Li, F., Korankye, B., (2019). Foreign investment & growth in emerging economies: panel ARDL analysis. Journal of Economics, Business, Accountancy Ventura 22(2).
Asif, M., Majid, A., Yasir, M., Ali, A., (2018). Fluctuations in political risk indicators and their impact on FDI inflow in Pakistan. Asian Journal of Technology Innovation 26(3), 269-289.
Aswata, M.B., Nnyanzi, J.B., Bbale, J.M., (2018). Debt, Corruption and Investment in East Africa: A Panel ARDL Analysis. Modern Economy 9(12), 2012-2038.
Baum, C., (2016). An introduction to Stata programming, vol. 2. Stata Press College Station.
Duarte, L., Kedong, Y., Xuemei, L., (2017). The relationship between FDI, economic growth and financial development in Cabo Verde. International Journal of Economics and Finance 9(5), 132-142.
Dumitrescu, E.-I., Hurlin, C., (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling 29(4), 1450-1460.
Estevão, J., Lopes, J.D., Penela, D., Soares, J.M., (2020). The Doing Business ranking and the GDP. A qualitative study. Journal of Business Research 115, 435-442.
Fazli, P., Abbasi, E., (2018). Analysis of the validity of Kuznets curve of energy intensity among D-8 countries: panel-ARDL approach. International Letters of Social and Humanistic Sciences 81.
Iloie, R.E., (2015). Connections between FDI, corruption index and country risk assessments in Central and Eastern Europe. Procedia Economics and Finance 32(1), 626-633.
Khan, S.A.R., Yu, Z., Sharif, A., Golpîra, H., (2020). Determinants of economic growth and environmental sustainability in South Asian Association for Regional Cooperation: evidence from panel ARDL. Environmental Science and Pollution Research.
Levin, A., Lin, C.-F., Chu, C.-S.J., (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics 108(1), 1-24.