تحلیل نااطمینانیهای کلان اقتصادی بر پیشبینی فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت بخش صنعتی طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ در کشور ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران.

چکیده

امروزه سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری از هر تلاشی برای رسیدن به نرخ رشد بالا بهره می‌گیرند ولی توجه به این نکته که نااطمینانیها و نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اثر گذارند، کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است. در همین راستا در تحقیق حاضر، نااطمینانیهای اقتصادی بر پیشبینی فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت بخش صنعت در کشور ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، را مورد تحلیل قرار داده است. این تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و در گروه تحقیقات توصیفی-همبستگی قرار میگیرد، همچنین، از منظر زمانی، جزء تحقیقات مقطعی است. به منظور بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیشبینی فعالیتهای آتی بخش حقیقی اقتصاد، از روش جانتیلا و واتاجا (2018)، تبعیت و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ARDL استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نااطمینانی کلان اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت، اثرگذاری معنادار بر متغیر لگاریتم ارزش شاخص تولیدات صنعتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Macroeconomic Uncertainty on Forecasting Short-Term and Long-Term Activities the Industrial Sector during the Period 1991 to 2020 in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Farzaneh Khalili 2
  • Farid Askari 2
1 PhD Student, Department of Economics, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

Today, the economic policymakers of every country take advantage of every effort to achieve a high growth rate, however, attention to the extent to which economic uncertainties and fluctuations affect the development of various economic sectors, has received less attention from government officials. In this regard, in the present study to of macroeconomic uncertainty on forecasting short-term and long-term activities the industrial sector during the period 1991 to 2020 in Iran, Has been analyzed. This research is an applied research in terms of purpose and is in the group of descriptive-correlational research. It is also a cross-sectional research from a temporal perspective. In order to investigate the effects of macroeconomic uncertainty on the forecast of future activities of the real sector of the economy, the method of Junttila and Vataja (2018) was followed and in order to analyze the data, the ARDL (determining the long run relationship between series with different order of integration) method was used. The results show that the macroeconomic uncertainty variable in the short and long term has a significant effect on the logarithm variable value of the industrial production index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomic uncertainty
  • Predictability
  • Industrial activity
  • Short-term and long-term activities
  • Iran
منابع
احمدی شادمهری، محمد طاهر، ابراهیمی، تقی، شعبانی کوشالشاهی، زینب، آجری آیسک، امیر عباس. (1400). پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)، فصلنامه اقتصاد مقداری، 18(5).
اشرف گنجویی، رضا، اکبری فرد، حسین، جلایی، سید عبدالمجید، ماشین­چی، ماشالله، (1400)، برآورد تاثیر عدم قطعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین دهک­های درآمدی، فصلنامه اقتصاد مقداری، انتشار آنلاین، 5 تیر 1400.
پیمانی فروشانی، زهرا، رجبی، مصطفی، (1394)، تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تهران.
جلولی، مهدی، سرلک، احمد، غفاری، هادی (1399)، بررسی آثار بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ایران، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، ۱۰ (38)، صص 118-99.
رضایی، افسانه، فرخی بالاجاده، حشمت‌الله، (1395)، بررسی رابطه نااطمینانی سیاست‌های مالی با رشد اقتصادی در ایران، دومین کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران.
سالم دزفولی، بابک، صالحی، اله کرم، جرجرزاده، علیرضا، نصیری، سعید، (1398)، بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ۸ (30)، صص 95-116.
صلاح منش، احمد، علائی، رضا، آرمن، سیدعزیز، (1398)، تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8(28)، صص 1016.
صمصامی، حسین، ابراهیم نژاد، احمد. (1398). تأثیر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران، رویکرد سیستم معادلات همزمان. مجله تحقیقات اقتصادی، 54(4)، صص 995-1016.
طباطبایی نسب، زهره، شاه مرادی، نسیم، (1400)، بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر رابطه پویای کیفیت سود و بازده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فشار بازار ارز، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، ۱۴ (49)، صص 131-148.
قلی­زاده، علی اکبر، کمیاب، بهناز، (1394)، تخصیص بهینۀ دارایی‌ها با فرض نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 50(4)، صص 959-988.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، (1400)، اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی (https: / /coronomy.ir / detail / 3831 /)
مهرآرا، محسن، سیدقاسمی، میرسجاد، بهزادی صوفیانی، محسن. (1395). اثرهای نا اطمینانی‌های تورم و مخارج دولت و تعامل آن‌ها بررشد بخش‌های اقتصادی ایران. اقتصاد مالی، 10(34)، صص 33-58.
Baker, S, Bloom, N, J. Davis. S, (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. Quarterly Journal of Economics, 131(4), PP 1593-1636.
Geda, A. Yimer, A. (2021). An Applied Macro-econometric Model for Rwanda. East Africa Research Papers in Economics and Finance, EARP-EF No. 2021:18, PP 78-101.
Ghirelli, C, J.Pérez, J, Urtasun, A, (2019), A new economic policy uncertainty index for Spain", Economics Letters, Vol. 182, September 2019, PP. 64-67.
Jeperson, J., (2009), Post-Keynesian Economics: Uncertainty, Effective Demand and (un) Sustainable Development, Paper Presented at the Dijon-Conference, Dijon, PP 10-12.
Junttila, J, Vataja, J, (2018), Economic policy uncertainty effects for forecasting future real economic activity, Economic Systems, 42(4), PP 569-583
Rehmanab, M, Asgharc, N, Hussain, J, (2019), are disaggregate industrial returns sensitive to economic policy uncertainty, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 527, 1 August 2019, PP. 121-301.
Skorobogatova, N. (2020). Macroeconomic Instability: its Causes and Consequences for the Economy of Ukraine. Eastern Journal of European Studies, 7(1), PP 66-96.
Wen, F, Xiao, Y, Wu, H, (2019), The effects of foreign uncertainty shocks on China’s macro-economy: Empirical evidence from a nonlinear ARDL model, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 532, 15 October 2019, 121879.
Zhang, D, Lei, L, Ji, Q,  M.Kutan, A, (2019), Economic policy uncertainty in the US and China and their impact on the global markets", Economic Modelling, Vol. 79, June 2019, PP. 47-56.