ارائه مدل توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی : صنایع دستی کردستان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به خشکسالی‌های چندساله و کاهش تولید کشاورزی و درآمد روستائیان در منطقه کردستان، یافتن راهکارهای جایگزین برای کشاورزی و ایجاد منبع درآمد ثابت و پایداری برای روستائیان ضرورتی انکارناپذیر می باشد. نظر به سابقه نسبتاً طولانی صنایع دستی در منطقه کردستان و اهمیت آن در اشتغال و رشد مشاغل روستایی، هدف این تحقیق ارایه مدل توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر صنایع دستی کردستان می‌باشد. روش انجام پژوهش بصورت آمیخته اکتشافی است که در دو مرحله مجزا انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه، در ابتدا بصورت مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد اجرایی توسعه کارآفرینی روستایی، به ویژه در مورد صنایع دستی و سپس تدوین یک پرسشنامه و توزیع آن در میان جامعه آماری کارافرینان استان (با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89%) که به شیوه تمام شماری برای مطالعه انتخاب شده اند، است. پس از طی مراحل شش ‌گانه تحلیل مضمون،، تعداد237 کد توصیفی، 28 کد تفسیری و نهایتا 7 مضمون فراگیر و کلی تحت عناوین عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی احصاء گردید. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که عوامل اقتصادی بعنوان مهمترین عامل توسعه کارآفرینی روستایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Rural Entrepreneurship Development Model (Case Study of Kurdistan Handicrafts)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali moradi 1
  • Morteza Musa Khani 2
  • Hamideh Reshadat Joo 3
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the multi-year droughts and the decline in agricultural production and rural incomes in the Kurdistan region, finding alternative solutions for agriculture and creating a stable source of income for the villagers is an undeniable necessity. Given the relatively long history of handicrafts in the Kurdistan region and its importance in employment and growth of rural businesses, the purpose of this study is to present a model of rural entrepreneurship development with emphasis on Kurdistan handicrafts. The research method is an exploratory mix that has been done in two separate stages. Data collection tools in this study, first in the form of semi-structured interviews with 15 academic experts and senior executives of rural entrepreneurship development, especially in the field of handicrafts and then compiling a questionnaire and distributing it among the statistical population. Entrepreneurs of the province (with Cronbach's alpha coefficient equal to 89%) who have been selected by counting method for study. After the six stages of content analysis, 237 descriptive codes, 28 interpretive codes and finally 7 comprehensive themes were counted under the headings of individual factors, social factors, economic factors, technical factors, infrastructure factors, cultural factors. The results of prioritizing the identified factors from confirmatory factor analysis showed that economic factors are the most important factor in the development of rural entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural Entrepreneurship
  • Handicrafts
  • Theme Analysis
  • Kurdistan
احمدی سنور، کوهستانی حسین، یادآور حسین، شعبانعلی فمی حسین.(1399). واکاوی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی در استان کردستان. فضای جغرافیایی. ۲۰ (۷۰) :۱۶۷-۱۸۷
احمدی سنور، کوهستانی حسین، یادآور حسین، شعبانعلی فمی حسین.(1398). فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. ۸ (۲۷) :۳۸-۲۱.
امیدپور، فردوس، رحمانی فضلی، عبدالرضا، عزیزپور، فرهاد.( ۱۳۹۹). تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر توسعه کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان دلفان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی..شماره ۹ (۳۱) :۴۰-۲۱.
جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود؛ نظری سرمازه، حمید. (1392). بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی. فصلنامه زن و جامعه. سال 4، شماره 2، صص 166-137.
سواری، مسلم. (1397). بررسی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان، رویکردهای پژوهشی کارافرینانه در کشاورزی، دوره 1، شماره 2، 31-43.
رحیمی، سمیه؛ هوشیار، حسن.(1398). راهبردهای توسعه گردشگری شهری از دیدگاه آمایش سرزمین( مورد مطالعه : استان کردستان). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال نهم .شماره 2، بهار. صص 334-317.
کرمی، رین العابدین؛ اسماعیل پور روشن، علی اصغر, عباسیان،اکبر(1399). مدیریت و برنامه ریزی مجتمع های گردشگری روستایی؛ مطالعه موردی روستاهای استان کردستان. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال دهم .شماره 2، بهار. صص 808-789.
عبده ایطحی، محمد. (1394). خالصه مدیریتی مطالعات استانی طرح توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) استان کردستان. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
قنبری، نصیه؛ بوزرجمهری، خدیجه؛ صادقلو، طاهره (1396). موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسب و کارهای کوچک (مطالعه موردی: دهستان پایین رخ شهرستان تربت حیدریه). همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران.
مرادی، ح. و جوان، ف. (1397). عوامل موثر بر شکا گیری بنگاههای اقتصادی کارافرینانه در روستاهای شهرستان کرمانشاه. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره 1.
نانکلی کل آبادی، مصطفی؛ اسدیان، فریده؛ عباسی سمنانی، علیرضا( 1400). تحلیل ساختاری مولفه های موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر اقتصاد غیر رسمی در استان کردستان ( مطالعه موردی مناطق مرزی شهرستان مریوان و بانه). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال سازدهم .شماره 2، بهار. صص 770-753..
نجفی کانی، ع.، و حسام، م.، و آشور، ح. (1394). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان). اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 4(1 (پیاپی 11)), 37-56.
ولایی, م، کریم زاده، ح. و منافی آذر، ر. (1397). تحلیل موانع توسعه کسب وکارهای خرد در نواحی روستایی شهرستان میاندوآب، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال هفتم، شماره سوم (پیاپی، 25)، پاییز 1397، 183-208.
Aggarwal, A. K. (2018). The empirical perspectives on rural entrepreneurship development in India. Available at SSRN 3184142.
Ansari, Bahareh et al. (2013). “Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas.” Research Journal of Environmental and Earth Sciences 5(1):26–31.
Colopinto,K,(2011).Mobilize Maine: Asset-based Regional Economic  DEVELOPMENT, National Association of Development Organization Research Foundation, September (22), 39-78
Dong, J., Xu, W., & Cha, J. (2021). Rural entrepreneurship and job creation: the hybrid identity of village-cadre-entrepreneurs. China Economic Review, 70, 101704
Geetha, K. & Rajani, N. (2017).  Factors motivating women to come entrepreneurs in, Chittoor district International, Journal of home science; Vol.3, No.2,pp.752-755.
Gholamivarshochi, M,I, Mir Mohammas Sadeghi, J, & Dehghani. A,A,(2004) Influential Factors Analysis of Total Factor Productivity of Rural Small Industries Sponsored by Jihad Agriculture Organization of Isfahan province, Journal of science and Technology of  Agriculture and Natural Resources, 9(1) 61-71.
Güzel, Ö., Ehtiyar, R., & Ryan, C. (2021). The Success Factors of wine tourism entrepreneurship for rural area: A thematic biographical narrative analysis in Turkey. Journal of Rural Studies, 84, 230-239.
Ilo, (2010) Gender Mainstreaming in Local Economic Development Strategies, A guide (Geneva:2010) Available, (19), 10-35
Nosrati, F, & Eimani, B (2009) Challenges in the Development of rural industries, Journal and environmental rural, 29 (129),86-97 (In Persian).
Soleymani, A., Farani, A. Y., Karimi, S., Azadi, H., Nadiri, H., & Scheffran, J. (2021). Identifying sustainable rural entrepreneurship indicators in the Iranian context. Journal of Cleaner Production, 290, 125186.
Vantilborgh, T., Bidee, J., Pepermans, R., Willems, J., Huybrechts, G., and Jegers, M. (2015). Effects of ideological and relational psychological contract breach and fulfilment on volunteers' work effort. Eur. J. Work Organ. Psychol. 23, 217–230.