شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

گردشگری به عنوان صنعتی پویا، متنوع و درآمدزا است که جوامع با روش‌های گوناگون در پی استفاده از فرصت‌ها و مزایای فراوان حاصل از آن هستند تا به واسطه آن، رفاه نسبی را برای حال و آینده ساکنان خود رقم بزنند. یکی از مهمترین این روش‌ها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری است. شهر اردبیل هم از این قاعده مستثنی نبوده و هدف اصلی این تحقیق هم شناسایی پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان آشنا با صنعت گردشگری شهر اردبیل است که به روش گلوله برفی 10 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق شناسایی و مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت شناسایی عوامل اصلی توسعه گردشگری، از روش تحلیل محتوایی (CVR) و جهت شناسایی پیشران‌های کلیدی، از روش تحلیل ساختاری در قالب نرم‌افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل منابع انسانی، خدمات درمانی، آموزش، مدیریت تخصصی، تحریم‌ها، رقابت پذیری، برنامه ریزی و تنوع سازی، پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری شهر اردبیل شناسایی هستند و اینکه از بین عوامل یادشده، عامل رقابت پذیری، نقش متغیر استرتژیک را در توسعه گردشگری شهر اردبیل دارد، از همین‌رو، لازم است در برنامه‌ریزی‌ها دارای اولویت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the key factors of tourism development in Ardabil

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • Massoumeh hafez rezazadeh 2
  • maryam Karimian Bustani 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Chabahar Branch, Islamic Azad University, Chabahar, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
3 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Tourism is a dynamic, diverse and income-generating industry in which communities seek to take advantage of the many opportunities and benefits that come with it in order to determine the relative well-being of the present and future of their inhabitants. One of the most important methods is to identify the factors affecting tourism development. The city of Ardabil is no exception to this rule and the main purpose of this study is to identify the key drivers of tourism development in Ardabil. The present study is applied in terms of purpose and exploratory in nature. Library and field methods have been used to collect data. The statistical population of the study is experts familiar with the tourism industry of Ardabil, which 10 people were identified and questioned as a statistical sample of the research by snowball method. To identify the main factors of tourism development, content analysis (CVR) method and to identify key drivers, structural analysis method in the form of MICMAC software has been used. The results show that the factors of human resources, health services, education, specialized management, sanctions, competitiveness, planning and diversification are the key drivers of tourism development in Ardabil and that among the mentioned factors, the factor of competitiveness, has a strategic role in the development of tourism in Ardabil, therefore, it is necessary to have priority in planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Factors
  • Tourism development
  • Ardabil city
  • Interaction analysis method
پاپلی ­یزدی، محمد حسین؛ و سقایی، مهدی (1385)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت.
تقوایی، مسعود؛ و حسینی ­خواه، حسین (1396)، برنامه­ریزی توسعه صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده­پژوهی و سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، ش 23: 30-8.
سجادیان، ناهید؛ و پیری، فاطمه (1396)، بررسی عوامل فضایی مؤثر در تقاضای جاذبه های گردشگری شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، ش 53.
دده­زاده سیلابی، پروین؛ و احمدی­فرد، نرگس (1398)، تعیین پیشران­های کلیدی مؤثر بر توسعة گردشگری با رویکرد آینده­پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان­های استان مازندران)، جغرافیا و پایداری محیط، ش 30: 73-89.
رحمتی، منصور (1399) آینده­پژوهشی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر سرعین)، طرح پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی.
زیاری، کرامت الله؛ ربانی، طاها؛ و ساعد موچشی، رامین (1396)، آینده پژوهی پارادایمی نوین در برنامه ریزی با تأکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه­ای (مبانی، مفاهیم، رویکردها و روش ها)، انتشارات دانشگاه تهران، ایران.
علی اکبری، اسماعیل؛ پوراحمد، احمد؛ و جلال آبادی، لیلا (1397)، شناسایی پیشران­های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، ش 1: 178-156.
فرهادی یونکی، مجید؛ و عنابستانی، علی­اکبر (1397)، شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل­گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده­پژوهی (مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوادجان استان چهارمحال و بختیاری)، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1-13.
فیروزجائیان، علی­اصغر؛ فیروزجائیان، مجتبی؛ هاشمی، حمید؛ و غلامرضازاده، فاطمه (1392)، کاربرد تکنیک مدل­سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه)، مجله برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، ش 6: 159-129.
نصر، طاهره (1398)، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر گردشگری در کلانشهر شیراز با رویکرد آینده­پژوهی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، ش 37: 66-55.
نیک‌رفتار، طیبه؛ حسینی، الهه؛ و مقدم، عاطفه (1396)، شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران،  نشریه مدیریت سلامت، ش 67: ۶۴-۷۴.
Bhati, A. & Pearce, P. (2017). Tourist attractions in Bangkok and Singapore; linking vandalism andsetting characteristics, Tourism Management, N 63: 15-30.
Dolincar, S. & Twan, H. (2008). Tourism and discretionally income allocation, tourism management, N 29: 44-52.
Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario planning as a Strategic Management Tool, France, Economica Publish.
Islam, S. (2015). Study on Factors Influencing Tourism: Way Forward for Sustainable Tourism in Bangladesh, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, N 6: 1-13.
Rodríguez, M.O., Sánchez, C.A., Félix, J.Q. & Estrada, I.C. (2018). Factors that affect the demand of tourism in Mexico: competitive analysis, Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico, N 2: 154-166.
Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, N 42: 37-49.
Seyidov, J. & Adomaitienė, R. (2016). Factors Influencing Local Tourists’ Decision-Making on Choosing a Destination: A Case of Azerbaijan. Gruyrer, N 3: 112-127.
Tuan V. K. & Rajagopal P. (2019). Analyzing Factors Affecting Tourism Sustainable Development towards Vietnam in the New Era, European Journal of Business and Innovation Research. N 7: 30-42.
Yeoman, I. (2012), Tomorrows Tourist: scenarios & Trends, future foundation, Published, Benchmarking National Tourism Organisations and Agencies.
Varum, C. A. Melo, C. Alvarenga, A. & Carvalho, P. S. (2011). Scenarios   and possible futures for hospitality and tourism, Foresight, N 13: 19-35.
Xiaoli, Z. (2012). The Factors Effecting Chinese Tourist Revisit Thailand Destination, Publisher: University of the Thai Chamber of Commerce, enviable at https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/446.