تحلیل تاثیر روابط شهر و روستا برتحولات اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد دهستان نالوس شهر اشنویه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آمایش سرزمین دانشگاه ارومیه

چکیده

روابط متقابل شهر و روستا به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه‌های شهری و روستایی شناخته شده است با این حال در بیشتر برنامه‌ریزی و نظریه‌های توسعه به طور عمده بر دوگانگی شهر و روستا تأکید می‌شود. روابط و مناسبات متعدد شهر روستا می‌تواند به توسعه یا توسعه نیافتگی هر یک از این دو جامعه منجر شود. از این‌رو، هدف مقاله حاضر بررسی این روابط و اثرات آن، در شهر اشنویه بر توسعه روستاهای بخش نالوس است. روش تحقیق برابررسی این روابط توصیفی- تحلیلی می باشد. متد جمع آوری اطلاعات، تلفیقی از روش های اسنادی و پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق نیز شامل کلیه خانوارهای روستایی بخش نالوس شهرستان اشنویه می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به تعداد حجم نمونه 100 خانوار استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های کرونباخ، T تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی استفاده گردید. نتیجه آزمون T که رقم 2.54 بدست آمد، که ارتباط شهر و روستا در سطح ضعیف ارزیابی شده است. همچنین در آزمون همبستگی پیرسون جریان سرمایه‌گذاری شهرنشینان در فعالیت‌های اقتصادی روستا همبستگی بالاتری بدست آورده و در آزمون رگرسیون جریان ارتباطی به واسطه تامین منابع مالی تاثیر بیشتری بر روی ارتباطات داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of city and village Relationships on Economic Situation of Rural Settlements the case of the Nalus village of Oshnavie

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Taghiloo 1
  • Sajed Bahrami 2
  • Farideh Alizadeh 2
1 Associate Professor, Department of Rural Planning Geography, Urmia University
2 Master student of Land Management, Urmia University
چکیده [English]

City and rural interaction was recognized as one of important and effective factors in occurrence of social, economical and cultural changes for current arenas. In most of development plans and theories, we focus on city and rural dichotomy. Suitable and several relations between city and rural can generate two mentioned societies development or non-development. So the aim of current research is investigation effects and relations at Oshnavieh city on Naloos sector villages development which they were implemented by analytical-descriptive method. Data gathering is combined with documentary and measurement methods. Research Statistical society include all of rural households in Naloos sector of Oshnavieh city. By using Cochrane’s formulae, we determined 100 samples volume number. In order to data analysis Cronbach , T Test , Pearson and Regression tests were applied. Results showed that city and rural relationship amount is equal with 2.54 and it was evaluated in low level. Also, in the Pearson correlation test, the investment flow of urban residents in the rural economic activities has a higher correlation and in the test of regression of the flow of communication through the provision of financial resources has had a greater impact on communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic relations"
  • "City and Village"
  • " Rural settlements"
  • " Oshnavie
افراخته، حسن(1391)؛ اقتصاد فضا و توسعه روستایی(مورد: ناحیه شفت)، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره اول، شماره 1، صص 54-39.
افراخته، حسین(1380)؛ روابط متقابل شهر و روستا، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره شانزدهم، شماره 20، صص 73-49.
تقی­زاده، فاطمه (1384) "نقش بازارهای محلی در پیوندهای روستایی شهری با تاکید بر تعادل­های منطقه­ای"؛ رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری شهرسازی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
تقیلو، علی اکبر و عبداللهی، عبدالله(1392)؛ توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر و روستا(مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)؛ اقتصاد فضا و توسعه­ی روستایی، سال دوم، شماره1، صص 50-29.
حیدری ساربان، وکیل و پروین، بهاره و آشفته خضری، نسرین(1393)؛ تحلیل روابط شهر روستا در شهرستان گیلانغرب واثرآن  بر توسعه کالبدی فضایی دهستان چله؛ همایش ملی توسعه پایدار کالبدی- فضایی روستایی، اردبیل.
رضوانی، علی اصغر(1377)؛ روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران؛ دانشگاه پیام­نور.
رضوانی، محمدرضا (1381)؛"تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران "؛ پژوهش­های جغرافیایی؛ شماره 43، صص 81-94.
رضوانی، محمدرضا(1381)؛ تحلیل الگوهای روابط مناسب شهر و روستا در نواحی روستایی اطراف تهران؛ پژوهش­های جغرافیایی، شماره 43، صص 94-81.
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و موحد، علی(1377)؛ عملکردهای شهری در توسعه روستایی از دیدگاه یوفرد(مورد: بخش زواره)؛ مدرس، شماره 8، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
سعیدی، عباس (1377)"مبانی جغرافیای روستایی"؛ تهران، انتشارات سمت.
سعیدی، عباس و تقی­زاده، فاطمه(1384)؛ پیوندهای روستا- شهری و توسعه منطقه­ای در کشور بررسی تطبیقی شهرستان­های باغ ملک و اردکان؛ انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال سوم، شماره 8 و 7، صص 47-33.
سعیدی، عباس و حسینی حاصل، صدیقه(1388)؛ شالوده مکان­یابی و استقرار روستاهای جدید، تهران، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
سیف­الدینی، فرانک(1390)؛ زبان تخصصی برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای؛ ویرایش دوم، انتشارات آییژ، تهران.
صرافی، مطفر و تقی­زاده، فاطمه(1387)؛ راهبرد شبکه منطقه­ای چارچوبی برای توسعه منطقه­ای در کشور؛ پژوهش­های علوم زمین، دوره اول، شماره 1، صص 89-71.
طاهر خانی، مهدی و رکن­الدین افتخار، عبدالرضا(1383)؛ تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحی روستایی استان قزوین؛ مدرس علوم انسانی، دوره هشتم، شماره 4، 112-79.
قدیری معصوم، مجتبی و چراغی، مهدی و رضوانی، محمدرضا(1394)؛ اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر امنیت خانوراهای روستایی، مورد: شهرستان زنجان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 4، صص 85-69.
مطیعی لنگرودی، سید حسن و خسروی مهر، حمیده و طورانی، علی(1393)؛ اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه­های روستایی: مورد دهستان چهل چای در شهرستان مینودشت؛ اقتصاد فضا و توسعه روستای، سال سوم، شماره 4، صص 42-19.
معیدفر، سعید و اکبری، صادق(1386)؛ مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه­ی آن(مطالعه موردی: شهرستان ساوجبلاغ)؛ علوم جغرافیایی، دوره ششم، شماره 8، صص 95-75.
مکانیکی، جواد و سعیدی، عباس(1390)؛ روابط اجتماعی شهر و روستاو ناپایداری جمعیت سکونتگاه­های روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی بیرجند)؛ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، سال پنجم، شماره 3، صص 162-140.
مومنی، مصطفی(1377)؛ پایگاه علم جغرافیا در ایران؛ جلد 1، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تهران.
میرزایی قلعه، فرزاد و کلانتری، بهرنگ و مولائی قلیچی، محمد و عزمی، آئیژ(1391)؛ تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه، ‌شهرستان هرسین؛ مسکن و محیط روستا، دوره سی و دو، شماره 143، صص 100-89.
Barry, D., Clayton, D.Dent and Olivier, D., (2005), Rural Planning in Developing Countries, Earthscan Publication Ltd London.
Dobsen, B.(2006), Rural-Urban Interdependece: why metropolitan and rural American need each other. issuesand- prospects Accessed 20.08.14..
Kennedy, J. J., Thomas, J. W., & Glueck, P. (2001), Evolving forestry and rural
development beliefs at midpoint and close to the 20 century, forest policy and economics, 3.81-95.
Kumar Jat. M, Garg. P.K, Khare. D. (2008), Monitoring and modelling of urban sprawl using remote sensing and GIS techniques. International Journal of Applied Earth bservation and Geoformation 10. 26–43.
Maxwell, S., (2006). Food security: a post-modern perspective. Food Policy 21 (2), pp155-170.
Tacoli. C. (2003) the link a between urban and rural development. Environment and Urbanization, Vol 15.No 2. Pp 3 – 12.
Xue. J. (2014), Is eco-village/urban village the future of a DE growth society? An urban planner's perspective. Ecological Economics 105. 130–138.
Http://www.unescap.org/resources/urbanization-central-asia-challenges-
Lose of the 20th century. Forest Policy and Economics, 3, 81 - 95.
Center for Economic Research. (2013), Urbanization in Central Asia: Challenges, issues, and prospects. Tashkent: Center for Economic Research, 64 p., Available online.