طراحی مدل تاثیر شهرهای خواهر خوانده در توسعه شهری با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

2 هیئت علمی دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 هیئت علمی دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش بررسی بررسی تاثیر شهرهای خواهر خوانده در توسعه شهری با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی می ­باشد. در این راستا ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ­ای و میدانی به شناسایی عوامل موثر در برقراری روابط خواهرخواندگی بین کلان شهرها و دیپلماسی شهری کلان شهر شیراز پرداخته شد. سپس با استفاده از مصاحبه با خبرگان و بر مبنای روش دلفی، عوامل شناسایی شده نهایی شدند. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری را اساتید دانشگاه، خبرگان، مدیران و مهندسان شهرداری کلان شهر شیراز با سابقه کاری و پژوهشی در زمینه  شهرهای خواهرخوانده، دیپلماسی شهری و توسعه ملی ﺗﺸﮑﯿﻞ می­ دهند. خبرگان با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب می ­شوند. در ادامه پژوهش با استفاده از روش دلفی شامل 4 شاخص اصلی امنیت پایدار، توسعه ­ی اقتصادی، توسعه­ی منابع انسانی، توسعه ­ی اجتماعی-فرهنگی و 26 زیرشاخص مرتبط با آن نهایی گردید. سپس با استفاده از عوامل شناسایی شده و بر مبنای مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) مدل بومی مرتبط با برقراری روابط خواهر خواندگی بین کلان شهرها و دیپلماسی شهری ارائه می­ شود. روابط میان عوامل نشان دهنده اثرگذاری برای بهبود و ایجاد زمینه برای بهبود و توسعه شهری کلان شهر شیراز و حضور در مناسبات فرا ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the impact of sister cities on urban development With emphasis on urban diplomacy and national development

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad javad afzali 1
  • ali shakoor 2
  • ahmad ali khoram bakht 3
1 PhD student, geography and urban planning, Larestan branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
2 Faculty of Humanities-Department of Geography and Urban Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Faculty of Humanities-Department of Geography and Urban Planning, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of the topic, the purpose of this research is to examine the impact of sister cities on urban development with an emphasis on urban diplomacy and national development. In this regard, using library and field studies, effective factors were identified in establishing sisterhood relations between metropolises and urban diplomacy of Shiraz metropolis. Then, using interviews with experts and based on the Delphi method, the identified factors were finalized. The statistical community is made up of university professors, experts, managers and engineers of Shiraz metropolis with work and research experience in the field of sister cities, urban diplomacy and national development. Experts are selected using the purposeful sampling method. In the continuation of the research, using the Delphi method, including 4 main indicators of stable security, economic development, human resources development, socio-cultural development and 26 related sub-indices were finalized. Then, using the identified factors and based on Interpretive Structural Modeling (ISM), the local model related to the establishment of sisterhood relations between metropolises and urban diplomacy is presented. The relationships between the factors show the effectiveness for improvement and creating the basis for the improvement and urban development of Shiraz metropolis and presence in transnational relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sisterhood
  • Urban Development
  • Urban Diplomacy
  • Shiraz Metropolis
  • ISM Interpretive Structural Modeling
آذر، ع؛ خسروانی، ف؛ جلالی، ر. (1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسأله). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول.
عطایی، محمد. (1389). تصمیم­گیری چندمعیاره فازی. انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول.
مومنی منصور. (1389). مباحث نوین تحقیق در عملیات. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.
اصغرپور، محمدجواد. (1387). تصمیم­گیری­های چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
احمدی، ف.، نصیریانی خ.، اباذری، پ. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان 87 .
آذر، ع.، معماریانی، ع. 1374. روش نوین برای تصمیم­گیری گروهی. دانش مدیریت.
 اصغرپور، م. (1387).  تصمیم­گیری چند معیاره. انتشارات دانشگاه تهران.
دهشیری، محمدرضا. (1392) پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری،  فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، شماره 3
زرقانی، سید هادی، رنجکش، جواد، اسکندران، منصوره. (1393) دیپلماسی شهری، تحلیل نقش شهرها به عنوان بازیگر جدید عرصه روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 20.
صیامی، قدیر و حسن خلیل آبادی. (1390) ژئوپلیتیک شهری؛ رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 16.
و فرهنگ در عصر اطلاعات، ترجمه: احد علی قلیان و افشین خاکباز، جلد اول، تهران: انتشارات طرح نو.
کاظمیان، غلامرضا و سیده زهره عابدینی. (1391) آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیر ی شهری، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 46.
کیوانی، رامین. (1388) جهانی شدن و رقابت شهری، فرصت ها و چالش های پیشروی مراجع مسئول شهرداری در کشورهای در حال توسعه. اقتصاد شهر. شماره اول: صص 40-61.
موسوی شفائی، مسعود. (1389) دیپلماسی شهری (ابزاری برای توسعۀ ملی در عصر فضای جریان ها)، دانش شهر، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شماره 18.
مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی : ترجمه دره میر حیدر با همکار یحیی صفوی،تهران :انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح .
International  Labour  Organization,  (2014), World  Social  Protection  Report (Building Economic Recovery, Inclusive Development  and Social Justice),  First Published, Geneva, International Labour Office.
Raut, R.D., Narkhede, B., Gardas, B.B., 2017. To identify the critical success factors ofsustainable supply chain management practices in the context of oil and gas industries:ISM approach. Renew. Sustain. Energy Rev. 68 (1), 33–47.