ارائه الگوی ترکیبی عوامل موثر در دیپلماسی شهری موفق در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ‌ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده حقوق الهیات علوم سیاسی،‌ واحد علوم و‌ تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه کلان شهرها نقش مهمی در سیاست جهانی و باز ساخت اقتصاد جهانی دارند مفاهیمی چون منطقه شهری، ابر شهرها و ناحیه کلان شهری در حوزه مطالعاتی جغرافیای سیاسی است. اما کلان شهرها در چارچوب دیپلماسی شهری به طرز عجیبی بر جریان‌های بین‌المللی تاثیر می‌گذارند. کانون‌های جمعیتی و مراکز استراتژیک بر اقتصاد و سیاست در سطوح ملی و بین‌المللی موثرند. در واقع دیپلماسی شهری از دهه 70 در کنار دیپلماسی عمومی قرار گرفت. دولت ها برای آن که از مجاری رسمی وارد مذاکره نشوند، از دیپلماسی‌های شهری، فرهنگی استفاده کردند. از آنجا که دیپلماسی شهری به عنوان یکی از ارکان اساسی بخش توسعه ای ، یکی از لوازم مهم توسعه اقتصادی در شهرها است، کشورهایی موفق بوده اند که با به کارگیری الگوها و چارچوب هایی در این مهم و یافتن راههای جدید به نحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در دیپلماسی شهری موفق با استفاده از الگویی جامع)ترکیبی از الگوی نوری و الگوی آرکن) پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری اساتید و دانشجویان روابط بین‌الملل، جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ومدیران ارشد شهرداری اصفهان تشکیل میدهد. به منظور تحلیل فرضیه ها پژوهش از آزمون تحلیل مسیر در الگوی معادله های ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اصفهان جدای از اینکه در درجه و جایگاه بسیار مناسبی در دیپلماسی شهری و منابع گردشکری قرار دارد اما متاسفانه در دسترسی به خدمات و تسهیلات و همچنین حمل و نقل وضعیت مطلوبی برخوردار نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a combined model of effective factors in successful urban diplomacy in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Afsane Khosravi 1
  • Hamid Ahmadi 2
  • Mahdi Zakerian 3
1 Doctoral student of International Relations, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Law, Theology, Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today,metropolises play an important role in world politics and the reconstruction of the global economy. Concepts such as urban area, metropolitan areas and metropolitan area are in the field of political geography. But metropolises in the context of urban diplomacy strangely influence international trends. Population centers and strategic centers affect the economy and politics at the national and international levels. In fact, urban diplomacy has sided with public diplomacy since the 1970s. Governments used urban, cultural diplomacy to avoid formal channels of negotiation. Since urban diplomacy as one of the basic pillars of the development sector is one of the important tools of economic development in cities, countries have been successful in applying patterns and frameworks in this important and finding new ways to optimally use the capabilities of this Sections have benefited. In this research, the effective factors in successful urban diplomacy have been investigated using a comprehensive model (a combination of the optical model and the Arkan model). The research method is descriptive-correlation and the statistical population consists of professors and students of international relations, geography and tourism planning and senior managers of Isfahan Municipality. In order to analyze the research hypotheses, path analysis test in the model of structural equations has been used. The results of the research show that Isfahan, apart from being in a very good position and position in urban diplomacy and tourism resources, but unfortunately does not have a favorable situation in terms of access to services and facilities as well as transportation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban diplomacy
  • Tourism resources
  • Facilities and services
  • Isfahan
  • transportation access
آذری طاهره، کیا علی اصغر(1394)، دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی «مطالعه دانشجویان و دانش آموختگان تهرانی در اینترنت»فصلنامه علوم اجتماعی،دوره  - , شماره  69 ; از صفحه 198 تا صفحه 257 .
آشنا، حسام الدین و نادرجعفری هفت خوانی­(1389)، سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی، پیوندها و اهداف،( سیاست دین و فرهنگ)، تدوین اصغر افتخاری، تهران: نشر دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
آقایی، سید داوود (1387)، آداب دیپلماسی و فنون مذاکره،تهران:  نشر دادگستر.
بازرگان هرندی، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه(1327)، روش های تحقیق در علوم رفتاری.تهران: نشر آگاه
صدر ،جواد، (1382) ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
وعیدی، جواد، (1384)، رویای انقلاب مخملی در ایران، نشریه معارف شماره 26 خرداد.
راشدی، اسدالله، فرجی ملائی، امین(1395)، دیپلماسی شهری و جذب توریسم همایشبین المللی اقتصاد شهری.اردیبهشت 95، تهران. ایران
بغیری، علی(1399)، دیپلماسی شهری و خواهرخواندگی؛ نگاهی فرصت‌آفرین، شهرآرا نیوز، تهران
سلیمانی صدیق پیمان­(1393)، بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت توریسم و جذب گردشگر با مدل swot و تاکید بر توان های فضایی تاریخی- فرهنگی گردشگری ،مطالعه موردی: شهر تبریز، نشریه گردش پژوه پارسه.
قورچی، مرتضی، کاویانی، مراد(1397)، بررسی همخوانی دیپلماسی شهری با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران : مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه، ژئوپلتیک،سال پانزدهم،شماره اول
دهشیری، محمدرضا، خرمی، مصطفی(1397)، تجزیه و تحلیل جایگاه دیپلماسی شهری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، فصلنامه سیاست خارجی، سال32، شماره1
کیامهر، رامین و شعبانی، سکینه(1396)، بررسی نقش و اهمیت دیپلماسی شهری در جذب گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر قزوین)،اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیای
وارثی، حمید رضا (1384)، معرفی خواهر خوانده های اصفهان، ...فصلنامه اطلاعات جغرافیایی،دوره 14، شماره 53 صفحه 59-62