رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

این نوشتار به بررسی رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین می‌پردازد. روش انجام پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای بوده است. بر اساس کنوانسیون 1998 وین، کلیه‌ی اعضاء باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیرمجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی موردنیاز در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و همچنین تضمین عدم استفاده از حمل‌کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان‌گردان غیرمجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرها و مکان‌های آزاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین‌المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین و .... تأمین انتظارات ارگان‌های بین‌المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین‌المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین در سطح ملی و بین‌المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت‌داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری و اجرایی شدن است. تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب‌تر را برای این‌گونه همکاری‌ها فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's approach in combating drug and psychotropic drug trafficking based on the 1998 Vienna Convention

نویسندگان [English]

  • Hassan Jafari 1
  • Mohsen Ghadir 2
  • Hojjatullah Ebrahimian 2
1 PhD student, Department of International Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Public and International Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

This article examines Iran's approach to combating drug trafficking and psychotropic substances under the 1998 Vienna Convention. The research method was library. Under the 1998 Vienna Convention, all members must commit themselves to eliminating or reducing the illicit demand for narcotics, to monitoring the raw materials and chemicals used in the illicit manufacture of narcotics and psychedelics, and to ensuring that commercial carriers are not used to transport narcotics and Psychedelics are not allowed, this requires preventing drug trafficking in ports and free trade places, postal centers and shipping. Findings of the research indicate that: creating a platform and effectiveness of the fight against interactive policy-making, promotion of international mechanisms for drug control (conventions, laws, etc., meeting the expectations of international bodies in the field of drug control, review and monitoring Addressing all aspects of drugs (trafficking and consumption) of the international community, promoting the fight through mutual assistance to countries and regional and international projects, facilitating the fight against compliance with conventions and laws at the national and international levels are also important and priority issues. Is being pursued and implemented by the Islamic Republic of Iran in the international anti-narcotics sector, and the adoption of a new anti-narcotics law has provided a more appropriate framework for such cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trafficking
  • drugs
  • psychotropic drugs؛ Iran؛ 1998 Vienna Convention
صرامی، حمید(1398)،«قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته»، فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی اطلاعات نشریه اخبار نشریه، سخن اول دوره ۱۳، شماره 52
صدر واحدی، نازلی(1378)،«مطالعه تطبیقی قوانین کیفری ایران در زمینه مواد مخدر بر اساس کنوانسیون 1998 سازمان ملل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
کیانی، کیانوش(1389)،«نگاهی به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در زمینه مبارزه با مواد مخدر»، کمیته مبارزه با مواد مخدر
کوشا، جعفر؛ شایگان، فرهاد(1390)،«نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین‌المللی»، مجله ۱۱. تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰
ساکی، محمدرضا(1393)،«مواد مخدر و روان‌گردان»، تهران: جنگل
صرامی، حمید(1398)،«قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته»، فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی اطلاعات نشریه اخبار نشریه، سخن اول دوره ۱۳، شماره 52.
علی‌آبادی، عبدالحسین(1354)،«حقوق جنائی»، تهران، وبگاه بانک ملی ایران، جلد سوم، 1354، صص 52-51.
احسان پور، رضا، عباس زاده، احسان، حسینی، محمدمهدی(1396)، «بررسی فقهی و حقوقی ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر از سوی دولت»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 11، شماره 41، صص 139-165.
اسدی، حسین(بی تا)، «نقش فرآیندهای پول‌شویی و مصادره اموال درروند قاچاق مواد مخدر»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات: وفاق.
فروغی، فضل ا..، جودکی، بهزاد(1396)،«راه‌حل تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل»، مجله حقوق بین‌المللی، دوره 34، شماره، 57، 249-258.
- مخدوم، حمیدرضا(1387)،«نقش اینترپل در استرداد مجرمین و راه‌های بهینه کردن آن»، فصلنامه کارگاه، دوره 2، شماره 4
قربانی، ابراهیم(1395)،«جزوه امور منطقه‌ای و بین‌الملل مبارزه با مواد مخدر و نهادهای دخیل در آن»، پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی.
شایگان؛ فریده، رحمانی کلاکوب، اسماعیل(1398)،«ضرورت همکاری مجلس با تعهدات بین‌المللی دولت در مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 21، شماره 62، صص 102-136.
غلامی، علی، پوربخش، محمدعلی(1390)،«مبارزه با پول‌شویی در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی»، دو فصلنامه تخصصی مطالعات اسلامی، سال 4، شماره 1، 1390، صص 93-120.
رحمدل، منصور(بی تا)،«تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، ش 1. 
فروغی، فضل ا...، عظیمی، فاطمه، میرزایی، محمد(1395)،«گونه شناسی قاچاق و تبیین اقدامات اینترپل در مقابله با انواع آن»، فصلنامه علمی ترویجی پلیس بین‌الملل، سال 6، شماره 26، 1395، صص 156-181.
شیرکوند، سعید(1382)،«پول‌شویی؛ پیامدها و اقدامات انجام‌شده»، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، چاپ نخست، تهران، انتشارات: وفاق.
احسان پور، رضا، عباس زاده، احسان، حسینی، محمدمهدی(1396)،«بررسی فقهی و حقوقی ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر از سوی دولت»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 11، شماره 41، 1396، صص 139-165.
بالایی، ایوب(1381)،«مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر در پرتو کنوانسیون وین»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
امیر خیزی، محمدرضا(بی تا)، «اقدام‌های جامعه‌ی بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره ۳.
شایگان فرد، مجید، ساجدی، فاطمه(1397)، «رویه‌های جاری معاضدت قضایی و نقش اینترپل»، کنفرانس بین ملی اندیشه‌های نو و خلاق در مدیریت و مطالعات حقوقی و اجتماعی
شایگان؛ فریده، رحمانی کلاکوب، اسماعیل(1389)، «ضرورت همکاری مجلس با تعهدات بین‌المللی دولت در مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 21، شماره 62، صص 102-136.
موسی زاده، رضا(1383)،«حقوق معاهدات بین‌المللی»، انتشارات میزان، چاپ دوم.
حسینی، حسین قلی(1373)، «حقوق کیفری بین‌الملل»، انتشارات: میزان، چاپ نخست.
H.J.Bartsch, “The western European approach”, Revue Internationale de droit Penal, No. 62. 1997.