تدوین چارچوب مفهومی معیارهای زیست پذیری در بافت تاریخی(مطالعه موردی: منطقه 12شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نظر هدف و نوع جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش در گروه تحقیقات توصیفی – تحلیلی با تکیه بر آمار و اعداد و ارقام است که یافته های کمی به صورت تحلیلی و یافته های کیفی به صورت توصیفی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند. جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه صورت گرفت و تحلیل آن با نرم افزار آماریSPSS انجام گرفت. جمع آوری داده ها در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی، تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه از کارشناسان شهرداری منطقه 12 بلاخص کارشناسان برنامه ریزی شهری و سازمان بهسازی و نوسازی شهری و ساکنان محلات تاریخی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان، مدیران و پرسنل برنامه ریزی شهری و ساماندهی بافت فرسوده بودند، که به طور کلی 123 نفر حجم کل جامعه آماری داشت. نمونه آماری پژوهش مجموع کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی شهری وافراد ساکن در منطقه بودند که به تعداد 93 نفر نمونه با استفاده از فرمول کوکران و برجسی انتخاب شدند.نتایج پژوهش نشان داد با توجه به جایگاه بخش مرکزی و به طور خاص منطقه در قلب کلان شهر تهران که به برخی از مهمترین ویژگی های آن به اجمال اشاره گردید و ضرورت بهبود شرایط زیست وشاخص های زیست پذیری ،این منطقه نیازمند اصلاح شرایط موجود مناسب و سازگار با کارکرد های نوین شهری و در مقیاس مرکز یک کلان شهر از یک سو و ارتقاء زیست پذیری منطقه از سوی دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of the conceptual framework of livability criteria in the historical context (case study: district 12 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Majid Safari Yazd 1
  • Yusefali Ziyari 2
  • parvaneh zivyar 3
  • ardavan behzad 4
1 PhD student in Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yadgar Imam Khomeini (RA) Shahr Ray Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

this research is a part of applied research, and in terms of nature and method, it is in the descriptive-analytical research group, relying on statistics and numbers, where quantitative findings are analyzed analytically and qualitative findings are evaluated and tested descriptively. they got. Data collection was done using researcher-made questionnaires and interviews, and its analysis was done with SPSS statistical software. Data collection was done in two parts of library studies and field studies, questionnaires were prepared and completed, and interviews were conducted with the experts of the municipality of Region 12, especially the urban planning experts, the urban improvement and renovation organization, and the residents of the historical neighborhoods. The statistical population of this research was all the experts, managers and personnel of urban planning and organization of worn-out fabric, which in general had 123 people. The statistical sample of the research was a total of urban planning experts and specialists and people living in the region, who were selected as a sample of 93 people using the Cochran and Borgesi formula. Tehran, some of its most important features were briefly mentioned and the need to improve the living conditions and livability indicators, this area needs to modify the existing conditions that are suitable and compatible with modern urban functions and on the scale of the center of a metropolis on the one hand and to improve the living conditions. The adaptability of the region is on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • historical context
  • physical and environmental index
  • services and urban infrastructure
بندرآباد، ع. (1390). شهر زیست پذیر از مبانی تا معانی. تهران: آدرخش.
بندرآباد، علیرضا؛ (1393). تدوین اصول الگوی توسعه فضایی و شکل شهر زیست پذیر ایرانی ( مطالعه موردی مناطق 1، 15 و 22 تهران)، رساله دکتری به راهنمایی دکتر حمید ماجدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
پور احمد، احمد؛ کیومرث حبیبی؛ مهناز کشاورز (1389). تغییر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی.
جیکوبز، جین؛ (1961). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
حاجی پور، خلیل (1386). مقدمه ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری (دوره ی زمانی بعد از جنگ جهانی اول تا آغاز هزاره سوم، اندیشه ی ایرانشهر. فصلنامه در زمینه شهرشناسی.
حائری، م، 1371، رنگ باختن شهر تاریخی در بی رنگی رشد شهری، فصلنامه آبادی ها، شماره6.)
حناچی، پیروز (1386). بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان, تهران. نشر سبحان.
خزاعی نژاد، فروغ. (1394). تحلیل زیست پذیری بخش مرکزی شهر تهران (مورد پژوهش: محله های منطقه 12)، رساله دکتری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.
رهنمایی، م.، فرهودی، ر.، قالیباف، م.، و هادی پور، ح. (1386). سیر ساختاری و عملکردی در شهرهای ایران. نشریه انجمن جغرافیایی ایران.
ساسان پور، ف.، تولایی، س.، جعفری اسدآبادی، ح. (1394). سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان شهر تهران. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،
سیف الدینی, ف.(1379). گسترش حومه ای شهرها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
عیسی لو، علی اصغر و همکاران؛ (1393). انگاره زیست پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 146، صص 120 – 107.
فکوهی، ناصر (1388). انسان شناسی شهری, چاپ پنجم. نشر نی.
فلامکی، م.م. (1389).باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران: مرکز آمار ایران.
مهندسان مشاور باوند الف. (1381). بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 12 تهران؛ مطالعات کاربری زمین، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
مهندسان مشاور باوند الف. (1381). بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 12 تهران؛ مطالعات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
Cities, P. L. U. s. (2003). A sustainable urban system: The long-term plan for greater Vancouver. Vancouver, Canada: Cities PLUS.
Dunstan,K.(2007)Creating an indictor of livability:The neighborhood livability Assessment Survey.
Economist Intelligence Unit. (2011). A summary of the liveability ranking and overview, EIU. Retrieved from http://www.eiu.com/cityrankings11
Jacobs, A., & Appleyard, D. (1987). Toward an Urban Design Manifest. American planning Journal,53(1),112-120
Urban Task Force (1990). Toward an urban Renaissance, A Report of Urban Task force 1990. UK.
Veenhoven, R , &Ouweneel,P.(1995).Livability of the welfare-state:Appreciation-of- life and length-of-life in nations varying in state-welfare-effort.