رابطه عوامل جغرافیایی- محیطی با استرس شغلی کارکنان پروژه های بزرگ ساخت و ساز (مطالعه موردی: ایران مال تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور٬، تهران،٬ ایران

3 دانشجوی دکتری معماری، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

استرس شغلی یکی از پدیده‌های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان به شمار می‌رود. با توجه به توسعه ساخت و ساز در محیط‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف کشور و فعالیت تعداد زیادی از افراد در این پروژه‌ها لزوم ارزیابی عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان در صنعت ساخت و ساز امری مهم به نظر می‌رسد تا با کنترل این عوامل گامی مهم در جهت سلامت کارکنان در صنعت ساختمان برداشته شود. در این تحقیق به بررسی رابطه عوامل جغرافیایی- محیطی با استرس شغلی کارکنان پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره در راستای کمک به برنامه‌ریزی بهینه شهری پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 73 نفر از میان جامعه آماری پژوهش به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مولفه‌های تأثیرگذار بر استرس شغلی به ترتیب شامل فشارهای جغرافیایی- محیطی‌(اب و هوای نامساعد، خطرات طبیعی و انسانی محیطی)‌، فشار کاری، محدودیت زمانی، ساعت کاری زیاد، ترافیک سنگین، ساعت کاری غیرقابل پیش‌بینی و کمبود نیرو انسانی است. همان طور که نتایج تحلیل‌های آماری انجام شده نشان داد فشار کاری بیشترین تأثیر را بر استرس شغلی کارکنان در پروژه‌های عمرانی دارد که تجربیات و مشاهدات در کارگاه‌های ساختمانی نیز نشان دهنده تأثیر فشار کاری بر استرس شغلی کارکنان در پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. دلیل این تأثیرپذیری سنگین بودن و فرسایشی بودن فعالیت‌ها در پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. همچنین فشار و محدودیت زمانی نیز موجب افزایش استرس شغلی کارکنان پروژه‌های ساختمانی مخصوصاً در زمان حضور مقامات مافوق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Geographical-Environmental Factors and Job Stress of Employees of Large Construction Projects (Case Study: Iranmal Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zarghani 1
  • Amir Bakhshi 2
  • Mehrdad Hajian Zeidy 3
  • Seyed Hassan Rasouli 4
1 Master of Project Management, University of Eyvanakey, Eyvanakey, Iran
2 Assistant Professor of Geography, Payam e noor university, Tehran, Iran.
3 Ph.D in Architecture student,, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
4 Ph.D Student in Geography and Urban Planning, Central Tehran BranchT islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Job stress is one of the most important phenomena in social life and a serious threat to the health of the workforce in the world. Considering the development of construction in different environments and geographical areas of the country and the activities of a large number of people in these projects, the need to assess the factors affecting job stress in employees in the construction industry seems to be important to control these factors. Important for the health of employees in the construction industry to be removed. In this research, the relationship between geographical-environmental factors and job stress of employees of large construction projects has been investigated using a multi-criteria decision-making method in order to help optimal urban planning. For this purpose, 73 people were selected from the statistical population of the study as a statistical sample. Components affecting job stress include geographical-environmental pressures (unfavorable climate, natural and man-made environmental hazards), work pressure, time constraints, long working hours, heavy traffic, unpredictable working hours and lack of manpower, respectively. As the results of statistical analysis showed that workload has the greatest impact on job stress of employees in construction projects, which experiences and observations in construction workshops also show the effect of job stress on job stress of employees in construction projects. The reason for this vulnerability is the heavy and erosive activities in construction projects. Also, pressure and time constraints increase the job stress of construction project staff, especially in the presence of senior officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical-Environmental Factors
  • Job Stress
  • Large Projects
  • Construction
  • Iranmal
آلتمایر، الیزابت و راس، رندال، (1397)، مترجم: غلامرضا خواجه­پور، استرس شغلی، انتشارات بازتاب.
حاجی امینی، زهرا و چراغعلی پور، ضرغام و آزاد مرزآبادی، اسفندیار و عبادی، عباس و نوروزی کوشالی، علی، (1390)، مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران. مجله طب نظامی؛ سال 13، شماره 1، صص 30-25.
خزاعی­نژاد، فروغ، (1397)، تحلیلی بر عوامل و فرایندهای کلان اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی موثر بر زیست پذیری (مورد پژوهش: منطقه 12 شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 9، شماره 1، صص 264 – 245.
رابینز، استیفن، (1376)، مدیریت رفتار سازمانی ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
رحمانی، فرناز و بهشید، مژگان و زمان­زاده، وحید و رحمانی، فرزاد. (1389). ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش­‌های ویژه بیمارستان­های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. نشریه پرستاری ایران، سال 23، شماره 66، صص 63-54.
مهرثابت، حسین و علی­اکبری، اسماعیل و امیرعضدی، طوبی و پوراحمد، احمد و جودکی، حمیدرضا، (1400)، بررسی نقش مؤلفه­های اثرگذار اجتماعی و زیست‌محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی کلانشهر رشت با تکنیک Dematel، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 12، شماره 1، صص 197 – 185.
نانکلی کلی­آبادی، مصطفی و اسدیان، فریده و عباسی سمنانی، علیرضا، (1400)، تحلیل ساختاری مولفه‌های موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر اقتصاد غیررسمی در استان کردستان (مطالعه موردی: مناطق روستایی مرزی شهرستان‌های مریوان و بانه)، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 12، شماره 1، صص 770 – 753.
هیلز، دایان، (1384)، راه­های مقابله با استرس، مترجم: نریمان خباز، انتشارات ریحان، چاپ اول.
اطلس کلانشهر تهران، 1388.
آمار شهر تهران، 1398.
شهرداری تهران، 1399.
مهندسین مشاور آب، 1364.
Seward JP. (2004). Occupational stress. In: LaDou J, editor. Current occupational & environ mental medicine. 3rd edition. New York: MC Grow Hill.
wikipedia.org