شناسایی شاخص های برنامه ریزی و مدیریت پایدار بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌ پژوهی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و آمیخته کمی و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص‏ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد که مدل برنامه ریزی  و مدیریت منابع انسانی پایدار بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی به چهار بعد اصلی شامل­(درونداد، سازمان، فرآیند، برونداد) و 15 مولفه و 53 شاخص، تشکیل می‌‎شوند. این یافته‎ها در سه مرحله از پرسشنامه‎های خبرگان، تکنیک دلفی مرحله اول و تکنیک دلفی مرحله دوم بدست آمدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدا در صنعت پتروشیمی ایران بر اساس رویکرد آینده‌پژوهی باید به چهار بعد درونداد، سازمان، فرآیند و برونداد مدیریت منابع انسانی پایدار توجه داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify indicators of sustainable planning and management based on the future research approach in the petrochemical industry

نویسندگان [English]

  • alireza sahranavard 1
  • touraj mojibi 2
  • majid jahangirfard 3
  • ali mahdizade 3
1 PhD student in public administration, Firouzkoh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing a sustainable human resources planning and management model in the Iranian petrochemical industry based on the future research approach. In terms of the objective, the current research is a type of applied and mixed quantitative and qualitative research, and in terms of the implementation method, it is a descriptive-survey type of research. The statistical population of the research includes 15 experts who are the decision team in identifying the indicators and dimensions of the variables, which were used by the non-random (targeted) method and the snowball method. The findings of the research show that the sustainable human resources planning and management model based on the future research approach consists of four main dimensions (input, organization, process, output) and 15 components and 53 indicators. These findings were obtained in three stages from expert questionnaires, first stage Delphi technique and second stage Delphi technique. The results of the research indicate that in the design of sustainable human resource management model in Iran's petrochemical industry based on the future research approach, attention should be paid to the four dimensions of sustainable human resource management: input, organization, process and output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • structural
  • managerial
  • social
  • strategies and policies
  • future studies
اصلانیان، م.، کرد، ب.، خزایی صحنه، س.، یعقوبی، ن.م.، روشن، س. ع، (1395). رویکردی آینده پژوهانه به برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب، مدیریت شهری، شماره 45، ص 389-416.
آرمسترانگ، مایکل (1397). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، سیدحامد اعرابی، امید مهدیه (مترجم)، ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
پدرام ع. و عیوضی م. (1388) .درآمدی بر آینده پژوهی اسلامی. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
تقوایی یزدی، مریم (1393). رابطه آینده پژوهی با تجربه پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و هشتم، شماره 110
تقوی گیلانی، مهرداد، (1389) .مطالعه روشهای آینده شناسی، طرح سیاستگذاری علم و فن آوری در کشور، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی . دفتر مطالعات صنایع دفاعی.
حسین هاشمی، غلامرضا؛ علی اکبری، حسن؛ بازرگانی، محمد؛ نادری خورشیدی، علیرضا (1389). طراحی الگوی آینده پژوهی در توسعه ی منابع انسانی (مورد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال دوم، شماره ی 2.
ریحانی، محمدرضا؛ مجیبی،  تورج؛ آقاجانی، حسنعلی (1398). تبیین استراتژیهای کسب وکار و جهت گیری استراتژیک به منظور ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره 116
عابدینی، مریم؛ میرسپاسی، ناصر (1397). نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی: مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال بیست و نهم، شماره 115
فروزنده دهکردی، لطف الله؛ امینی، محمدتقی؛ خبازباویل، صمد. (1397). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی. ناشر: دانشگاه پیام نور
فرهی بیلویی، رضا (1387). رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 198
کاوسی، اسماعیل؛ احمدی، فخر الدین (1389). جهانی شدن و توسعه منابع انسانی (مقایسه تطبیقی 62 کشور جهان)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 1، شملره 1
مجیبی میکلایی، تورج؛ میلانی، منا (1390). بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، فصلنامه پژوهشگر (مدیریت)، دوره  8،  شماره  22
میرسپاسی ، ناصر(1396). مدیریت منابع انسانی .- تهرا ن: انتشارات نقش جهان
پیشگاهی فرد، زهرا، رنجبر دستنایی، کرامت، کوشکی، محسن. (1398). رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 9(3)، 135-145.
توبچی ثانی، علی، محمدی، محمود، خزایی، سعید. (1398). به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 9(3)، 665-683.
نیلی پور طباطبایی، سید اکبر؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ هاشمی، سهیلا؛ صداقت، مائده (1395). ارائه کارت امتیازی مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش بنیان ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 11.
Dyllick, T.; Hockerts, K.  (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy Environment, 11(2), 130-141.
Ehnert, I.; Harry, W. (2012). Recent developments and future prospects on sustainable human resource management: Introduction to the special issue. Management Review, 23(3), 221-238.
Ehnert, I. (2009). Sustainable human resource:A conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective. Germany: Bremen: Physical‐Verlag.
Glynn, C.; Steinberg, I.; McCartney, C. (2006). Work-Life balance: The role of the manager. Horsham, UK: Roffey Park.
Leal Filho, W. (2000) Dealing with misconceptions on the concept of sustainability. Journal Sustainability in High Education, 1(1), 9-19.
Peru, L. (2013). Sustainable human resource management in peruvian companies. BALAS conference, 1, 1-18.
Tibby, M. (2013). Defining and developing your approach to employability. Academic Lead - Employability, Higher Education Academy, 1, 1-24.
Schuler, R.S., & Jackson, S.E. (2005). A quarter-century review of human resource management in the U.S.: the growth in importance of the international perspective. Management Revue, 16(1),11–35
Paauwe, J.; (2009). "HRM and performance: achievements, methodology-cal issues and prospects", Journal of Management Studies, Vol. 46, No. 1, p.p. 129-142.
Taylor, S., Osland, J., & Egri, C. (2012). Guest Editor's Introduction: Introduction to HRM's Role in Sustainability: Systems, Strategies and Practices. Human Resource Management, 51(6): 789–798
Jackson, S. E., Schuler, R. S., Jiang, K., (2014). An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management. The Academy of Management Annals, 1-89.
Budhwar, P., Pereira, V., Mellahi, K., Singh, S., (2018)., The state of HRM in the Middle East: Challenges and future research agenda., Asia Pac J Manag, https://doi.org/10.1007/s10490-018-9587-7
Ehnert, I., Sepideh Parsa, Ian Roper, Marcus Wagner & Michael Muller- Camen (2015): Reporting on sustainability and HRM: a comparative study of sustainability reporting practices by the world's largest companies, The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2015.1024157
Wikhamn, W., (2018)., Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction., International Journal of Hospitality Management 76 (2019) 102–110.
Vihari, N .S., Rao, M. K., (2018)., Antecedents and Consequences of Sustainable Human Resource Management: Empirical Evidence from India, Jindal Journal of Business Research, 7(1) 61–85., DOI: 10.1177/2278682117754015.
Baum, T., (2018): Sustainable human resource management as a driver in tourism policy and planning: a serious sin of omission?, Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2017.1423318
Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D., Q & Walton, R. E. (1984). Managing Human Assets: the groundbreaking business school program. NewYork, Free Press
Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy. CA: Sage
Omran., A., Saleh., M., Agami., N., El-Shishiny.,H., Hassan., H. A., and El-Khodary., I. A. F., (2008), The Integration of Strategic Planning and Futures Studies: Theoretical Justification, INFOS2008, March 27-29, Cairo-Egypt.
Haddock-Millar, Julie., & Sanyal, Chandana., and Müller-Camen, Michael.   (2016). Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. International Journal of HRM, 27(2), 192-211.
Viitala ,V. (2013). COMPETENCE MANAGEMENT and HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT. HAAGA-HELIA Publication Series
Chuang C.H., Shyh-jer C., and Ching-Wen C., Human resource management practices and organizational social capital: The role of industrial characteristics, J. Bus. Res., 66, 678-687, 2013
Wilkinson, A. (2005). Downsizing, rightsizing or dumbsizing? Quality, human resources and the management of sustainability. Total Quality Management & Business Excellence, 16(8-9) 1079-1088
Oh,  L.B.,  Teo,  H.H.  &  Sambamurthy,  V.  (2012). The  effects  of  retail  channel  integration through the use of information technologies on firm performance. Journal of operations management, 30 (2): 326 – 381.
Mc Conville, T. (2017). Devolved HRM responsibilities, middle – managers and role dissonance. Personal Review, 35 (6).