طراحی الگوی تربیت اقتصادی و برنامه ریزی با رویکرد کارآفرینی در مقطع ابتدایی آموزش پرورش در منطقه خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از طرح پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. سپس بر اساس مؤلفه‌های به دست آمده، پرسشنامه 112 گویه‌ای ساخته شد. نمونه آماری در بخش کمی شامل 320 نفر از متخصصان حوزه های کارآفرینی و اقتصاد و مدیران و معاونین، کارشناسان آموزش و پرورش و اعضاء هیات علمی با مدرک تعلیم و تربیت در منطقه خراسان شمالی بودند .به منظور تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری با تکنیک دیمتل استفاده شد. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا منجر به طراحی مدل آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی با چهار بعد «جنبه‌های فردی و شخصی، فرهنگ و اخلاق اقتصادی، مفاهیم و علل اقتصادی و مهارت‌های اجتماعی» و 11 مولفه گردید. یافته‌ها نشان داد که ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است. همچنین مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ، به منظور سنجش همبستگی درونی مضامین پایه بالاتر از 7/0 شد، در نتیجه ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه‌گیری کافی برخوردار بود. لذا بر اساس نتایج می‌توان بیان نمود که گنجاندن مؤلفه‌های آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی می‌تواند در تربیت اقتصادی دانش آموزان دوره ابتدایی در منطقه خراسان شمالی مفید فایده واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying effective indicators on economic education with entrepreneurship approach in primary education in North Khorasan region

نویسندگان [English]

  • SOMAYE BASHIRIAN 1
  • mahbube Soleimanpour Omran 2
  • ROYA AFRASYABI 2
1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identifying and designing the current status of educational components based on economic education with an entrepreneurial approach in elementary school. The present study was conducted using a mixed exploratory research design. In the qualitative part, the content analysis method was used with a directional approach and in the quantitative part, the descriptive survey method was used. Then, based on the obtained components, a 112-item questionnaire was constructed. The statistical sample in the quantitative section included 320 specialists in the fields of entrepreneurship and economics and curriculum and managers and deputies, education experts and faculty members with degrees in education in North Khorasan province. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis method and structural equation modeling approach with Demetel technique were used. Findings from content analysis led to the design of an educational model based on economic education with an entrepreneurial approach with four dimensions: "individual and personal aspects, economic culture and ethics, economic concepts and causes and social skills" and 11 components. Findings showed that the measurement tool has factor validity. Also, the values related to estimating Cronbach's alpha coefficient in order to measure the internal correlation of basic themes were higher than 0.7, so the measuring tool related to these concepts had sufficient measurement accuracy. Therefore, based on the results, it can be stated that the inclusion of educational components based on economic education with an entrepreneurial approach can be useful in the economic education of elementary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic education
  • entrepreneurial approach
  • elementary
  • education
  • North Khorasan region
پیغامی، عادل، تورانی، وحید ( 1395). نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه درسی مغفول. فصلنامه ی نوآوری های آموزشی. 37(9)، 36-32.
پیغامی، عادل، طغیانی، مهدی، مرادی، امین .(1395). مقدمه ای بر سواد مالی ؛ مالی شخصی و خانوادگی .تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
جوانشیر، عباس؛ بیانی، محمد حسین.(1400).اصول تربیت اقتصادی و اشتغال زایی برای فرزندان با محوریت سبک زندگی اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی ، تهران ، 1400.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش .(1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت عمومی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه آذر 1390. تهران: وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی .
سیدی، بتول؛ احمدی، پروین.(زمستان ، 1398). تبیین عناصر برنامه درسی تربیت اقتصادی در دوره آموزش عمومی ، سال چهاردهم، شماره 55.
شفیعی بهنمیری، سید فاطمه ؛ ماهروزاده ، طیبه ؛ ستادی ، طیبه.(بهمن، 98). بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر افزایش مهارت های شناختی دانش آموزان با استفاده از مولفه های تربیت اقتصادی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. فصلنامه نوآوری آموزشی ، سال هجدهم، شماره 72، 72-53. بهمن ،98.
صدری فرد, افسانه, جلال آبادی, لیلا, کریمیان پور, فاطمه, زینی, ستایش. (1396). تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای, 7(2), 321-330.
طغرایی ، محمد تقی؛ میرواحدی ، سید سعید؛ هاشمی ، سمیه. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس. فصلنامه نوآوری آموزشی.71(22)، 94-87. زمستان ،1398.
قندهاری ، آزاده ؛ مهر محمدی ، محمود؛  طلایی، ابراهیم ؛ فرجی یزدی. (1398). بررسی تطبیقی تلفیقی تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای اسکاتلند، چین و استرالیا و ارائه دلالتهایی برای تربیت اقتصادی. فصلنامه تعلیم و تربیت ، 35(139)،59-78. پاییز،98 .
لطفی، محسن؛ نظر علیان ، زهرا.(تیر، 1400). بررسی تاثیر وضعیت فرهنگی اقتصادی خانواده در کسب مهارت های اجتماعی دانش دوره ابتدایی در دوران همه گیری کرونا. هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی ،تهران.
موسوی نسب ، سید محمد رضا.(مهر، 1399). تربیت اقتصادی ، در حوزه مصرف ، اهداف و اصول و راهبردها . نشریه معرفت، سال بیست و نهم ، شماره 274، 94-78. مهر ،1399.
مهر محمدی، محمود، فرجی دیزجی، سجاد ( 1397). تبیین اهداف تربیت اقتصادی دوره ابتدایی در ایران مبتنی بر سنتز پژوهی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال سیزدهم ، شماره 48، صص 62-39. بهار، 1397.
نصیری، یوسف ؛ جعفری ، سید ابراهیم .(1389). در آمدی بر مبانی تربیت اسلامی . مطالعات اسلامی در علوم انسانی ،1(1)،118-101.
نورائی ، زهرا(1400). بررسی الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی و تعریف جدید از انسان اقتصادی، مجموعه مقالات همایش علمی  پژوهشی فتح الفتوح (۱) با موضوع تعلیم وتربیت تمدنی، شیراز.
وزارت آموزش و پرورش. (1390). مبانی نظری تحول بنیادیت در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.
Akarowhe, K. (2018). Roles of Economics Education in Sustainable National Development. Journal of Global Economics: 6(3).
Akhan, N. E. (2015). Economic Literacy Levels of Social Studies Teacher Candidates. World Journal of Education.5(1),25-39. https://doi.org/10.5430/wje.v5n1p25
Amagir, A. Groot, W. Wilschut, A. (2017). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education,17(1), 56-80.
Axelsson, K., Hägglund, S., Sandberg, A. (2015). Entrepreneurial Learning in Education Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of Education and Training, 2(2), 40- 58, DOI:10.5296/jet.v2i2.7350
Bach, G. L., and P. Saunders. (2009). Economic education: Aspirations and achievements. American Economic Review 55 (June): 329–56. [Web of Science ®]
Becker ,W., Greene .,William & Sherwin., R. (1990). Research on High School Economic Education .the Journal of Economic Education ,21(3). https://www.jstor.org/stable/2006535
Beste, J. E. (2020). Integrating Christian Ethics with Ignatian Spirituality. Studies in Christian Ethics, 33(1), 61-67.
Bushati, D. (2010). Economics understanding of Albanian high school students: Factors related to achievement as measured by test scores on the test of economic literacy. Submitted to the Department of Curriculum and Teaching and the Faculty of the Graduate School of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
Butcher, J. (2017). The educational value of political economy. Publications of the American Economic Association .6: 465-502.
Ejiogu, A. O & ,Nwajiuba, C. A. (2012). The Need for Inclusion of Entrepreneurship Education in Nigerian School Curricula, Thunderbird International Business Review, 54(1), 7- 13.
Elonge ,M. (2013). An Evaluation of Financial Literacy in Elementary Schools towards Financial Education Enhancement: A Case Study of Baltimore Public Schools.Literacy Information and Computer. Education Journal (LICEJ), 4(4),1283-1291.
Hahn, David & TommasoMinola & Giulio Bosio& Lucio Cassia (2019). The impact of entrepreneurship education on university students’ entrepreneurial skills: a family embeddedness perspective . Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer
Nature 2019 Small Bus Econ ,https://doi.org/10.1007/s11187-019-00143-y
Henning, M. B., & Lucey, T. A. (2017). Elementary Preservice Teachers’ and Teacher Educators’ Perceptions of Financial Literacy Education. The Social Studies. https://doi.org/10.1080/00377996.2017.1343792
Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education:
evidence and implications.
Lusardi Swiss Journal of Economics and Statistics.
155:1..https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5
Mandell, L., and Hanson,K. (2009). “The impact of financial education in high school and college on financial literacy and subsequent financial decision making”. Paper presented at the American Economic Association Meeting, San Diego, CA.
Mitra, J., & Matlay, H. (2004). Entrepreneurial and Vocational Education and Training: Lessons from Eastern and Central Europe. Industry and Higher Education, 18(1), 53- 61.
National Council on Economic Education. (2007). Voluntary National Content Standards in Economics. New York.
Opletalová. A (2019). Introductory econometrics: A modern approach, Fifth edition, South-Western, Cengage Learning, 584-587.
Otuya, R., Kibas, P., Otuya, J. (2013). A Proposed Approach for Teaching Entrepreneurship Education, Journal of Education and Practice, 4(8), 204- 210
Paço, A. D., Palinhas, M. J. (2011). Teaching Entrepreneurship to Children: a Case Study. Journal of Vocational Education and Training, 63(4), 593- 608. https://doi.org/10.1080/13636820.2011.609317
Pfeiffer, S., Oberman-Peterka, S. & Jeger, M. (2008). Assessing Entrepreneurship Education Programs in Croatia Higher Education Area. Erenet Profile, 3 (3), 25- 35
Pristiani, R., Wahyono, H., Witjaksono, M., Nirbito, J. (2021). Study of Economic Literacy Level Among Primary School Students. Elementary Education, 20(1), 1408-1413, doi: 10.17051/ilkonline.2021.01.143
Raposo, M. , Do Paço, A. (2011). Entrepreneurship Education: Relationship Between Education and Entrepreneurial Activity. Psicothema, 23(3), 453- 457.
Rehman, T. (2020). Islamic Feminism: The Challenges and Choices of Reinterpreting Sexual Ethics in Islamic  Tradition. Society and Culture in South Asia, 6(2), 214-237.
Salemi, M. K. (2005). Teaching Economic Literacy: Why, What and How. International Review of Economics Education. https://doi.org/10.1016/S1477-3880(15)30132-8
Santomero, A. (2003). Knowledge is Power: Importance of conomic  Education, Westchester: Westchester University Press.
Siegfried, J. & Meszaros, B. (1998), "Voluntary Economics ContentStandards for America's Schools: Rationale and Development". The Journal of Economic Education,9(92),139-149
Yayar, R., & Karaca, Ö. (2017). Economic literacy levels of public officers in Turkey. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS),11(1),49-65.