فاکتورهای تاثیرگذار بر پیاده سازی سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران : رویکرد برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری. گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دکتری معماری، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

امروزه پیچیدگی‌های صنعت ساخت وساز و پیشرفت‌های پدید آمده در حوزة فناوری، این صنعت را وادار به بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در بسیاری از کشورها نموده است. هدف این پژوهش تعیین استراتژی‌ها، اولویت‌دهی و برنامه‌ریزی توسعة سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با ارائة مدل پارادایمی برآمده از پژوهش مبتنی بر ره‌نگاشت‌سازی می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی به صورت کیفی و با شیوه نظریة داده‌بنیاد اجرا شده است. این مطالعه ابتدا جهت تدوین چارچوب نظری پژوهش از مرور هدفمند تجارب کشورهای پیشرو به عنوان داده‌های ثانویه بهره‌می‌برد. داده‌های اولیه از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان گردآوری و با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی "مکس کیو دا " طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته است. هشت مقولة اصلی: همکاری دولت، انگیزش و تشویق، تحویل و تبادل داده‌ها، قانون‌گذاری، ایجاد پایگاه داده و کتابخانه دیجیتال، آموزش، استانداردها چارچوب های نظارتی و ارزیابی و تحقیق و توسعه حاصل کدگذاری داده ها بوده که جهت تدوین ره‌نگاشت مدل‌سازی اطلاعات ساختمان توسعه یافته‌اند. براساس یافته‌های حاصل، استراتژی مؤثری که در ابتدای امر باید به آنها توجه نمود همکاری و مساعدت دولت با شروع این حرکت و آگاه سازی جامعه است. طبق نتایج نشان داده شده، دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد در پیاده سازی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است. ترویج این سیستم و حمایت دولت با بکارگیری در پروژه‌های بالادست می-تواند سبب ترغیب مالکان و ذینفعان صنعت باشد. همچنین آموزش بهتر دانشجویان به تدریج صنعت ساخت و ساز را برای پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ترغیب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Implementation of Building Information Modeling System in Iran: A Regional Planning Approach

نویسندگان [English]

  • Marjan Latifi Oskouie 1
  • Amir Saeid Mahmoodi 2 3
  • elham nazemi 4
1 Ph.D Candidate in Architecture, Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 PhD in Architecture. Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran|Associate Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD in Architecture. Department of Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran|Associate Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, New Horizons Research Center in Architecture and Urban Planning, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Today, the complexities of the construction industry and the developments in the field of technology have forced this industry to use the BIM building information modeling system in many countries, and mapping is one of the most effective approaches in the direction of realization. The goals and development of the future vision of this innovation can be. The purpose of this research is to determine strategies, prioritize and plan the development of the building information modeling system by presenting a paradigm model derived from research based on mapping. Applied research has been carried out qualitatively and with a data-based theory method. For this purpose, this study uses a targeted review of the experiences of leading countries as secondary data to formulate the theoretical framework of the research. Primary data was collected from semi-structured interviews with ten experts and using the qualitative analysis software "Max QDA" during three stages of open, central and selective coding. The strategy of testing the results by the participants and the three-tiered methodological approach or the combined approach has been the validity criteria of the research. Eight main categories: government cooperation; motivation and encouragement; data delivery and exchange; legislation; Creation of digital database and library; Education; monitoring and evaluation standards and frameworks; And the research and development is the result of coding the data, which have been developed for building information modeling roadmap. Based on the findings, the effective strategy that should be paid attention to in the beginning is the cooperation and assistance of the government by starting this movement and informing the society. According to the results shown, the government has been emphasized as the main institution in the implementation of building information modeling. Promoting building information modeling and government support by using it in upstream projects can be a reason to encourage the owners and stakeholders of the industry. Also, better education of students will gradually encourage the construction industry to accept building information modeling. Building information modeling is not only a new technology and application software, but a wide application system and a necessary process, and we should not forget that this system is not related to the future generation and is needed here and now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • building information modeling
  • roadmap
  • maturity model
  • construction industry
  • Iran
ادیب فر، ع.، و باقری، س. (۱۳۹۴). ررسی عوامل تاثیر گذار بر قبول و تطابق پذیری با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. تهران.
باستانی، م.، و محمودی، س. (1397). روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری. نشریة هنرهای زیبا، 23(1)، 5-18.
بداقی، م.، کشاورزحدادها ، ا.، و حاجی یخچالی، س. (1395). فواید و مشکلات پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت و ساز. اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
روحانی، ن.، و بنی هاشمی، س. (1397). دسته بندی موانع پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان با دو رویکرد نوع موانع و سطح تصمیم گیری. اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان، (ص. 14). تهران.
ستوده بیدختی، ا.، و اثنی عشری، ا. (۱۳۹۴). تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT. دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه. تهران: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی.
شاکری، ا.، و اسدی بروجنی، خ. (۱۳۹۵). ررسی وضعیت کنونی مدلسازی اطلاعات ساختمان در کشور ایران جهت پیاده سازی و پذیرش آن در صنعت ساخت و ساز کشور. هارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری. تهران.
طاهری جبلی، س.، یوسفی خرایم، م.، و شکوری، ا. (1398). ارائه مدل فرآیند تدوین ره نگاشت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در سازمانهای پروژه محور. ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه. تهران.
کوشکی، م. (1396). ارزیابی جامع تاثیرات، هزینه ها، موانع و راهکارهای پیاده سازی فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در ایران و جهان. کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر. تهران.
لطیفی اسکویی، مرجان، محمودی، سید امیر سعید، ناظمی، الهام. (1399). شناخت و امکان‌سنجی بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماری ایرانمعماری و شهرسازی ایران(JIAU)، 11(1)، 145-166. doi: 10.30475/isau.2020.222331.1368
مانقاساریان، ا.، و نکوئی، م. (1395). بررسی و تحلیل سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان و ارزیابی و اولویت بندی عوامل عدم تحقق آن در صنعت ساختمان ایران. مهندسی مدیریت ساخت، 7-12.
مصباح راد، ا.، و والی پور ، ع. (1396). شناسایی و رتبه بندی مزایا و موانع استفاده از روش BIM در صنعت ساخت و ساز . دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعۀ پایدار. استهبان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان.
Haron, A., Marshall-Ponting, A., & Aouad, G. (2010). Building information modelling: Literature review on model to determine the level of uptake by the organisation. University of Salford.
Kdedixhosrowshahi, F., & Arayici, Y. (2012). Roadmap for implementation of BIM in the UK construction industry. 19(6), 610-635.
Zieliński, R., & Wójtowicz, M. (2019). Different BIM Levels During the Design and Construction Stages on the Example of Public Utility Facilities. AIP Conference Proceedings.
AECOM. (2013). Blue Book 2013 – Collaboration: Making Cities Better. Sydney Australia.
Alwan, Z., Jones, P., & Holgate, P. (2017). Strategic sustainable development in the UK construction industry, through the Framework of Strategic Sustainable Development, using Building Information Modelling. Journal of Cleaner Production, 140(1), 349-358. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.085
BCA. (2011). The BIM issue. Building and Construction Authority (BCA). Retrieved from http://www.bca.gov.sg/publications/BuildSmart/others/buildsmart_11issue9.pdf
Bui, N., Merschbrock, C., & Munkvold, B. (2016). A Review of Building Information Modelling for Construction in Developing Countries. Procedia Engineering, 487-494.
buildingsmart. (2019, March 1). Retrieved from http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/
BuildingSMART Australasia. (2012). National Building Information Modelling Initiative. Vol.1, Strategy: A strategy for the focussed adoption of building information modelling and related digital technologies and processes for the Australian built environment sector. report to the Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education, Sydney.
CIBER. (2012). Research Report - Building Information Modelling (BIM): an Introduction and International Perspectives, Centre for Interdisciplinary Built Environment Research. The University of Newcastle.
De Masi, A. (2015). From knowledge to complex representation interpretation of material systems, survey guidelines and reading criteria, multi-representations of 3D city models for Cultural Heritage. 2015 Digital Heritage.
DIXIT, M. (2013). EMBODIED ENERGY CALCULATION: METHOD AND GUIDELINES FOR A BUILDING AND ITS CONSTITUENT MATERIALS. PhD Thesis, Texas A&M University, USA. Retrieved 2019, from https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/151701/DIXIT-DISSERTATION-2013.pdf?sequence=1
Easterby-Smith, M., Thorpe, R., & Jackson, P. (2012). Management Research. SAGE Publications.
Ghaffarianhoseini, A., Tookey , J., Naismith , N., Azhar , S., Efimova, O., & Raahemifar, K. (2017). Building Information Modelling (BIM) uptake: Clear benefits, understanding its implementation, risks and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1046-1053.
Hadzaman, N., Takim, R., & Nawawi, A. (2015). BIM roadmap strategic implementation plan: Lesson learnt from Australia, Singapore and Hong Kong. Raidén, A B and Aboagye-Nimo, E (Eds) Procs 31st Annual ARCOM Conference (pp. 611-620). Lincoln, UK: Association of Researchers in Construction Management.
Hosseini , M., Namzadi , M., Rameezdeen , R., Banihashemi , S., & Chileshe , N. (2016). Barriers to BIM adoption: Perceptions from Australian Small and Medium-sized Enterprises (SMES). 40th AUBEA 2016 conference, Radical Innovation for Built Environment, (pp. 271-280).
Isikdag, U., & Underwood, J. (2010). A Synopsis of the Handbook of Research on Building Information Modeling. Proceedings of CIB 2010 World Building Congress. Salford.
Khemlani, L. (2013, May 9). Retrieved december 30, 2018, from AECbytes: http://www.aecbytes.com/feature/2012/Global-BIM.html
Kim, L. (1980). Stages of development of industrial technology in a developing country: a model. 9(3), 254-277.
Logothetis, S., & Stylianidis, E. (2016). BIM Open Source Software (OSS) for the documentation of cultural heritage. Virtual Archaeol, 7, 28–35.
MacLeamy, P. (2004). Collaboration, integrated information and the project lifecycle in building design, construction and operation. Retrieved from http://codebim.com/wp-content/uploads/2013/06/CurtCollaboration.pdf
Masood, R., Kharal, M., & Nasir, A. (2014). Is BIM Adoption Advantageous for Construction Industry of Pakistan? 77, 229-238.
McGraw hill. (2014). Business value of BIM for Construction in Major Global Markets. United States: Bedford MA.
Morlhon , R., Pellerin , R., & Bourgault , M. (2014). Building Information Modeling Implementation through Maturity Evaluation and Critical Success Factors Management. Procedia Technology, 1126-1134.
NBIMS. (2007). National Building Information Modeling Standard.
NBIMS. (2012). National Building Information Modeling Standard version 2.
Phaal, R., Farrukh, C., & Probert, D. (2004). Technology roadmapping—A planning framework for evolution and revolution. Technological Forecasting&Social Change, 5-26.
Quirk, V. (2012, December 7). A Brief History of BIM. Retrieved Dec 29, 2018, from archdaily: https://www.archdaily.com/302490/a-brief-history-of-bim
Smith, P. (2014). BIM Implementation – Global Strategies. Procedia Engineering, 482-492.
Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. Automation in Construction, 18(3), 357-375.
Tulenheimo, R. (2015). Challenges of Implementing New Technologies in the World of BIM – Case Study from Construction Engineering Industry in Finland. Procedia Economics and Finance, 469-477.
Withers, I. (2012, December 5). Government Wants UK to be BIM Global Leader. Retrieved from building.co.uk.
Zhabrinna, Davies, R., Mirza Abdillah Pratama, M., & Yusuf, M. (2018). BIM adoption towards the sustainability of construction industry in Indonesia. The 4th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering (ICRMCE 2018), 195. doi:https://doi.org/10.1051/matecconf/201819506003