توسعه توانمندسازهای حکمرانی با هدف توزیع گاز پایدار: موردکاوی از شرکت گاز استان تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

امنیت عرضه گاز برای تامین سلامت اجتماعی- اقتصادی و توسعه پایدار حیاتی است. وقوع اختلالات عملیاتی، فیزیکی و سازمانی در سطح شرکت‌های گاز استانی موجب شده است تا تقویت حکمرانی برای غلبه بر آن‌ها و پشتیبانی از امنیت عرضه و ارائه خدمات عمومی ضرورت بیابد. در این مطالعه که برای شرکت گاز استان تهران پیاده‌سازی شده است، حکمرانی به عنوان یک سازه چند بعدی و سلسله مراتبی تحلیل شده تا ارکان اصلی آن همراه سنجه‌های اندازه‌گیری پایای هر بعد توسعه داده شوند. نتایج حاصل از مطالعه که با روش تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفته است نشان می‌دهد که حکمرانی درسطح شرکت توزیع گاز شامل سه بعد اصلی: سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات و برنامه‌ریزی، نظارت و نهایتا ساختار و سیستم‌هاست.. ضمنا سطوح اختیارات شفاف، تسهیم اطلاعات و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک، برای تقویت کنترل‌های داخلی و کاهش اختلالات مورد تاکید قرار گرفته و لذا برنامه تداوم برای ایجاد توزیع تاب آور موثر خواهد بود. نتیجه‌ی این مطالعه بینشی علمی و عملی در خصوص توانمندسازهای سخت (فیزیکی) و نرم (غیرفیزیکی) توسعه حکمرانی را فراهم نموده و به بهبود اثربخشی، مسئولیت پذیری، تصمیم‌گیری آگاهانه و سیستم‌ها و ساختار مدیریت ریسک برای کاهش در نوسانات دسترسی به گاز و پشتیبانی از امنیت عرضه کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of governance enablers with the aim of sustainable gas distribution: a case study from Tehran Gas Company

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Khayat Basiri 1
  • farzad Movahedi Sobhani 2
  • Seyed Jafar Sadjadi 3
1 PhD Candidate, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Security of gas supply is vital for socio-economic health and sustainable development. Occurrence of operational, physical and organizational disturbances at the level of provincial gas companies has made it necessary to strengthen governance to overcome them and support the security of supply and provision of public services. In this study, which has been implemented for Tehran Gas Company, governance as a multidimensional and hierarchical structure is analyzed to develop its main elements along with reliable measurement metrics of each dimension. The results of the study, which was conducted by confirmatory factor analysis, show that governance at the level of the gas distribution company includes three main dimensions: policy-making and regulation, planning, monitoring, and finally the structure and systems. Transparent authority levels, information sharing, and risk management guidelines are emphasized to strengthen internal controls and reduce disruption, and therefore a continuity program will be effective in creating resilient distribution. The results of this study provide scientific and practical insights into hard (physical) and soft (non-physical) enablers of governance development and improve effectiveness, accountability, informed decision making, and risk management systems and structures to reduce fluctuations. Gas access and supply security support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Policy
  • Supervision
  • Structure and Systems
  • Gas Distribution
اسدی،فرشته؛ محمدی،مهدی؛جعفرنژاد چقوشی،احمد.(1401). تبیین عوامل موثر اشاعه وپذیرش فناوری های نوین تفکیک در مبدا پسماند شهری به منظور بهبود مدیریت شهری. فصلنامه علمی –پژوهشی جعرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 12، شماره 3، بهار.صص 713-686.
جعفری،فیروز؛ شماعی،علی؛حاتمی،افشار.(1397). تحلیل نابرابری فضایی بر اساس شاخص های بهداشت و درمان (مطالعه موردی شهرستان های استان تهران). فصلنامه علمی –پژوهشی جعرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 9، شماره 1، زمستان.صص 27-17.
پاکخصال،الهام؛ اولادی قادیکلایی،جعفر؛جلیلوند،حمید.(1400). آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور( مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه علمی –پژوهشی جعرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 11، شماره 4، پاییز،صص 298-287.
Ambulkar, S., Blackhurst, J., & Grawe, S. (2015). Firm's resilience to supply chain disruptions: Scale development and empirical examination. Journal of Operations Management, 33, 111-122.
Ang, B. W., Choong, W. L., & Ng, T. S. (2015). Energy security: Definitions, dimensions and indexes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 1077-1093.
Award, G. G. (2018). The 5 principales for good governance Retrieved from https://goodgovernance
Balat, M. (2010). Security of energy supply in Turkey: Challenges and solutions. Energy Conversion and Management, 51(10), 1998-2011.
Biresselioglu, M. E., Yelkenci, T., & Oz, I. O. (2015). Investigating the natural gas supply security: a new perspective. Energy, 80, 168-176.
Brkovic, M., Radovanovic, L., Desnica, E., Pekez, J., & Adamovic, Z. (2015). Analysis of loss reduction in natural gas transportation and distribution. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 10(2), 214-222.
Cherp, A., & Jewell, J. (2014). The concept of energy security: Beyond the four As. Energy Policy, 75, 415-421.
Drew, S. A., Kelley, P. C., & Kendrick, T. (2006). CLASS: Five elements of corporate governance to manage strategic risk. Business Horizons, 49(2), 127-138.
Dundulis, G., Žutautaitė, I., Janulionis, R., Ušpuras, E., Rimkevičius, S., & Eid, M. (2016). Integrated failure probability estimation based on structural integrity analysis and failure data: Natural gas pipeline case. Reliability Engineering & System Safety, 156, 195-202.
Edomah, N., Foulds, C., & Jones, A. (2017). Policy making and energy infrastructure change: A Nigerian case study of energy governance in the electricity sector. Energy Policy, 102, 476-485.
Findlater, S., & Noël, P. (2010). Gas supply security in the Baltic States: a qualitative assessment. International Journal of Energy Sector Management.
Fontaine, G. (2011). The effects of governance modes on the energy matrix of Andean countries. Energy Policy, 39(5), 2888-2898.
Goldthau, A. (2014). Rethinking the governance of energy infrastructure: Scale, decentralization and polycentrism. Energy Research & Social Science, 1, 134-140.
Goldthau, A., & Sovacool, B. K. (2012). The uniqueness of the energy security, justice, and governance problem. Energy Policy, 41, 232-240.
Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century. Retrieved from Ottawa:
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River,NJ.: Prentice-Hall.
Han, Z., & Weng, W. (2008). An integrated quantitative risk analysis method for natural gas pipeline network. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 23(3), 428-436.
Holley, C., & Lecavalier, E. (2017). Energy governance, energy security and environmental sustainability: A case study from Hong Kong. Energy Policy, 108, 379-389.
investopedia. (2017). corporate governance.
Jacobs, B. W., & Singhal, V. R. (2017). The effect of the Rana Plaza disaster on shareholder wealth of retailers: Implications for sourcing strategies and supply chain governance. Journal of Operations Management, 49, 52-66.
khayat basiri, s., movahedi sobhani, f., & sadjadi, s. j. (2020). developing natural gas supply security to mitigate distribution disruptions: a case study of the national iranian gas company. journal of cleaner production, 254, 10066.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York Guilford Press.
Knox-Hayes, J., Brown, M. A., Sovacool, B. K., & Wang, Y. (2013). Understanding attitudes toward energy security: results of a cross-national survey. Global environmental change, 23(3), 609-622.
Kwon, I.-W. G., & Suh, T. (2005). Trust, commitment and relationships in supply chain management: a path analysis. Supply chain management: an international journal, 10(1), 26-33.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity 1. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
Liu, C.-L., Shang, K.-C., Lirn, T.-C., Lai, K.-H., & Lun, Y. V. (2018). Supply chain resilience, firm performance, and management policies in the liner shipping industry. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 110, 202-219.
Manuj, I., & Mentzer, J. T. (2008). Global supply chain risk management strategies. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(3), 192-223.
Mueller, R. O., & Hancock, G. R. (2001). Factor analysis and latent structure, confirmatory. International encyclopedia of social and behavioral sciences, 5239-5244.
Patterson, W. (2008). Managing Energy: Rethinking the Fundamentals, Managing Energy Wrong. Retrieved from london:
Pettit, T. J., Fiksel, J., & Croxton, K. L. (2010). Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of business logistics, 31(1), 1-21.
Poocharoen, O.-o., & Sovacool, B. K. (2012). Exploring the challenges of energy and resources network Governance. Energy Policy, 42, 409-418.
Rutherford, J., Scharpf, E., & Carrington, C. (2007). Linking consumer energy efficiency with security of supply. Energy Policy, 35(5), 3025-3035.
Shaffer, B. (2013). Natural gas supply stability and foreign policy. Energy Policy, 56, 114-125. doi:10.1016/j.enpol.2012.11.035
Simeone, L. (2020). Characterizing Strategic Design Processes in Relation to Definitions of Strategy from Military, Business and Management Studies. The Design Journal, 1-20.
Spanhove, J., & Verhoest, K. (2007). Corporate governance vs. government governance: translation or adaptation? Paper presented at the EIASM workshop on corporate governance, Date: 2007/11/15-2007/11/16, Location: Brussels.
Vivoda, V. (2010). Evaluating energy security in the Asia-Pacific region: A novel methodological approach. Energy Policy, 38(9), 5258-5263.
Winzer, C. (2012). Conceptualizing energy security. Energy Policy, 46, 36-48.
Wright, P. (2005). Liberalisation and the security of gas supply in the UK. Energy Policy, 33(17), 2272-2290.
Zaman, R., & Brudermann, T. (2017). Energy governance in resource-poor settings: The case of Bangladesh. Energy Procedia, 142, 2384-2390.