جغرافیای هنر در معماری اسلامی و غربی : بررسی المان های مهم در طراحی موزه و نمایشگاه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشجوى کارشناسی ارشد معماری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

با آغاز قرن بیستم مشاهده می شود که فضاهای موزه ای و نمایشگاهی روند توسعه جدیدی را آغاز نموده و این مراکز از درک سنتی موزه داری دور شده و به مراکز چند منظوره علمی، تاریخی و آموزشی تبدیل شده اند. با توسعه مفهوم نمایشگاه، وحدت بین رشته ای افزایش یافته و خود فضا نیز در طراحی گنجانده شد تا ارتباطات چند لایه ای برقرار شود. امروزه دیگردر موزه ها فقط اشیا به نمایش گذاشته نمی شوند، بلکه نمایشگاه خود به یک اثر هنری تبدیل شده است.به همین منظور برای نمایش اثربخش‌تر مجموعه‌ها و رساندن پیام به بازدیدکنندگان، طراحی فضایی مناسب برای این مکان جهت تعامل و ارتباط بهتر با بازدیدکنندگان از اهمیت ویژگی برخوردار شده است. در این پژوهش جهت بررسی المان های موثر در طراحی موزه و نمایشگاه ها در معماری اسلامی و غربی، به روش توصیفی – تحلیلی اقدام شده و داده های مورد نظر با روش اسنادی، کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که در طراحی فضاهای نمایشگاهی و موزه ها سه المان اصلی فیزیکی، آگاه سازی و فنی دخیل هستند که هر یک از آنها نیز به مولفه های دیگری تقسیم میشوند. برای موفقیت در دستیابی به اهداف برپایی هر نمایشگاهی، سه عنصر مهم بازدیدگننده، هنرمند و تنظیم کننده وجود دارد که هر کدام برای تامین نتایج مورد انتظارمان بسیار مهم میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography of Art in Islamic and Western Architecture: A Study of Important Elements in Museum and Exhibition Design

نویسندگان [English]

  • mojtaba bani ebrahimi 1
  • Tara Teimoori 2
1 Master of Architecture, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Master of Architecture student, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

With the beginning of the twentieth century, it can be seen that museum and exhibition spaces have started a new development process and these centers have moved away from the traditional understanding of museology and have become multi-purpose scientific, historical and educational centers. With the development of the exhibition concept, interdisciplinary unity increased and space itself was included in the design to establish multi-layered communication. Today, museums no longer display only objects, but the exhibition itself has become a work of art. The importance of the feature is enjoyed. In this research, in order to investigate the effective elements in the design of museums and exhibitions in Islamic and Western architecture, a descriptive-analytical method has been used and the data have been collected by documentary and library methods. The results show that there are three main physical, informational and technical elements involved in the design of exhibition spaces and museums, each of which is divided into other components. To succeed in achieving the goals of any exhibition, there are three important elements of the visitor, the artist and the arranger, each of which is very important to achieve the results we expect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum
  • exhibition
  • design elements
  • Islamic architecture
  • Western architecture
اکبریان، پریسا.(1393).بررسی سیستم های راهیابی و گرافیک محیطی در موزه لوور فرانسه، هنر مدرن نیویورک و موزه بریتانیای لندن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر.
اربابی سبزواری،آزاده .(1399). بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری شهری( مطالعه موردی منطقه یک تهران). مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 10،  شماره 4 ، پائیز، صص135-119.
‌الیاده، میرچاد،(1376). رساله در تاریخ ادیان،‌ مترجم جلال ستاری، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران .
برقعی، منصور.(1356). سازمان عمران و نوسازی شهر تهران، معماری سنتی ایران، مجله هنر و معماری، اسفند .
پهلوان، فهیمه.(1393).مقایسه، تطبیق و طراحی گرافیک محیطی برای سه موزه ایران باستان، هنرهای معاصر تهاران، رضا عباسی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر.
خسروی، فاطمه؛ الیاسی، فاطمه؛ کریمی، علیرضا (1394). طراحی موزه با استفاده از اصول معماری حسی . دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی. ترکیه- استانبول .24 اسفند ماه .
سبکی، سهیلا،(1374). زینت زمین، مجله آبادی، سال پنجم، شماره نوزدهم، زمستان.
صیاد، امیرحسین (1400). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر در شکل گیری حس مکانی در فضاهای عمومی شهری. مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 11،  شماره 2 ، بهار، صص 443-427.
میرزایی، محمد.(1391). طراحی داخلی موزه دفاع مقدس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر.
نیک فطرت کرد محله، مرتضی؛ ذبیخی، حسین؛ شاهچراغی، آزاده.( 1398). روایت مکان در آثار معماران معاصر از منظر ادبیات تطبیقی فلسفه و معماری با رویکرد پدبدار شناسی ( نمونه موردی موزه هنرهای معاصر تهران). مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. سال 10،  شماره 1 ، پائیز، صص 834-813.
 Altamira Cave, (2013): https://whc.unesco.org/en/list/310/ [Access Date: 01.05.2022]
Artun, A. (2008). “Sources of Publicity in Museums and Private Museums” May 21-27, 26th Museums Week, 1st Symposium on Museology in Turkey from the Past to the Future, VEKAM, http://www.aliartun.com/content/detail/20)
Atagök, T. (2013). Quests in Museology. National Palaces: Journal of Art-History-Architecture, 11: 11-17.
Atagök, T. and Others. (1999), Rethinking Museology, Yıldız Technical University Press, Istanbul.
Aybar, U.. (2007). Evaluation of Natural Lighting Alternatives and a System Proposal in the Arasta Department of the Anatolian Civilizations Museum, PhD Thesis, Institute of Science, Gazi University, Ankara.
Bakırküre, S. G.. (1992). Examining the Concept of Museum Architecture and Museology in the Context of Contemporary Culture and Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul.
Çalışkan, Ceren.(2018). Developing Exhibition Desing and Comparing Museum. Yildiz Journl of Art and Design.Volume: 3, Issue: 1, 2016, pp 26-42
Capitol Hill, (2022), [Access Date: 25.4.2022]. https://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill
Charles G. Ramsey,(1970). Architectural Graphic Standard John Wiley & Sons,
Chiara,J.D and Callender,J.H.(1975).Time-saver Standards for Building Types. New York, McGraw-Hill.
Crystal Palace, (2022), [Access Date: 28.4.2022]. https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Palace,
Deniz, M. (2008). An Analysis on the Relationship between Current Display Techniques and Architectural Design in Museum Exhibition Spaces, Master's Thesis, Institute of Science and Technology, Yıldız Technical University, Istanbul.
Dernie, David.(2006). Exhibition Design, 1st Edition, London: Laurence King Publishing, p.6.
Doğan, (2022), THE HEART OF ANCIENT SCIENCE: Alexandria.   http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/CC-Bilim/010_iskenderiye.htm, [Access Date: 01.05.2022].
Erdemir, G.. (2014). Evaluation of Illumination Principles in Museums and Exhibition Spaces through Sample Applications, Master's Thesis, Institute of Science, Istanbul Technical University, Istanbul.
Erkan, G. (2021). Spaces of Time, Museums. MMKD. [Access Date: 01.05.2022]: http://www.mmkd.org.tr/zamanin-mekanlari-muzeler
Fotocommunity, (2014),.[Access Date: 01.05.2022]: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/17976149,
Gerçek, Ferruh. (1999). Turkish museology. Ministry of Culture Publications, Publication No. 2327, 1st Edition, Ankara.
Guggenheim Museum Bilbao, (2014). [Access Date: 01.05.2022]: https://tr.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_M%C3%BCzesi_
Hooper-Greenhill, Eilean. (1999), Museum and Gallery Education. trans. Meltem Orge Evren, Emine Gul Kapci. Ankara University, Child Culture Research and Application Center Publications, No:4, Ankara.
ICOM (2010). Key concepts of Museology. (Ed: A. Desvallées and F. Mairesse) Published by Armand Colin. http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf.
Ilıumina, (1996), Museum and Art Gallery Lighting: A recommended Practice, IESNA, 120 Wall Street, New York, 5-10 s.
Karabıyık, A.. (2007). Museology in Turkey in the Scope of Contemporary Art Museology A Look at His Movements, Institute of Social Sciences, Atatürk University, Erzurum.
Karadeniz, C,(2017). Exhibition in the museum. Research report. Ankara.
Keleş,V.(2003).“Modern Museology and Turkish Museology”, Atatürk University, iyorgi.atauni.edu.tr.
la petite flâneur, (2022), [Access Date: 22.04.2022]:  http://www.lapetiteflaneur.blogspot.com.tr/2013/10/federalreserve bank-york-sawyer-1922.html.
Locker, Pam.(2013). Stand Design and Exhibition, Sezen Haskatar (trans.), Literature Publications, p.7.
Matthews, G. M.ve Lawsen F.(1991), Museums And Art Galleries, Oxford: Butterworth Architecture.
Moayed, Maryam. (2011). Sustainable Design Criteria for Using Daylight in Interior Design, Master Thesis, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara.
Montaner, J. M. ve Oliveras, J. (1986), The Museums of Last Generation, St. Martin‟s Press, Londra.
Museum of Modern Art, (2022), [Access Date: 22.04.2022]: https://www.tr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art,
Okan,B.(2018). Approaches in Contemporary Museum Approach and The Elements Affecting The Formation Of Museum. Duzce University Faculty of Art, Design and Architecture Publication. Tykhe Journal of Art and Design. Volume 03, Issue 04, pp: 215-242.
Onaran, Bilge Sayıl. (1999). Arrangement of Exhibition Spaces in Plastic Arts Museums Depending on Visual Perception Factor, Master Thesis, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara.
Orsay Museum, (2022), [Access Date: 22.04.2022]: https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
Öztekin, Onur Aziz. (2014). The Concept of Museum and Investigation of the Interior Spaces of Museum Buildings with Examples from Istanbul, Master Thesis, Science, Haliç University, Istanbul.
Rodop, Gözde. (2014). The Effects of Lighting on Spatial Perception in Modern Museums, Master Thesis, Institute of Science, Maltepe University, Istanbul.
Şener, F. Yener Köknel, A. (2007). Lighting Criteria in Museums and the Example of the Istanbul Naval Museum. In 4.National Lighting Symposioum, Izmir.
Warren, Jefferson.T.(1972). Exhibit Methods, 1st Edition, New York: Sterling Publishing Company, s.4.
Wilson, A., Zeithaml, V., Bitner, M. J., & Gremler, D. (2016). Services marketing: Integrating customer focus across the firm.
Yıldız, P. (1996). Stage and Audience Hall Interior Arrangements in Performance Buildings, Master Thesis, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara.
 Zenetou, A. Jane R. G.. (1996), Museum: A Place to Work. Routledge Press,London ve New York.