تأثیر زیبایی‌شناسی محیطی در مراکز درمانی بر ارتقای شفابخشی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانشیار، گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه این آگاهی به خوبی وجود دارد که زیبایی‌شناسی محیطی در مراکز درمانی نقش بسزایی در ارتقای سلامتی و بهبودی بیماران دارد، با این وجود در بدنه پژوهش‌های موجود این مهم موضوعی فراموش شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی تأثیر زیبایی‌شناسی محیطی بر تسریع بهبودی بیماران، به ارائه معیارهای طراحی جهت افزایش کیفیت مراکز درمانی می‌پردازد. این پژوهش بر شیوه کیفی و روش نظریه داده بنیاد استوار می‌باشد و بر روی 50 نفر از بیماران بستری در دو بیمارستان عمومی (یکی دارای سطوح بالای زیبایی‌شناسی و دیگری با شکل ظاهری ساده و مرسوم و سنتی بیمارستانی) در شهر ارومیه انجام شده است. یافته‌های تحقیق تشان می‌دهد که متغیرهای زیبایی‌شناسی محیط تأثیرات خود را به عنوان تسکین‌دهنده در بیمارستان دارای سطوح بالای زیبایی‌شناسی می‌گذارد و روحیات و احساسات بیماران را بهبود می‌بخشد. ابن متغیرها شامل عناصر کالبدی (نسبتاً ثابت) شامل دید از پنجره، طبیعت، ابعاد و تناسبات 2) طراحی داخلی (کمتر دائمی) شامل رنگ، مبلمان، مصالح، نورپردازی، گیاهان داخلی، آثار هنری و ظاهر فضای داخلی و 3) شرایط محیطی شامل نورپردازی، صدا، دما، بو، تهویه و پاکیزگی می‌باشند. نتایج این تحقیق چارچوب نظری جدیدی را برای خلق محیط‌های شفابخش ارائه می‌کند و راهکارهای طراحی جهت ارتقای زیبایی‌شناسی محیطی در مراکز درمانی را با روش طراحی مبتنی بر شواهد و بر اساس خواسته‌ها و ترجیحات مطرح شده توسط بیماران تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of environmental aesthetics in medical centers on promoting healing

نویسندگان [English]

  • elham adl ghareh bagh 1
  • masoud yousefi tazakor 2
  • Ghasem Motallebi 3
  • ali javanforouzande 2
1 PhD Student, Department of Architecture, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, there is a good awareness that environmental aesthetics in medical centers play an important role in promoting the health and recovery of patients, however, in the body of existing research, this important issue has been forgotten. The present study, while investigating the effect of environmental aesthetics on accelerating patients' recovery, presents design criteria to increase the quality of medical centers. This research is based on the qualitative method and data theory method of the foundation and has been performed on 50 patients admitted to two general hospitals (one with high levels of aesthetics and the other with a simple, conventional and traditional hospital appearance) in Urmia. The research findings show that the aesthetic variables of the environment have their effects as a sedative in a hospital with high levels of aesthetics and improve patients' moods and feelings. These variables include physical elements (relatively fixed) including window views, nature, dimensions and proportions. 2) Interior design (less permanent) including colors, furniture, materials, lighting, indoor plants, works of art and the appearance of the interior; and 3) environmental conditions. Includes lighting, sound, temperature, odor, ventilation and cleanliness. The results of this study provide a new theoretical framework for creating healing environments and explain design strategies to promote environmental aesthetics in medical centers with evidence-based design methods and based on the wishes and preferences of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical centers
  • Healing environments
  • Environmental aesthetics
  • Evidence-based design
  • Post-employment evaluation
پورجعفر، محمدرضا؛ تقوایی، علی اکبر؛ آزاد فلاح، پرویز و صادقی، علی رضا(1393). راهبرهای احیای ارزش‌های زیبایی‌شناسی محیطی رود دره دارآباد تهران. نشریه مدیریت شهری، 13(36)، 47-65.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید (2002). روش‌های تحقیق در معماری. ترجمه: عینی‌فر، علیرضا (1392). تهران: دانشگاه تهران.
گروتر، یورگ کورت (1987). زیبایی‌شناسی در معمار. مترجمین دولتخواه، مجتبی و همتی، سولماز (1389). تهران: نشر دولتمند.
لنگ، جان (1987). آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمه: عینی فر، علیرضا (1390). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Babchuk, W. A. (1996). Glaser or Strauss? Grounded theory and adult education. In Proceedings of the 15th Annual Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education (pp. 1-6).
Bingham, E., Whitaker, D., Christofferson, J., & Weidman, J. (2020). Evidence-based design in hospital renovation projects: a study of design implementation for user controls. HERD: Health Environments Research & Design Journal13(2), 133-142.
Bishop, K (2017). Considering art in a hospital environment from children’s and young people’s perspectives. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 2(5), 15-25.
Brambilla, A., Rebecchi, A., & Capolongo, S. (2019). Evidence Based Hospital Design. A literature review of the recent publications about the EBD impact of built environment on hospital occupants' and organizational outcomes.
Caspari, S., Eriksson, K., & Nåden, D (2006). The aesthetic dimension in hospitals—An investigation into strategic plans. International journal of nursing studies, 43(7), 851-859
Caspari, S., Eriksson, K., & Nåden, D. (2011). The importance of aesthetic surroundings: a study interviewing experts within different aesthetic fields. Scandinavian journal of caring sciences, 25(1), 134-142.
 Devlin, A. S. (2018). Environmental Psychology and Human Well-being: Effects of Built and Natural Settings. Academic Press.
Galindo, M. P., & Hidalgo, M. C. (2005). Aesthetic preferences and the attribution of meaning: Environmental categorization processes in the evaluation of urban scenes. International Journal of Psychology40(1), 19-26.
Hartig, T., & Staats, H. (2004). Restorative environments. Encyclopedia of applied psychology, 3, 273-279.
Iyendo, T. O., & Alibaba, H. Z (2014). Enhancing the hospital healing environment through art and day-lighting for user’s therapeutic process. International journal of arts and commerce, 3(9), 101-119.
Joye, Y., & van den Berg, A. E. (2018). Restorative environments. Environmental psychology: An introduction, 65-75.
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. CUP Archive.
Kaplan, S., & Peterson, C. (1993). Health and environment: A psychological analysis. Landscape and Urban Planning, 26(1-4), 17-23.
Matsumoto, H. (2005). Global business process/IS outsourcing to Singapore in the multinational investment banking industry. Journal of Information Technology Case and Application Research, 7(3), 4-24.
Moghaddam, A. (2006). Coding issues in grounded theory. Issues in educational research, 16(1), 52-66.
Moore, G. T. (1987). Environment and behavior research in North America: History, developments, and unresolved issues. Handbook of environmental psychology39, 1359-1410.
Moss, H. (2014). Aesthetic Deprivation: The Role of Aesthetics for Older Patients in Hospital (Doctoral dissertation, Trinity College Dublin).
Nightingale, F. (1859). Notes on Nursing. 1859. Duckworth.
Rehn, J., & Schuster, K. (2017). Clinic Design as Placebo—Using Design to Promote Healing and Support Treatments. Behavioral Sciences7(4), 77.
Saito, Y. (2007). Everyday aesthetics. Oxford University Press on Demand.
Ståhlberg-Aalto, F. (2019). The aesthetics and architecture of care environments: a Q methodological study of ten care environments in Japan and the European countries of Finland, Sweden, the UK, France and Austria. Aalto University.
Strati, A. (1999). Organization and aesthetics. Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.
 Subiza-Pérez, M., Hauru, K., Korpela, K., Haapala, A., & Lehvävirta, S. (2019). Perceived Environmental Aesthetic Qualities Scale (PEAQS)–A self-report tool for the evaluation of green-blue spaces. Urban Forestry & Urban Greening43, 126383.
Ulrich, R. S. (1983). Aesthetic and affective response to natural environment. In Behavior and the natural environment (pp. 85-125). Springer, Boston, MA.
Ulrich, Roger S. (1984). "View through a window may influence recovery from surgery." science 224, no. 4647 (1984): 420-421.
Ulrich, R. S (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research. Journal of health care interior design, 3(1), 97-109.
Ulrich, R. S. (1992). How design impacts wellness. In The Healthcare Forum Journal (Vol. 35, No. 5, p. 20).
Ulrich, R. S. (2001). Effects of healthcare environmental design on medical outcomes. In Design and Health: Proceedings of the Second International Conference on Health and Design. Stockholm, Sweden: Svensk Byggtjanst (Vol. 49, p. 59).
Ulrich, R. S. (2002, April). Health benefits of gardens in hospitals. In Paper for conference, Plants for People International Exhibition Floriade (Vol. 17, No. 5, p. 2010).
Ulrich, R. S., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H. B., Choi, Y. S., ... & Joseph, A. (2008). A review of the research literature on evidence-based healthcare design. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 1(3), 61-125.
Ulrich, R. S., Berry, L. L., Quan, X., & Parish, J. T. (2010). A conceptual framework for the domain of evidence-based design. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(1), 95-114.
White, E. (2006). Public Healthcare Settings and Health Promotion, Healing HealthCare Systems, Available from: www.healinghealth.com, Accessed: August 2017.
Wikstr, B. M. (2012). The healthcare environment—The importance of aesthetic surroundings: Health professionals’ experiences from a surgical ward in Finland.
World Health Organization. (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. http://www. who. int/governance/eb/who_constitution_en. pdf.
World Health Organization. (1989). European charter on environment and health. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen430
Yoo, I. Y. (2015). A study on healing environmental factors in the elderly patients with long-term care. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology7(5), 267-276.
Zhang, Y., Tzortzopoulos, P., & Kagioglou, M. (2019). Healing built-environment effects on health outcomes: Environment–occupant–health framework. Building Research & Information, 47(6), 747-766.
Zimmerman, A., & Martin, M. (2001). Post-occupancy evaluation: benefits and barriers. Building Research & Information29(2), 168-174