تحلیل و بررسی نقش ابعاد توسعه در شناسایی شیوه‌های حمل و نقل هوشمند (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

نقش حمل و نقل هوشمند در رسیدن به توسعه پایدار مهم و موثر است. شهرنشینی نیاز به مدیریت یکپارچه حمل و نقل هوشمند دارد که با پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست ومحیطی شهرها همراه باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نقش ابعاد توسعه در شناسایی شیوه‌های حمل و نقل در شهر زاهدان، می‌یاشد. روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت آن از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش‌های گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه (اسنادی) و میدانی(پیمایشی) است. روش تجزیه تحلیل اطلاعات در این پژوهش مدل تصمیم‌گیری چند معیاری (AHP)، است. برمبنای تلفیق نتایج حاصل از بررسی‌ها، پیاده‌روی با مجموع امتیاز 0.338 به‌عنوان گزینه برتر شناسایی شد. پیاده‌روی به همراه دوچرخه‌سواری شیوه‌های حمل و نقل هوشمند غیرموتوری را تشکیل می‌دهند که در این‌جا بالاترین امتیازات را نیز از آن خود کرده‌اند. استفاده از اتوبوس و مینی‌بوس و پس از آن تاکسی که به‌عنوان حمل و نقل هوشمند عمومی و نیمه عمومی شناخته می‌شوند در درجه بعد قرار گرفته و کم‌ترین امتیازات نیز به شیوه‌های حمل و نقل هوشمند موتوری شخصی یعنی استفاده از اتومبیل شخصی و موتورسیکلت اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and investigating the role of development dimensions in identifying smart transportation methods (Case Study: Zahedan city)

نویسندگان [English]

  • Amir Kaveh 1
  • Maryam Karimian Bostani 2
  • Gholam Rezai Miri 3
1 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
3 Assistant professor, Department of Geography and urban planning, faculty of humanities, Islamic Azad university, Zahedan branch, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The role of smart transportation is important and effective in achieving sustainable development. Urbanization requires the integrated management of intelligent transportation that is associated with the social, economic and environmental sustainability of cities. In this regard, the aim of the present research is to Analyzing and investigating the role of development dimensions in identifying smart transportation methods Zahedan city. According to its nature, the current research method is a descriptive-analytical type of research and is applied in terms of its purpose. There are two types of information collection methods: library (documents) and field (survey). The method of data analysis in this research is the multi-criteria decision making model (AHP). Based on combining the results of the surveys, walking with a total score of 0.338 was identified as the best option. Walking and bicycling are non-motorized smart modes of transportation that have also received the highest scores here. The use of buses and minibuses and then taxis, which are known as public and semi-public intelligent transportation, are placed in the next level, and the lowest points are given to personal motorized intelligent transportation methods, that is, the use of private cars and the motorcycle is assigned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Urban management
  • Smart transportation methods
  • Zahedan city
احمدی، توحید، فنی، زهره، رضویان، محمدتقی، توکلی نیا، جمیله، (1398)، مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره23، شماره67، صص 25-44.
افندی زاده، شهریار، سید حسینی، محمد، سلاحورزی، امیرحسین، (1396)، سنجش بهره وری سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر تهران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، دوره 21، شماره 4، صص 281-289.
بدیعی، اقدس، حاجیان، حوریا، غضنفری، مهدی، (1398)، ارائه مدلی جدید جهت به کارگیری تاکسی های هوشمند در کلان شهر تهران در راستای سازماندهی حمل و نقل عمومی: رویکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 16، شماره 2، صص 31-54.
رصافی، امیرعباس، زرآبادی پور، شیما،(1388)، بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 11، شماره 2، صص 32-46
سازمان آب و هواشناسی کشور، (1400)، نتایج ایستگاه زاهدان.
سازمان زمین شناسی کشور،(1392)، نقشه زمین شناسی شهرستان زاهدان، (شیپ فایل مکانی).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، (1398)، سالنامه های آماری، زاهدان.
سعیدنیا، احمد، (1381)، حمل و نقل شهری، تهران: نشر سازمان شهرداری های کشور.
صادقی، محسن، غفاری، بهنام،(1390)، مغایرت­های مقررارت حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی(WOT) و ارائه راهکارها، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 3 .صص 219-237.
کاووسی، الهه، محمدی، جمال، (1399). تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز، مجله جغرافیا، شماره 65، صص 19-30.
مرکز آمار ایران، (1395). سرشماری نفوس و مسکن 1395، تهران.
مهدی­زاده، محمد، آیتی، اسماعیل، هاشمیان بجنورد، ناهید، خورشیدی، علیرضا، (1389)، رایه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در کلان شهرهای ایران (مدیریت حمل و نقل)، پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، دوره 5، شماره 3، صص 418-443.
نجفقلی نژاد، اعظم، صادق زاده وایقان، علی، (1389)، فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالش­ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی دوره 13، شماره 2، صص  59-95.
Frank, L. D. (2000). Land use and transportation interaction - Implications on public health and quality of life. Journal of Planning Education and Research, 20(1), PP 6-22.
Gonzalez, R.A., Ferro, R.E., Liberona, D. (2019). Government and governance in ntelligent cities, smart transportation study case in Bogotá Colombia, Ain Shams Engineering Journal, 11(1), PP 25-34.
Litman, T. (2003) .Measuring transportation: traffic, mobility and accessibility”, ITE Journal, 73(1), PP 28-32.
Reddy , D Srinivasa., Babu, K V Ganesh., Murthy, D L N.(2016).Transportation Planning Aspects of a Smart City- Case Study of GIFT City, Gujarat, Transportation Research Procedia, 17(2), PP 134-144.
Song, Y, Knaap, G.J.(2004).  Measuring urban form: is Portland winningthe war on sprawl? Journal of American Planning Association, 70(2), PP 210-225.
Verma, B, Snodgrass, R, Henry, B, Smith, B, Daim, T. (2019). Smart cities - an analysis of smart transportation management, Managing Innovation in a Global and Digital World,1(2),  PP 367-38
Yan, J, Liu, J, Tseng, F.M. (2020). An evaluation system based on the self-organizing system framework of smart cities: A case study of smart transportation systems in China, Technological Forecasting and Social Change, 153(1), PP119-132.