نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

چکیده

صنعت گردشگری،صنعتی درآمدزا است که موجب ایجاد کارآفرینی درگسترۀ محلی و ملی می شود و درنهایت توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و موجب ایجاد رشد در بخش ملی می شود. یکی از مهم ترین عوامل توسعه گردشگری برخورداری شهرها از پتانسیل ها و جاذبه های قوی در این زمینه می باشد.پژوهش حاضر که به منظور ارزیابی و بررسی پتانسیل آرامگاه شمس تبریزی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر در شهر میانه اندام خوی صورت گرفته است،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی توسعه ای که روش گرد آوری داده های آن روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای همچنین پیمایش میدانی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و مشاهده است.جمعیت آماری تحقیق گردشگران شهر خوی در تابستان ۱۳۹۶بوده و نمونه ها به صورت تصادفی ساده – در دسترس انتخاب،و در مجموع تعداد ۲۰۰ پرسشنامه توزیع،تکمیل و جمع آوری شد.تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های   one sample t- testو ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت که برای تحلیل توسط نرم افزار  پس از حذف پرسشنامه های مخدوش و ناقص تعداد ۱۸۵ پرسشنامه کامل جهت ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی به عنوان بزرگترین ظرفیت در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار موثر بوده و این مقبره،کانون فرهنگی بسیار قوی در این شهرستان برای توسعه گردشگری می باشد.

کلیدواژه‌ها


پوریوسف ،احسان (۱۳۹۲).گردشگری شهری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و سیمای شهر، مطالعه موردی :شهر خوی،اولین همایش ملی معماری، مرمت،شهرسازی و محیط زیست پایدار.

حبیبی،کیومرث؛تکیه خواه،جاهده؛ و آزاداحمدی،محمد(1391).ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری(نمونه موردی:پارک جنگلی آبیدر)،فصلنامه مطالعات شهری،3، 2-1،ص65.

جهانیان،منوچهر؛ و احمدیان،آیدا (۱۳۹۵).تحلیل نقش بازار های سنتی در جذب گردشگران خارجی، مطالعه موردی : بازار بزرگ تهران، فصلنامه علمی تخصصی دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ،سال چهارم،شماره ۶،ص10.

خاکساری، علی؛ ابراهیم نیا سماکوش، سعید؛ دامادی، محمد؛ و معزز، وحید(1392)،ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر،مجلۀ برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری،سال 2 ، شماره 7 ، ص. 126-147

دیناری، احمد(1384).گردشگری شهری در ایران و جهان، مشهد:  انتشارات دانشگاه مشهد.

ریاحی، محمدامین،(۱۳۷۴).تاریخ خوی، تهران: انتشارات طرح نو،ص65.

رستگار، موسی؛غلامی، محمد؛زمانی، مینا؛ و مقدم، معصومه(1390).«تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل سوات، نمونۀ موردی، زنجان» مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعۀ پایدار، ،مرودشت، ص .148 -160

ساعی،علی؛ و نائیجی ،محمدرضا (۱۳۹۰).تحلیل جامعه شناختی جذب گردشگری فرهنگی در ایران مطالعه موردی گردشگران خارجی اصفهان،فصلنامه علوم اجتماعی،شماره ۵۲،ص179.

ضیایی، محمود (۱۳۸۸).جغرافیای گردشگری،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.

علی اکبری،اسماعیل(۱۳۹۲).جغرافیای گردشگری ایران، چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت.

لوافیان،محمدرضا؛لطفی،حیدر؛زینتی،سعید؛ و ابولفتحی،مجید(۱۳۹۶).مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در سمنان با تاکید بر مجموعه بازار،مسجد امام و ارگ سمنان،فصلنامه نگر ش های نو در جغرافیای انسانی، سال نهم، شماره۳ ،تابستان۱۳۹۶.

موحد، علی(1386).گردشگری شهری، اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران.

مهندسان مشاور پویا نقش شهر و بنا (۱۳۹۱).طرح جامع شهر خوی، صفحات۲۲-۶۶.

مهندسان مشاور فرا فزا (۱۳۷۰).طرح جامع شهر خوی، صفحه۵۹.

 مرکزآمارایران، سالنامه آماری،خلاصه ای از نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ، 1385تا ۱۳۹۵.

Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W. and Higgins, C.C. (2001). Organizationa Research : Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19, 43-50.

 Cooper, C., J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill & R. Shepherd.(1998). Tourism: Principles and Practice, 2nd Ed. New York: Longm.

Kachniewska M.,(2015).,Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas,Worldwide Hospitality and Tourism Themes,Vol.7,No.5,pp.500-  515.

Katja,C.,Miroslav,R.,Barbara,B.H.,Doris,O.G. (2014).,Building a Model of Researching the Sustainable Entrepreneurship in the Tourism Sector ,Vol. 43,PP.377-393.

Law, Christopher.(1996). urban tourism attraction visitors to large cities, mansell, London, publishing limited.

Iordache, C. and Cebuc, I.( 2009)., The influence of juridical regulations upon tourist town planning.Theoretical and Empirical Researches in Urban Management,1(10),pp. 86-92.

UNWTO: United Nation Of World Tourism Organization,.( 2017)., International Tourism to Continue Robust Growth.

Timothy, D. J. and Wall, G. (1995). Tourist Accommodation in an Asian historic city, The Journal of Tourism Studies, 6(2): 23-24.

Seyedeh Fatemeh  Mazidi.(2017).Coastal Tourism Development Management (Sea Therapy) of Kish Island , American Journal of Tourism Management,6(1):1-4.