بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‏ شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیرات بومی‏گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه برای برنامه‏ریزی‏های توسعه اجتماعی در جزیره قشم انجام شده است. نظریه پارسنز در کنار تاکیدات جیکوبز و چپ‏من بر مدت اقامت در یک مکان که به تراکم هویت و سرمایه اجتماعی می‏انجامد، چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‏داد. از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‏ها استفاده شد و نمونه‏گیری که بر اساس فرمول کوکران، 348 نفر برآورد شده بود تا جایی پیش رفت که پاسخ‏های معتبر در محاسبه رابطه متغیرها، کمتر از این میزان نباشد تا اعتبار تحقیق تأمین گردد. نتایج نشان داد که میانگین تاثیرات فرهنگی دانشگاه در توسعه جزیره قشم در بازه‏ی 4 تا 16 برابر با 10/9 بود که در حد زیادی ارزابی می‏شود. بین توسعه جزیره قشم و بومی یا غیربومی بودن در سطح اطمینان 99 درصد رابطه‏ی معناداری دیده شد، در حالی که رابطه مدت اقامت در قشم با متغیر وابسته که تأثیر ابعاد فرهنگی دانشگاه در توسعه‏ی جزیره قشم می‏باشد، رابطه معناداری نداشت. بنابراین بومی بودن نسبت به مدت اقامت می‏تواند یک ظرفیت بالقوه مثبت در توسعه و برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای تلقی گردد. تحلیل عاملی، گویه‏های پرسشنامه را در چهار عامل سرمایه‏گذاری اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریت نهادی و نظارت اجرایی در اثرگذاری در برنامه‏های توسعه‏ای شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمید. (1384). تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش روی کشورهای در حال توسعه. مجله رهیافت، تابستان 1384، صص 15-5

آگوستین، ژیرار. (1372). توسعه فرهنگی؛ تجارب و خط مشی‏ها. (مترجمان: ع‍ب‍دال‍ح‍می‍د زری‍ن‌ق‍لم، پ‍روان‍ه‌ س‍پ‍رده‌، ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌گ‍ی‍لانی). تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آرش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز آم‍آر و ب‍رنام‍ه‌ری‍زی‌ پ‍ژوه‍ش‏ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آرش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‏ه‍ای‌ ب‍نی‍ادی‌‏

ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1388). جامعه‏شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان

بحرینی، سید حسین. (1378). تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

بشیریه، حسین. (1375). جامعه‏شناسی سیاسی. تهران: نشر نی

تنهایی، ح. ا. (1389). درآمدی بر مکاتب و نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: نشر مرندیز

توسلی، غلامعباس. (1373). نظریه‏های جامعه‏شناسی. تهران: انتشارات سمت

چپ‏من، دیوید. (1394). آفرینش محلات و مکان‏ها در محیط انسان‏ساخت. (شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان: مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران

جیکوبز، جین. (1392). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا. (دکتر حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی: مترجمان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران

دیلینی، تیم. (1387). نظریه‏های کلاسیک جامعه‏شناسی. (مترجمان: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی). تهران: نشر نی

روشه، گی. (1386). تغییرات اجتماعی. (مترجم: منصور وثوقی). تهران: نشر نی

روشه، گی. (1376). جامعه‏شناسی تالکوت پارسنز. (مترجم: عبدالحسین نیک‏گهر). تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍بی‍ان‌

هابرماس، یورگن. (1373). نظریه کنش ارتباطی. (مترجم: کمال پولادی). تهران: نشر مرکز