تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مکان‌ها و فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی دارای ویژگی‌های و ارزش‌های خاصی هستند و منابع و مزیت‌ها نیز در سطح جهان به‌طور متعادل پخش نمی‌باشند. به عبارتی الگوی پخش عرضه مزیت‌ها و نیز تقاضای مزیت‌های جغرافیایی نامتعادل است. ازاین‌رو مکان‌ها و فضاهای جغرافیایی و به دنبال آن گروه‌های انسانی ساکن در آن‌ها، ملت‌ها و حکومت‌ها به یکدیگر نیازمند و وابسته می‌شوند. وابستگی ژئوپلیتیکی منعکس‌کننده این واقعیت است. توسعه حوزه نفوذ فرهنگی و بهره‌برداری مطلوب از تمامی مؤلفه‌های جغرافیایی برای ایجاد همگرایی با سایر کشورها، صرفاً از طریق انجام تحقیقات علمی و شناسایی دقیق عناصر جغرافیایی ممکن است در این راستا و به منظور انجام مطالعه موردی حوزه ژئوکالچر ایران و جمهوری آذربایجان که به دلیل تنوع مؤلفه‌های جغرافیایی از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است برای مطالعه انتخاب شد و به عنوان الگویی قابل تعمیم به سایر مناطق مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بیان اینکه مؤلفه‌های جغرافیای انسانی و طبیعی بر روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تأثیرگذار بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که وجود فرهنگ یکی از مؤلفه‌های جغرافیایی است که به سرعت بار و معنای سیاسی یافته و بازیگران سیاسی از آن به عنوان ابزار اعمال قدرت و فشار بر رقبای خود استفاده می‌نمایند به خوبی گویای این حقیقت است که مؤلفه‌های جغرافیایی هرگاه بار سیاسی پیدا نمایند واکنش‌های مثبت و منفی مختلفی را در پی خواهند داشت که منجر به ایجاد همگرایی و یا واگرایی در نواحی جغرافیایی شده و زمینه مناسبی برای اعمال قدرت قلمرو جغرافیایی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


احمدی نوحدانی، سیروس (1394)، نظریه‌های علمی پژوهش محور در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تهران: نشر پاپلی.

احمدی، سید عباس (1396)، آراء و نظریه‌های علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا، نشر پاپلی.

چابکی، ام البنین، (1388)، چالش‌های روابط ایران و جمهوری آذربایجان، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 2، تابستان و پاییز

حافظ نیا، محمدرضا، احمدی پور، زهرا، قادری حاجت، مصطفی (1394) سیاست و فضا، انتشارات پاپلی.

حافظ نیا، محمدرضا (1391)، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، سمت.

حسینی، میر عبدالله (1397)، شاخص‌های توسعه کشورهای ساحلی خزر در فرایند همگرایی منطقه‌ای، مطالعات اوراسیای مرکزی، ذوره 11 شماره یکم بهار و تابستان

حیدری، محمد و محمدی، حمیدرضا (1386)، «تحولات ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال سوم، شماره دوم.

کرمزادی، مسلم (1396)، تبیین زمینه‌های همگرایی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و چالش‌های آن از 1991 تا 2014 م، مطالعات اوراسیای مرکزی دوره دهم شماره یک بهار و تابستان 171-188.

مجتهد زاده، پیروز (1379)، ایده‌های ژئوپلیتیک و واقعیت‌های ایرانی: مطالعه در روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی.

مجیدی، محمدرضا و دهشیری، محمد رضا­(1378)، رهاورد غرب آسیا برای مفهوم امنیت انسانی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 41، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

میرحیدر، دره، راستی، عمران، میر احمدی فاطمه سادات (1393) مبانی جغرافیای سیاسی، سمت

واحدی، الیاس­(1382)، برآورد استراتژیک آذربایجان، موسسه ابرار معاصر تهران.

یزدانی، عنایت‌الله و احسان فلاحی­(1392)، بررسی گفتمان تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 84 زمستان

یزدانی، عنایت‌الله، مجتبی تویسرکانی، سوسن مرادی، (1386)، تبیین ژئوپلیتیکی رقابت قدرت مطالعه موردی: اوراسیای مرکزی در بازی بزرگ، فصلنامه ژئوپلیتیک سال سوم، شماره سوم.

http://www.hotels-europe.com

https://dlca.logcluster.org

https://wiki--travel.com

https://pasarelapr.com