بررسی تاثیر پیاده راه در توسعه گردشگری شهری (مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شورابیل- شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پیاده‌راه‌سازی‌سازی جنبشی نوین برخاسته از رویکردهای نوین شهرسازی می‌باشد که در دهه‌های اخیر در بحث گردشگری با عنوان پیاده‌راه‌های گردشگری مطرح و دارای جایگاه ویژه‌ای در ساماندهی شهرها گردیده است. در پژوهش حاضر به بررسی پروژه پیاده-راه‌سازی در منطقه نمونه گردشگری شورابیل واقع در شهر اردبیل پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش پیمایشی(پرسشنامه) و نرم‌افزارهای تحلیل آماریSpss ,Lisrel و مدل تحلیلی copras استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامعلوم سطح اطمینان 95 درصد 384 نفر به دست آمده است. جهت نیل به اهداف تحقیق دو فرضیه مطرح گردید. فرضیه اول با استفاده از ازمون اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ایجاد پیاده‌راه و توسعه گردشگری شهری با مقدار همبستگی 530/0 و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری دارند. بنابراین فرضیه اول قبول شد. برای آزمون فرضیه دوم نیز از تحلیل مسیر و مدل تحلیلی کوپراس استفاده گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد، بیشترین اثرکلی مربوط به پیوستگی و انسجام شبکه با میزان (432/0) و مولفه ایمنی و امنیت با میزان (356/0) در توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه داشته است. همچنین یافته‌های مدل کوپراس نشان می‌دهد، گویه زیست محیطی به بیشترین میزان(Qi=10.60) در جایگاه نخست و گویه‌های ایمنی و امنیت نیز با میزان(Qi=9.85) در جایگاه دوم قرار گرفته است. بنابراین فرضیه دوم مودر قبول واقع نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Case Study: Shorabil Tourism Area - Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • somayeh mohammadi hamidi 1
  • ata gafari gilandeh 2
1 PhD student of Geography and Urban Planning Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The pedestrian movement is a new movement arising from the modern urbanization approaches that has been discussed in tourism in the last decades as a pedestrian road and has a special place in the organization of cities. In the present study, the project of pedestrian navigation in Shorabil tourism sample area located in Ardabil city has been investigated. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. Data were analyzed by SPSS, Lisrel and analytical model of copras. The sample size is based on the uncertainty society formula of the confidence level of 95% of the 384 people. Two hypotheses were proposed to achieve the research objectives. The first hypothesis was tested using Spearman. Findings showed that the establishment of pedestrian and urban tourism development with a correlation of 0.530 and a significant level of 0.30 have a positive and significant relationship. So the first hypothesis was accepted. To test the second hypothesis, Route analysis and Cooper's analytical model were used. The results of the analysis of data and information show that the greatest effect is related to continuity and network cohesion with the rate (0.432) and the safety and security component with the rate (0.356) in tourism development within the range Studied. Also, the results of the Cooper's model show that the highest echelon (Qi = 10.60) is in the first place and safety and security items are ranked second with Qi = 9.85. Therefore, the second hypothesis of the moder was not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • walk
  • Tourism
  • COPRAS
  • Ardebil City
  • Samarkand Tourism Area