واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

گرؤه جغرافیا،ؤاحد اهؤاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهؤاز ، ایران

چکیده

آب و هوا بر اشکال صنعت حمل و نقل هوایی تاثیر گذار است، در مقاله حاضر در گام نخست به بررسی زمانی اختلالات پروازی در دو مقطع زمانی سالانه و ماهانه به تفکیک 12 ماه با استفاده از روش همبستگی ارتباط میان تغییرات اختلالات پروازی فرودگاه بین-المللی اهواز و فراسنج‌های آب و هوایی (دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش، تبخیر، ساعت افتابی، سرعت باد، سمت باد و دمای نقطه شبنم) در ایستگاه همدید اهواز در بازه زمانی 11 ساله (2015-2005) پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان که بالاترین میزان رخداد اختلالات سالانه در سال 2008 با 471 و کمترین میزان در سال 2014 با 42 بار ثبت شده است. همچنین بالاترین میزان رخداد اختلالات پروازی ماهانه ثبت شده مربوط به ماه ژوئن با 524 بار و کمترین مربوط به ماه دسامبر با 28 بار اختلالات پروازی در فرودگاه بین‌المللی اهواز گزارش شده است. در ادامه نتایج حاصله از محاسبه میزان ضریب همبستگی در بازه زمانی سالانه نشان داد که رابطه در همه فراسنج‌ها در سطح 01/0 معنی-دار می‌باشد. اما رابطه ضعیفی بین این پارامترها در بازه زمانی سالانه وجود دارد. فراسنج تبخیر با ضریب همبستگی 211/0 بالاترین میزان ضریب همبستگی بین فراسنج‌های محاسبه شده به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی ماهانه میزان ضریب همبستگی متفاوت می‌باشد در این مقطع زمانی بجز فراسنج ساعت آفتابی که از رابطه منفی متوسطی در ماه‌های فوریه، آوریل، مه، ژوئن و اوت و رابطه منفی قوی در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر برخوردار می-باشند و سایر فراسنج‌ها دارای رابطه ضعیفی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between climate parameters on air transport at Ahwaz International Airport

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghasemi ghasemvand
  • farideh azimi
  • manijeh zohourian pordel
Department of Geography.Ahvazzad University.Ahvaz. Iran
چکیده [English]

Weather affects the forms of the aviation industry. In the present article, the first step is to investigate the time of flight disruptions at two annual and monthly time intervals of 12 months using the correlation methodology of the changes in international airport flight disturbances Ahvaz and climatic parameters (minimum temperature, maximum temperature, precipitation, evaporation, sunshine, wind speed, wind direction and dew point temperature) were studied at Ahwaz Ahwaz Station during the 11-year period (2015-2005). The results show that the highest incidence of annual disorder in 2008 was recorded at 471 and the lowest was recorded in 2014 with 42 times. Also, the highest monthly incidence of registered monthly flight disruptions was reported in June, 524 times, and the lowest in December was reported with 28 times flight disturbances at Ahwaz International Airport. In the following, the results of calculating the correlation coefficient in the annual time series showed that the relationship in all the variables is significant at the level of 0.01. But there is a weak relationship between these parameters in the annual time frame. Evaporation rate with correlation coefficient of 0.121 has the highest correlation coefficient among calculated parameters. During the monthly period, the correlation coefficient is different at this time except for the sunshine period with a moderate negative relationship in the months of February, April, May, June and August and a strong negative correlation in July and September. And others have weak relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate factors
  • Flight disturbances
  • Solidarity
  • Ahwaz airport
  • Air Transportation