بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ، تهران، ایران

چکیده

اقلیم به عنوان پدیده ای جغرافیایی، رابطه ای تنگاتنگ و انکار ناپذیر با گردشگری و توسعه مقاصد گردشگری دارد. به طوری که بسیاری از مقاصد مطرح گردشگری جهان، موفقیت خود را مرهون برخورداری از اقلیمی مطلوب هستند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و بررسی روند تغییرات دمایی جزایر قشم و کیش واقع در استان هرمزگان و تدوین تقویم زمانی اقلیم آسایش گردشگری با استفاده از شاخص PET و آزمون های پارامتری و ناپارامتری روند در این جزایر صورت پذیرفته است. بدین منظور از داده های متوسط دمای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، فشار بخار و میزان ابرناکی روزانه 3 ایستگاه همدید استان هرمزگان طی بازه زمانی 23 ساله (1983-2016) استفاده شده است. نتایج حاصل شده در قالب تقویم زمانی نشان داد که بهترین بازه زمانی برای حضور گردشگران در این جزایر ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر می باشد که شرایط آسایش در آنها برقرار است. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که متوسط دما و دمای حداکثر در هر دو ایستگاه بدون روند بوده است و دمای حداقل نیز در کیش تنها طی اردیبهشت ماه از روند کاهشی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the trend of temperature and tourism climate comfort of Qeshm and Kish islands in Global Warming Age

نویسندگان [English]

  • Ameneh Benshams 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Hooshmand Ataei 3
  • hamid saberi 2
1 Department of Geography, Najafabad branch, Islamic Azad University , Najafabad, Iran
2 Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad Universiy, Najafabad, Iran
3 Department of Geography, University of Payam-e Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate as a geographic phenomenon has an inextricable relationship with tourism and the development of tourism destinations. So that many of the world's major tourist destinations, is due to the favorable climate. The present study was conducted with the aim of evaluating the trend of temperature changes in Qeshm and Kish Island in Hormozgan province and developing a timetable for tourism comfort climate using PET index and parametric and nonparametric trend tests on these islands. For this purpose, the average data of dry temperature, relative humidity, wind speed, steam pressure and daily cloudiness of 3 stations in Hormozgan province during the period of 23 years (1983-2016) were used. The results of the calendar showed that the best time period for the tourists on these islands is the months of January, February and December, in which the comfort conditions are in place. In addition, the results of statistical tests showed that the average temperature and maximum temperature in both stations were not trendy and the minimum temperature in Kish had only a decreasing trend in May.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate"
  • " comfort"
  • "Tourism"
  • " Qeshm "
  • "Kish