تحلیل سینوپتیکی و الگوهای گردشی موثر بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری ( مطالعه موردی حمل ونقل هوایی شهر اهواز )

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گرؤه جغرافیا،ؤاحد اهؤاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهؤاز ، ایران

چکیده

شناخت الگوهای گردشی حاکم بر اختلالات پروازی در راستای کاهش چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی بسیار پراهمیت است. به منظور شناسایی الگوهای گردشی مؤثر در ایجاد اختلالات پروازی از داده‌های مربوط به فشار سطح دریا و ترازهای پانصد و 850 هکتوپاسکال در قلمرو جغرافیایی 0 تا 80 درجه طول شرقی و 0 تا 80 درجه عرض شمالی و همچنین فراسنج‌های جوی امگا، رطوبت ویژه و نسبی و مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد بر اساس روزهای همراه با اختلال پروازی بیش از 8 مورد و افق دید کم در ماه‌های مورد نظر انتخاب و نقشه‌های مرتبط در محیط نرم‌افزارGrads ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان که الگوهای گردشی موثر در اختلالات پروازی در ماه ژانویه در فصل سرد سال وجود سامانه کم فشاری در تراز دریا، سامانه پُرارتفاع واچرخندی در تراز 850 هکتوپاسکال و پشته‌ای ارتفاعی در تراز پانصد هکتوپاسکال حاکمیت دارد، دریای مدیترانه، منطقه مورد مطالعه . در ماه ژوئن در فصل گرم سال در تراز دریا سامانه کم فشاری پهنه گسترده‌ای از هند، پاکستان، عمان، عراق و جنوب ایران را فرا گرفته است، در الگوهای گردشی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 850 هکتوپاسکال یک سامانه کم‌ارتفاع چرخندی بر روی منطقه شکل گرفته‌ است. در تراز پانصد هکتوپاسکال استقرار پر ارتفاع جنب‌حاره منطقه را تحت تاثیر خود قرار داده است. به طور کلّی استقرار و تقویت پُر ارتفاع جنب‌حاره، در تراز پانصد هکتوپاسکال و گردش چرخندی در تراز 850 هکتوپاسکال به همراه حاکمیت کم‌فشار حرارتی در سطح زمین، آرایش همدید الگوهای تابستانه در دوره گرم سال را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic Analysis and Circulation Patterns Affecting Urban Transport Planning (Ahwaz Air Transport Case Study)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghasemi ghasemvand
  • farideh azimi
  • Manijeh Zohourian pordel
Department of Geography.Ahvazzad University.Ahvaz. Iran
چکیده [English]

Understanding the patterns of flying patterns that govern air traffic is important for reducing the challenges of the aviation industry. In order to identify the circulation patterns effective in creating flight disturbances, data from sea level pressures and 500 and 850 hectares in the geographical range of 0 to 80 degrees east longitude and 0 to 80 degrees north latitude as well as atmospheric atmospheric parameters, specific humidity and Ordinary and meridian components of the wind were selected based on the days with more than 8 airway disruptions and low visibility horizons in the months and the related maps were drawn in the Grads software environment. The results show that effective circulation patterns in flight disturbances in January of the cold season have low compression system at sea level, high-altitude wake-up system at 850 hectares and heights at high altitudes of 500 hectares, the Mediterranean Sea, the study area . In a roundabout pattern, the geopotential height of 850 hPa was formed by a planetary low-level system formed on the area. Is. At a level of 500 hectares, the high-altitude deployment of the area affects the area. Generally, the height and height of the junction, at 500 horsepower, and the rotational flow at 850 hPa, along with the rule of the heat shrinkage on the surface of the earth, show the harmonic arrangement of summer patterns during the warm period of the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ahwaz
  • Transportation Industry
  • Urban planning