نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالفتحی، مجید تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-143]
 • استعلاجی، علیرضا قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 211-219]
 • اصغر، مشبکی نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 267-287]
 • اکبریان، فاطمه نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 159-180]
 • اکبرزاده، پیمان اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 221-235]
 • الهقلی تبارنشلی، فاطمه توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 145-158]
 • انبارلو، علیرضا واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • انواری رستمی، علی اصغر نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 267-287]

ب

 • بایزیدی، قادر سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 237-254]
 • باقری بداغ آبادی، محسن واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 435-448]
 • برهانی، کاظم تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 255-266]
 • بلوچ، ازیر نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 61-90]

پ

 • پاسلاری، پیام نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 267-287]
 • پریزادی، طاهر تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • پیشگاهی فرد، زهرا امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-59]
 • پوررمضان، ابراهیم بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 427-434]

ت

ج

 • جان پرور، محسن تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 289-310]
 • جواهری پور، مهرداد ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 395-409]

ح

 • حاجی، مهسا تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 351-367]
 • حاجی وند، هادی امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 311-322]
 • حیدری، ایرج واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 435-448]
 • حیدری، محمد تقی واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • حیدری صوفیانی، حجت الله امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-59]
 • حق لسان، مسعود امکان سنجی کاربست رویکرد CPTED در شهرهای اسلامی (نمونه مورد مطالعه: مناطق ده گانه شهرداری تبریز) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 311-322]

د

 • درویشی، رضا بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 411-426]
 • دهقانپور، علیرضا مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 323-333]

ر

 • رضایی، حجت مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 323-333]
 • رضایی، محمدرضا بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 411-426]
 • رضازاده، مرتضی توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 145-158]

ز

 • زیاری، کرامت اله واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • زین افزا، سمیه نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 335-350]
 • زند مقدم، محمد رضا تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 449-466]

س

 • ستوده، حسام الدین نگاهی بر اصول طراحی پارک های ساحلی مناطق گرم و مرطوب حاشیه خلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 335-350]
 • سلمانی ندوشن، محمد علی مکان یابی محل های مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر یزد) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 323-333]

ش

 • شیری، اختر اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 195-209]
 • شیری، طهمورث اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 195-209]
 • شریعت پناهی، مجید ولی قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 211-219]
 • شریفی، مانی نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 267-287]
 • شعبانی، محمد تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 449-466]
 • شمس‌الدینی، علی بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 411-426]

ص

 • صادقی پور رودسری، محیا تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 91-104]

ط

 • طهماسبی، شهرام ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 395-409]

ع

 • عزتی، عزت الله امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-59]
 • علی‌بیگی، جواد بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 181-193]
 • علیزاده، عمران امنیت سازی پایدار درخلیج فارس [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 41-59]
 • علیمحمدی، پریسا تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 91-104]

ق

 • قربانی سپهر، آرش تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 289-310]

ک

 • کابلی، سیدحسن اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 221-235]
 • کامیابی، سعید تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 449-466]
 • کرمی، زین العابدین برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 369-393]

گ

 • گندمکار، امیر واکاوی ارتباط دما و الگوهای پیوند از دور در حوضه آبی ایرانی دریای مازندران با استفاده از شبکه عصبی در راستای برنامه ریزی منطقه ای [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 435-448]
 • گیوه چی، سعید بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 427-434]

ل

 • لطفی، حیدر نگرشی کلان بر برنامه‌ریزی و سازماندهی فضا در منطقه مکران (مطالعه موردی: چابهار) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 61-90]
 • لطفی، حیدر تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 121-143]
 • لطفی، حیدر برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 369-393]
 • لطفی، صدیقه تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]

م

 • مبارکی، امید ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • متانی، مهرداد نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 159-180]
 • محسنی، رضا علی ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 395-409]
 • محمدی، چنور تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 351-367]
 • محمدی، سعدی تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 351-367]
 • مشکینی، ابوالفضل واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • مشکینی، ابوالفضل تحلیل فضایی سنجش میزان تکه‌تکه شدن شهری (محلات ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 255-266]
 • معروفی، سیامند سنجش تداوم حضور در فضای عمومی شهری و عوامل موثر برآن (نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 237-254]
 • معظمی، منوچهر تحلیل سیر تحولات شاخص‌های برنامه‌ای مراکز خرید تهران (نمونه موردی: ۶ مرکز خرید فعال در مقیاس شهری بین دهه‌های 70 تا 90 شمسی) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 91-104]
 • مهدی زاده، حسین بررسی اثرات پروژه‌های مسکن مهر بر مهاجرت‌های روستایی– شهری )نمونۀ موردی: پروژه‌های مسکن مهر محله جانبازان شهر ایلام) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 181-193]
 • مهرعلی تبار فیروزجایی، مرتضی توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 145-158]
 • موسایی، یوسف قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 211-219]

ن

 • ناصری منش، علی برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران با تاکید بر توسعه جزایر خلیج فارس؛ جزیره قشم [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 369-393]
 • نامی، محمد حسن بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 427-434]
 • نبی بیدهندی، غلامرضا بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 427-434]
 • نجاتی، ارغوان تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • نجارزاده، محمد اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 221-235]
 • نیک پور، عامر توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی: شهرستان‌های استان مازندران) [دوره 32، شماره 1، 1397، صفحه 145-158]