نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، حجت برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • استعلاجی، علیرضا تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • الفته، مرضیه شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • المدرسی، سید علی برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • امیری، آرمین ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

ب

 • بادآهنگ، ابوالفضل بررسی تأثیر ویژگی‌های تفکیک اراضی شهری در بافت‌های متفاوت بر سیما و منظر شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 207-222]
 • براهیمی قلعه قاضی، عباس نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • بشارتی فر، صادق تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • پیوسته گر، یعقوب برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]

ت

ح

 • حیدری ساربان، وکیل مطالعه و تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 69-82]

د

 • دارایی، حسین ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 99-108]
 • دهقانپور، حسین مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]

ر

 • رامشت، محمد حسین برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]
 • رخشانی نسب، حمید رضا تحلیل منطقه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصی در ایران [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 7-22]

ز

 • زیاری، کرامت الله مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • زارعی، یعقوب تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]

س

 • ساروخانی، باقر نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]
 • سوادی، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]

ع

ق

 • قادری، اسماعیل تعیین استراتژی‌های توسعه پایدار در نفت شهرها (مطالعه موردی: نفت شهر آبادان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • قورچیان، نادر قلی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 193-205]

گ

 • گردانی، هلاکو مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 165-182]
 • گندمکار، امیر برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 23-32]

م

 • مجتبی زاده، حسین تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]
 • محبی، سراج الدین بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 183-192]
 • مهدوی، داوود ارزیابی و سطح‌بندی روستاهای شهرستان کیار بر اساس میزان بهره‌مندی از شاخص‌های خدماتی و زیرساختی [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 109-131]

ن

 • نجاتیان، اسلام برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 133-153]
 • نوجوان بشنیغان، محمد رضا منشأیابی رسوبات جنوب میبد [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]

ی

 • یوسفی، فریبا تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران) [دوره 24، شماره 1، 1395، صفحه 223-248]