بر اساس نویسندگان

آ

 • آدمی، علی [1] دانشیار‌ روابط ‌بین الملل‌، دانشگاه‌ علامه ‌طباطبائی، تهران، ایران
 • آذر، علی [1] گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • آذره، علی [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آذره، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • آذره، علی [1] هیات علمی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • آرمین، محسن [1] استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • آزادی، زیور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • آزادی، نیلوفر [1] دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • آسایش، حمید [1] استادیارگروه اقتصاد، واحد بروجرد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • آفتاب، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آفتاب، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آقایاری هیر، محسن [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آقائی، سید سعید [1] استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • آمار، تیمور [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
 • آمار، تیمور [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • آمار، تیمور [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • آمار، تیمور [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • آمار حاجی شیرکیا، تیمور [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • آمانج رسولی، محمد [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ا

 • ابراهیمی، حجت [1] گروه جغرافیا٬ واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی٬ نجف آباد،ایران
 • ابراهیمی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • ابراهیم زاده اسمین، حسین [2] استادیار گروه مردمشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • ابراهیم زاده اسمین، حسین [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ابراهیم عفیفی، محمد [1] استادیار، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران
 • ابطحی، سید مرتضی [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • ابن تراب، مریم [1] استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ابویی، رضا [1] دانشیار، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابوالفتحی، مجید [1] دانش آموخته دکتری رشته‌ی جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • ابوالقاسمی، میثم [1] دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات واحد بین الملل قشم، قشم، ایران
 • ابوذری، پانته آ [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احدنژاد روشتی، محسن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • احمدی، حسن [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • احمدی، داریوش [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • احمدی، فاطمه [1] استادیار گروه حقوق، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • احمدی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران
 • احمدی، منیژه [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان.
 • احمدی، منیژه [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • احمدی دهکا، فریبرز [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز کرج، کرج، ایران
 • اخباری، محمد [4] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اخباری، محمد [2] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اخوان تویسرگانی، شقایق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • ایدون، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی مهندسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران
 • اذانی، مهری [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 • اذانی، مهری [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • ارشادی وهرام، سمر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • ارغان، عباس [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • ارغان، عباس [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارغان، عباس [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، سمنان ، ایران
 • ارغان، عباس [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • ارمغان، سیمین [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • ارمغان، سیمین [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره (شهر ری)
 • ارمغان، سیمین [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ازهری، سونیا [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • اژدری زاده، حسین [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] ااستاد گروه جغرافیای انسانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره)، شهرری، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی و یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره(شهر ری)
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) (شهرری)، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، شهرری، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیای،واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهر ری ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری- تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • استعلاجی، علیرضا [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، تهران، ایران
 • استعلاجی، فراز [1] مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی (شهید عباس پور)، تهران، ایران
 • اسدی، رحیم [1] دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • اسدیان، فریده [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • اسدپور، احمدعلی [1] استادیار گروه علوم اقتصادی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • اسدپور، زهره [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسدپور، کاوه [1] دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • اسفندیاری، امیر هومن [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی‌، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسکانی کزازی، غلامحسین [1] استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • اسکندری ثانی، محمد [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اسلامی، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه زنجان
 • اسلامی مرزنکلاته، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • اسماعیل پور روشن، علی اصغر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • اسماعیل پور مقدم، هادی [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر [2] عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.
 • اسمعیلی سنگری، حسین [1] دانشجوی دکتری معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • اشتری مهرجردی، اباذر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران و کارشناس پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • اشرف گنجویی، فریده [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • اشنویی، امیر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران
 • اصغر، مشبکی [1] استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اصغری لفمجانی، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • افخمی، بهروز [1] استادیار گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • افراخته، حسن [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی (پردیس بین المللی)
 • افراسیابی، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، ایران
 • افشار، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • افضل خانی، مریم [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران.
 • اقبالی، علیرضا [1] استادیار دانشگاه پیام نور آبادان، آبادان، ایران
 • اقبالی، علیرضا [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اقبالی، ناصر [1] دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران
 • اکبری، معصومه [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • اکبریان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مدیریت- گرایش مدیریت شهری دانشگاه تهران، ایران
 • اکبرزاده، پیمان [1] کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • الیاس زاده، سید نصرالدین [1] دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • ایلانلو، مریم [1] گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
 • الفته، مرضیه [1] کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 • الماسی، نجادعلی [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.
 • الماسی مفیدی، حسین [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • المدرسی، سید علی [1] استادیار سنجش ازدور،دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد،ایران
 • اله یاری، حدیث [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اله یاری، حدیث [1] کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • الهیاری، گودرز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، موسسه آموزش عالی باختر ایلام، ایلام، ایران
 • الهقلی تبارنشلی، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ایمانی، بهرام [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ایمانی، رحمت [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امانپور، سعید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ایمان نژاد، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • امیدی، مسعود [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
 • امیری، ابراهیم [1] دانشکده کشاورزی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
 • امیری، آرمین [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، ایران
 • امیری، بازرگان [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • امیری، شهرام [1] دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان، اصفهان، ایران
 • امیری، محمدجواد [1] استادیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امیری، محمدجواد [1] استادیار دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • امیری، مقصود [1] استاد دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بعنوان مشاور
 • امیری، هدایت اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • امیراسماعیلی، وحیدرضا [2] مربی گروه عمران، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • امیریان، سهراب [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • امیرانتخابی، شهرام [1] گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، ایران
 • امیری فهلیانی، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • امینی، محمد تقی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • امینی‌نژاد، غلامرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اناری، فرزاد [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • انبارلو، علیرضا [1] دانشجوی دکتری رشته آینده پژوهی، پژوهشگاه شاخص پژوه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • انصاری، زهرا [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • انصاری، مجتبی [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معمای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • انصاری نیا، سیاوش [1] استادیار بازنشسته گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • انواری رستمی، علی اصغر [1] استاد گروه برنامه ریزی و مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • انوری، نعمت اله [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی،دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

ب

 • بابایی، ماریا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • بابااوغلی، فرشته [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • بابایی فینی، ام السلمه [1] دانشیار دانشگاه پیام نور
 • بیات، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، جنوب‌غرب آسیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیات دان، سعید [1] دکترای روابط بین الملل، تهران، ایران
 • بادآهنگ، ابوالفضل [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر و معماری شیراز، شیراز، ایران
 • باریکلو، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • بایزیدی، قادر [1] استادیار معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • بازدار، سجاد [1] دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • باغی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باقری، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 • باقری، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • باقری، ندا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باقری، وحیده [1] مدرس دانشگاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران
 • باقری، وحیده [1] مدرس دانشگاه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • باقری بداغ آبادی، محسن [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران
 • باقری بداغ آبادی، محسن [1] موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • باقرزاده، جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باقری صیقلانی، بیتا [1] دانشجوی دکتریدانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باهک، بتول [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، ایران
 • باهک، بتول [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بختیاری، لیلی [1] دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد جغرافیا انسانی دانشگاه تهران، واحد تهران، تهران، ایران
 • بخشنده نصرت، عباس [1] استاد جغرافیا انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • بداقلو، ساسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • بذرگر، محمد رضا [1] استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • بریاجی، فرزاد [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تهران
 • براری تاری، داود [1] دانشکده کشاورزی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • بیرانوندزاده، مریم [1] دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان، خرم آباد، ایران
 • براهیمی قلعه‏ قاضی، عباس [1] استادیار جامعه‏ شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • براهیمی قلعه قاضی، عباس [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • براهیمی قلعه قاضی، عباس [1] گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • بربار، علی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • برزگر، معصومه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • برزگر، نصرت [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • برقی، حمید [1] دانشیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • برق لامع، هادی [1] گروه مهندسی عمران، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • برنا، رضا [1] دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برنا، رضا [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • برنا، رضا [2] دانشیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • برنا، رضا [1] عضو هیات علمی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • برنا، رضا [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • برهانی، کاظم [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • برومند، ناصر [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • برومند، ناهید [1] مربی گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • بیژنی، علی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • بیژنی، علی [1] استادیار جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیژنی، علی [1] استادیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران،
 • بشارتی فر، صادق [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بشارتی فر، صادق [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
 • بصیری، مصطفی [1] عضو هیات علمی گروه معماری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • بصیری، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • بیک بابایی، بشیر [1] استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد ملکان، ملکان، ایران
 • بیگی‌پور، غلامحسین [1] استادیار گروه عمران، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس ، ایران
 • بیگ زاده عباسی، فرزانه [1] دکترای مدیریت بازرگانی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • بلالی اسکویی، آزیتا [1] استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • بلالی اسکویی، آزیتا [1] استادیارمعماری دانشکده معماری شهرسازی،دانشگاه هنراسلامی تبریز
 • بلوچ، ازیر [1] دانش آموخته دکتری رشته ی جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • بلوچی، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • بنا، مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بندریان، اسفندیار [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران
 • بن شمس، آمنه [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • بن شمس، آمنه [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • بهارلو، ایمان [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسیلامی، تهران، ایران
 • بهاری میمندی، سید امیر عباس [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • بهرامی، محمد [1] استادیار آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهرامی، مهشاد [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • بهروزی، محمود [1] دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
 • بهروزی، محمود [1] دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • بهزاد، اردوان [1] استادیار جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بهمنیاری، سحر [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 • بهمن‌پور، هومن [1] استادیار محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

پ

 • پاسیار، مژده [1] کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
 • پاسلاری، پیام [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • پاشاپور، حجت اله [1] استادیار دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران
 • پاشاپور، حجت اله [1] دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان –تهران، ایران
 • پاشازاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • پیران، حمیدرضا [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران‌
 • پیراهری، نیر [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران
 • پریزادی، طاهر [2] استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • پرک، مهین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پروازی، مهناز [1] گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) ،شهرری.
 • پرون، صدیقه [1] دانشجوی دکتری و مربی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • پزشکی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • پزشکی، مهدی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • پیشگاهی فر، زهرا [1] عضو هیات علمی جغرافیا سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پیشگاهی فرد، زهرا [1] استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پیشگاهی فرد، زهرا [1] عضو هیات علمی جغرافیا سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پیشگاهی فرد، زهرا [1] استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
 • پیشگاهی فرد، زهرا [1] استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پهلوان زاده، لیلا [1] پژوهشگر دکتری مرمت بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • پویا، مریم [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
 • پوراحمد، احمد [1] استاد جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پور احمد، احمد [1] استاد داشگاه تهران، تهران، ایران
 • پوریانی، محمد حسین [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
 • پورحسین، فاطمه [1] دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران‌، ایران.
 • پوررمضان، ابراهیم [1] دانش آموخته پژوهشگاه شاخص پژوه،تهران، ایران
 • پوررمضان، عیسی [1] استادیار جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • پوررمضان، عیسی [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • پورکیانی، مسعود [1] دکترای مدیریت دولتی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • پورکریمی، پرویز [1] دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • پور محمدی، محمد رضا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پیوسته گر، یعقوب [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • پیوسته گر، یعقوب [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • پیوسته گر، یعقوب [1] استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • پیوسته گر، یعقوب [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • پیوندی، رضا [2] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

ت

 • تاج، شهره [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] عضو هیئت جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] استادیار ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تاج، شهره [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران
 • تاریقلیزاده، هادی [1] کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • تازش، یوسف [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • تبریزی، امید [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تبریزی، امید [1] کارشناس ارشد معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • تبریزی، زینب [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • ترابی پور، امین [1] استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • تیربند، مجید [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • ترکفر، احمد [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • ترکمن، زهرا [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تقی پور، ندا [1] کارشناسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
 • تقی زاده شیاده، سیده نسرین [1] دانشجوی دکترای مدیریت- مدیریت رسانه ای، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • تقوایی، مسعود [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • تیموری، سمیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران و مدرس واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تیمور نژاد، ثمانه [1] کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • تنهایی، حسین ابوالحسن [1] دانشیار گروه جامعه‏ شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تنهایی، حسین ابوالحسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • تنهایی، حسین ابوالحسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تنهایی، حسین ابوالحسن [1] گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • توبچی ثانی، علی [1] دانشجوی دکترای شهر سازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ، ایران
 • توکلان، علی [1] استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران
 • توکلی نیا، جمیله [1] دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • توکلی نیا، جمیله [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

ث

ج

 • جانبازقبادی، غلامرضا [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاداسلامی واحد نور
 • جان پرور، محسن [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جباری، اسماعیل [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • جبارزاده شیاده، سید مهدی [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • جدیدی، ناصر [1] استادیار تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • جدیدی، ناصر [1] گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جعفری، سید محمد باقر [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • جعفری، فیروز [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز
 • جعفری، محمد [1] استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جلال آبادی، لیلا [2] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نورتهران و مدرس مجتمع آموزش عالی بم
 • جلیلیان، لعیا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران
 • جلیلیان، لعیا [1] کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • جمالی زاده، ناهید [1] دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جمع‌دار، اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • جهانیان، منوچهر [1] عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
 • جهانتیغ، حسین [1] استادیار گروه بیابان زدایی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • جهان تیغ، حسین [1] استادیار بیابان زدایی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • جهانشاهلو، لعلا [1] استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جهانشاهلو، لعلا [1] استادیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانشاهلو، لعلا [1] استادیار، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهانگیر، محمدحسین [1] استادیار دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جهانگیر، محمد حسین [1] گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
 • جوان، فرهاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جوانبخت قهفرخی، زهره [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • جوانمرد، کمال [1] استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • جوانمردی، منوچهر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • جواهری پور، مهرداد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جوزی، سیدعلی [1] استاد گروه محیط زیست، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چ

 • چراغی، مهدی [1] دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران
 • چراغی، مهدی [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • چقاجردی، ایمان [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان
 • چقاجردی، ایمان [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان

ح

 • حاتمی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حاتمی، افشار [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • حاتمی نژاد، حجت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حاتمی نژاد، حسین [1] دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حاتمی نژاد، حسین [1] دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حاتمی نژاد، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حاجی، مهسا [1] کارشناسی ارشد، شهرسازی، دانشگاه ‌هنر، تهران، ایران
 • حاجیان، علیرضا [1] استادیار فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • حاجیان، علیرضا [1] گروه فیزیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • حاجی‌بابایی، سعید [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • حاجی زاده، فاضل [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حاجی زاده، کریم [1] استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاجی فتحعلی، مهسا [1] پژوهشگر دکتری معماری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد، هشتگرد، ایران
 • حاجی فتحعلی، مهسا [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی قاسمی اردبیلی، محمد [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • حاجی لو، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • حاجی لو، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ، سمنان ، ایران
 • حاجی وند، هادی [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حافظ نیا، محمد رضا [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حایک، علی [1] گروه حقوق واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
 • حامی، محمد [1] استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • حامدوران، شیما [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه بناب
 • حبیب، فرح [1] استاد دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حبیبی، ماندانا [1] پژوهشگر دکتری شهرسازی
 • حبیبی، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
 • حبیبیان، هما [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • حجازی، مهسا [1] کارشناس ارشد مهندسی شهر سازی
 • حدادی، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیدری، ایرج [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • حیدری، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حیدری، علی اکبر [1] استادیار معماری، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حیدری، محمد تقی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حیدری، مهدی [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان‌های خارجی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیدری ترکمانی، مینا [1] دانشجو کارشناسی ارشدمعماری،دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا
 • حیدری ساربان، وکیل [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حیدری صوفیانی، حجت الله [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حیدری مقدم، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حیدرمنش، صبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
 • حیدری نیا، سیداحمد [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تبریز.
 • حسیبی، شهاب [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • حسینی، سید علی [2] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی، سید محمد [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسینی، سید مصطفی [1] دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • حسن آبادی، داود [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • حسن آبادی، داود [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • حسن آبادی، داود [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • حسن آبادی، داود [2] استادیار اقلیم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • حسن آبادی، داود [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • حسن آبادی، داوود [1] استادیار جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • حسن آبادی، داوود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • حسن آبادی، داوود [1] استاد یار اقلیم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • حسینی احمدی، سید محمد رضا [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا، اصفهان، ایران
 • حسینی امینی، حسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مربی مرکز مطالعات پدافند غیر عامل، تهران، ایران
 • حسینی امینی، حسن [1] مربی مرکز مطالعات پدافند غیر عامل، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترا تخصصی، تهران، ایران
 • حسن پور، راضیه [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن پور، محسن [1] دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی جنبذی، فرزانه سادات [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری
 • حسین زاده، اکرم [1] کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران
 • حسین زاده، رباب [1] مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • حسین زاده، نعمت [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(اردبیل)، تهران، ایران
 • حسین‌زاده، محمدمهدی [1] دانشیار جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسین زاده دلیر، کریم [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • حسین‌زاده دلیر، کریم [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • حسین‌زاده دلیر، کریم [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • حسن زاده شاه رضایی، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • حسنلو، مینا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران
 • حسنی مهر، سیده صدیقه [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ شهر آستارا، ایران
 • حسینی نژاد، سید رامین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حسینی نسب، سبیکه سادات [1] دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • حضرتی صومعه، زهرا [1] استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حق پرست، فرزین [1] دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.
 • حق‌شناس گرگانی، سعید [1] دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
 • حقیقی، علی نائیج [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • حق لسان، مسعود [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
 • حلبیان، امیرحسین [1] دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • حمزه، فرهاد [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حمزه، فرهاد [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • حمزه، فرهاد [2] گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حمزه، فرهاد [1] گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حنیفی، روزینا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی (پردیس بین المللی)

خ

 • خاتمی، حسام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خاتونی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خادم الحسینی، احمد [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • خاکشور، حمیدرضا نظری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خانی زاده، محمد علی [1] کارشناس ارشد شهرسازی، مدرس گروه شهرسازی، موسسه اموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.
 • خاوریان، امیررضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • خجو، مژده [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • خداپناه، کیومرث [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خدادادی، رضا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خدادادی، عسکر [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تهران، تهران، ایرا
 • خدامی، افشین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • خداوردیان، انسیه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
 • خیری، محمد [1] استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خیری، محمد [1] استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خیری، محمد [1] گروه مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خراسانی زاده، فرنوش [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.
 • خزایی، سعید [1] دکترای آینده پژوهی ، استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خزایی، مهدی [2] دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خزاعی، نسا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • خزاعی نژاد، فروغ [1] استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
 • خسروی، حسن [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خضرلوی اقدم، علی [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند،ایران.
 • خفائی زاده، مریم [1] گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
 • خلیلی، مهدی [1] دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خوارزمی
 • خندان، مینا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • خندان، مینا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خواجه، رضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • خواجه نبی، فهیمه [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ،ایران.
 • خواجوند احمدی، عیسی [1] دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خوشرو، عبدالله [1] دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • خوشرو، عبدالله [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • خوئینی، غفور [1] دانشیار فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

د

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش [1] دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان ایران
 • ذاکرحقیقی، کیانوش [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 • ذاکری گورزانگی، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، پردیس دانشگاهی قشم، دانشگاه هرمزگان.
 • ذال، محمد حسن [1] استادیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ذکی، یاشار [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

ر

 • راست قلم، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رامشت، محمد حسین [1] استاد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • ربیعی، حسین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
 • ربیعی ابیانه، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ربیعی مندجین، محمدرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی، آزیتا [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریری، واحد تهران مرکزی، شهری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رجبی، آزیتا [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، راضیه [1] دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحیمی، سمیه [1] دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور واحد مهاباد، مهاباد، ایران
 • رحیمی، محمد [1] استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • رحیمی، محمد [1] استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد خخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • رحیمی، محمد مهدی [1] استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رحیمی، محمد مهدی [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • رحیمی، هومن [1] گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رحمانی، بیژن [1] عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، بیژن [1] عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانی، جواد [1] دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • رحمانی، محمد [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • رحمان زاده، سیدعلی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحمانی فیروزجاه، علی [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رحیم بصیری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران
 • رحمتی، عنایت اله [1] دکترای اقلیم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • رحمتی ملایی، علی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • رحمتی ملایی، معصومه [1] کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • رحیم صفوی، سید یحیی [1] استاد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • رحمن نیا، ناصر [1] دانشجو دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رخشانی نسب، حمیدرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • رخشانی نسب، حمیدرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • رخشانی نسب، حمید رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • رستمی، محسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • رستمی، مسلم [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • رستمی فر، علی [1] دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رسولی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • رسولی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رشتبر، هادی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • رشیدی، مصطفی [1] دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضایی، حجت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضایی، حجت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضایی، حجت [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگله تهران
 • رضایی، غلامحسین [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.
 • رضایی، محمدرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • رضایی، محمود [1] محمود رضایی استادیار گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضایان، سحر [1] دانشیار گروه محیط زیست، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • رضایی بزنجانی، رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • رضازاده، مرتضی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رضازاده، مریم [1] استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان
 • رضازاده، نرمین [1] دانشجوی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
 • رضالو، رضا [1] دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رضایی‌مقدم، کورش [2] دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رضائی آقامیرلو، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • رضوی، سید ابوالفضل [1] دانشیار تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رضوی، سید ابوالفضل [1] دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
 • رضوی، سید ابوالفضل [1] دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رضوانی، علی اصغر [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضویان، محمد تقی [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • رضویان، محمد تقی [1] استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رضوی مشعوف، سید جمشید [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی ره(شهر ری)
 • رفعیی ساردوئی، الهام [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رفیعی ساردوئی، الهام [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • رفیعی ساردوئی، الهام [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رفیع شریف آباد، جواد [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • ریگی، محمدرضا [1] رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
 • رمضانی، احمد [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
 • رمضان زاده لسبوئی، مهدی [1] دانشیار گروه جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران
 • رمضانی گورابی، بهمن [1] استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • رنجبر، محمدحسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یندرعباس، بندرعباس، ایران
 • رنجبر دستنایی، کرامت [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رهنما، محمد رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رهنما، محمد رحیم [1] دانشیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • روانان، نجم الدین [1] کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • روحانی، افسانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • رودی، عباس [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • روستائی شاهوردی، مهدیه [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • روشن، سیدعلیقلی [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

ز

 • زیاری، کرامت [1] استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت الله [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رضوان شهر صدوق، یزد، ایران
 • زیاری، کرامت الله [1] استاد برنامه‌ریزی شهرى و منطقه‌اى، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زیاری، کرامت اله [1] استادجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • زیاری، یوسفعلی [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زارعی، بهادر زارعی [1] استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • زارعی، یعقوب [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • زارعی، علی [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • زارعی، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران
 • زالی، نادر [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
 • زاهدی یگانه، امیر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • زبردست، اسفندیار [1] استاد شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زبردست، لعبت [1] استادیار گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زحمت کش مارمی، حوریه [1] کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • زیران، حمید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • زرین کوب، روزبه [1] استادیار تاریخ ایران، دانشگاه تهران
 • زینی، ستایش [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران
 • زینی، سیده منور [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • زین افزا، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • زینالپور، امید [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری،‌ دانشگاه رشت،‌ رشت، ایران
 • زینالی عظیم، علی [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • زینالی عظیم، علی [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • زینتی، سعید [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • زندمقدم، محمدرضا [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زندمقدم، محمدرضا [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زندمقدم، محمدرضا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ،ایران.
 • زند مقدم، محمد رضا [1] استادیار جغرافیای طبیعی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • زند مقدم، محمد رضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زند مقدم، محمد رضا [1] استادیار و عضو هیات علمی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • زنگی‌آبادی، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • زینلی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ایران
 • زهتابیان، غلامرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زهدی گهر پور، محمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیویار، پروانه [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاداسلامی، تهران ایران

س

 • سیاحی، زهرا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل، مشهد، ایران
 • سیاحی، زهرا [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سادین، حسین [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
 • ساروخانی، باقر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ساروخانی، باقر [1] گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ساسانپور، فرزانه [1] دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سیاف زاده، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
 • سالاری، علی [1] دکترای جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران
 • سالاری، محمد [1] دانشجوی دکترای شهرسازی، تهران، ایران
 • سالاری، مسعود [1] دانشجوی دکترای علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سالمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سایه میری، علی [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • سبحانی، نوبخت [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری واحد علوم و تحقیقات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • سبحانی، نوبخت [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • سپهرآذر، میثمه [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان.
 • ستاری ساربانقلی، حسن [1] دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • ستوده، حسام الدین [1] استادیارگروه معماری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • سیدعلیپور، سید خلیل [1] استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی، تهران، ایران
 • سرباز گلی، سولماز [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه مراغه،مراغه،ایران
 • سرداری، ایوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سرور، رحیم [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سرور، هوشنگ [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه،ایران
 • سروری، آرش [1] دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سیستانی پور، علی [1] استادیار زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران، ایران
 • سعیدی، پرویز [1] گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • سعید رضوانی، نوید [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • سعیدی رضوانی، نوید [1] استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سقایی، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه حکیم جرجانی، گرگان، ایران
 • سیلاخوری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری تخصصی بیابانزدایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلحشور، مهدی [1] دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • سلطانی، علیرضا [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری، تبریز، ایران
 • سلطانی، علیرضا [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، رییس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری، تبریز، ایران
 • سلطانی گردفرامرزی، طاهره [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران
 • سلطانی مقدس، ریحانه [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
 • سلیمانی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سلمانی زاده، الهام [1] کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سلیمانی ساردو، فرشاد [1] عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • سلیمانی ساردو، فرشاد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • سلیمانی ساردو، فرشاد [2] مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد [1] دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • سلمانی ندوشن، محمد علی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، یزد ایران
 • سمیعی، روح الله [1] گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
 • سمیعی درونه، محمد [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران
 • سندگل، مهدی [1] گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سهرابی، امین [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • سهرابی، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سوادی، مهدی [2] استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • سوادی، مهدی [2] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • سوادی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

ش

 • شادمانی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیضا، بیضا، ایران
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • شاهی پور، سونا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • شاهچراغی، آزاده [1] دانشیار گروه معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • شاهچراغی، آزاده [1] دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • شاهینی فر، مصطفی [1] استادیار دانشگاه پیام نور
 • شباب مقدم، عبدالمجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • شیبانی امین، عیسی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • شجاعی، وحید [1] استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • شجاعی، وحید [1] استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • شیخی، حجت [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ایلام، ایلام ، ایران
 • شیری، اختر [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیری، اختر [1] دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیری، طهمورث [1] دانشیار گروه جامعه‏ شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت، سید محمود [1] دانشکده جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)(شهرری)، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریعت پناهی، مجید ولی [2] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران.
 • شریعت پناهی، مجید ولی [2] دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.
 • شریعت پناهی، مجید ولی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شریفی، مانی [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنابع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • شریف جاهد، شهرزاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شریفی نیا، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری
 • شریفی نیا، زهرا [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • شعبانی، محمد [1] دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شیعه، اسماعیل [1] استاد گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شفیعی، اسماعیل [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد شهررضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا، اصفهان، ایران
 • شفیعی ثابت، ناصر [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • شکیبا، علیرضا [1] دانشیار مرکزمطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران
 • شکوهی، محمد اجزاء [1] استادیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شکوهی، محمد اجزاء [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شماعی، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • شماعی، علی [1] دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • شمس، مجید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • شمس الدینی، علی [1] استادیار جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • شمس‌الدین، بتول [1] دانشجوی دوره ی دکترای معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • شمس‌الدینی، علی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • شمس نیا، سید امیر [1] استادیار مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • شمس نژاد، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • شهدادی، علی [1] هیات علمی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

ص

 • صابری، حمید [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابری، حمید [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابری، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • صابری، حمید [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • صابری، حمید [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابری، حمید [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صادقی، محمد [1] استادیار پژوهشکده تحقیقات و مطالعات هرمز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • صادقی پور رودسری، محیا [1] دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صارمی، حمیدرضا [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صالحی، هما [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • صالحی، هما [1] دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،استادیار مدعو گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران
 • صباغیان، علی [1] استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
 • صبوری، محمدصادق [1] دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صبوری، محمد صادق [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صحراگرد، غلامرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • صدرزاده خوئی، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهره‌وری و سیستم‌ها)، دانشگاه پیام نور عسلویه، ایران
 • صدری فرد، افسانه [2] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز تهران
 • صدیق بازکیاگوراب، مهسا [1] کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • صدوق، سید حسن [1] استاد جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صفایی، محسن [1] استادیار شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • صفر علیزاده، اسماعیل [1] مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • صفوی پناه، حسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • صلاحی، برومند [1] دکترای تخصصی اقلیم شناسی، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صلاحی، برومند [1] دکترای تخصصی اقلیم شناسی، مدرس گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • صلاحی، سهراب [1] استادیار دانشکده حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • صلاحی، سهراب [1] عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
 • صمدی، سمیه [1] کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صمدزاده، رسول [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکدۀ علوم، گروه آموزشی جغرافیا

ض

 • ضیایی، محمود [1] دانشیار دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بعنوان مشاور

ط

 • طایفه، سید مسعود [1] دانشجوی دکتری، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور و عضو قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • طاهری، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • طاهری، کبری [1] دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزادتهران مرکزی
 • طاهری، کبری [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاوسی، تقی [1] استاد اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • طیبی ثانی، سیدمصطفی [1] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] استادیار تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود .شاهرود .ایران
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، شاهرود، ایران.
 • طیبی ثانی، سید مصطفی [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • طهماسبی، اصغر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی (پردیس بین المللی)
 • طهماسبی، شهرام [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ظ

ع

 • عابدینی، محسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران
 • عابدینی، مهنوش [1] استادیار مدیریت آموزشی،‌ دانشگاه فرهنگیان، ‌بندرعباس، ایران
 • عادلی، علی [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • عارف، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عارف نیا، محمد [1] گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • عارف نیا، محمد [1] گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • عاشوری، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عاشوری، غلامرضا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • عالی فرجا، سجاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی گرایش سازماندهی سیاسی فضا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • عالیفرجا، سجاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • عبادی نژاد، سید علی [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایران
 • عباسی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر [1] انشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • عبدی، عطا الله [1] استادیار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عبدی، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عبدی، مصطفی [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • عبدالله نژاد، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، ایران
 • عبدالملکی، حسن [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران
 • عبدالملکی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • عبدالملکی، روح الله [1] کارشناس ارشد مطالعات امریکای شمالی
 • عبداله زاده، مهدی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی،‌مشهد، ایران
 • عبداله زاده فرد، علیرضا [1] استادیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بیضا، بیضا، ایران
 • عبداله زاده فرد، علیرضا [1] استادیار شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران
 • عبداله‌زاده فرد، علیرضا [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر، ایران
 • عربگری، مریم [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • عرب نیاسر، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزتی، عزت الله [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزتی، عزت اله [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • عزتی، عزت اله [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزتی، عزت اله [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عزتی، عزت اله [1] دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
 • عزتی، عزت اله [1] استاد جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • عزتی، عزت اله [2] استاد جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عزتی، عزت اله [1] دانشیار جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عزت پناه، بختیار [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • عزت پناه، بختیار [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • عزت پناه، بختیار [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • عزیزی، سمیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • عزمی، آئیژ [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • عساکره، حسین [1] دانشیار اقلیم‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عسگری، حشمت الله [1] دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عسگری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عسگرخانی، ابومحمد [1] دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عسگرخانی، ابومحمد [1] دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عشریه، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • عطایی، هوشمند [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران
 • عطایی، هوشمند [1] دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عطایی، هوشمند [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ، تهران، ایران
 • عطائی، هوشمند [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عظیمی، فریده [1] استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
 • عظیمی، فریده [2] گرؤه جغرافیا،ؤاحد اهؤاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهؤاز ، ایران
 • عظیمی، فریده [1] گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عظیمی آملی، جلال [2] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • عظیمی‌آملی، جلال [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • علی یاس، زینب [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران استادیار گروه معماری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • علی اکبری، اسماعیل [1] استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • علیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • علیائی، محمدصادق [1] استادیار، عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری)، تهران، ایران
 • علیائی، محمدصادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و عضو هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری) تهران، ایران
 • علی بخشی، آمنه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • علی‌بیگی، جواد [1] مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام؛ و دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • علی پور، حسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علی پور، ناهید [1] دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • علی داوریار، محمد [1] استادیار حقوق، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
 • علیرضایی، معصومه [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • علیزاده، عمران [1] استادیار جغرافیای سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • علیزاده، محمد [1] دانشجوی ‌دکتری مدیریت‌ گردشگری،‌ دانشگاه ‌علامه‌ طباطبائی،‌ تهران،‌ ایران
 • علیزاده، مطهره [1] کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • علیمحمدی، پریسا [1] گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
 • علیمددی، مجتبی [1] کارشناس آب منطقه‌ای استان قم
 • علی نقی زاده، مصطفی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علوی، سید علی [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • علوی نائینی، علی [1] دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • عندلیب، علیرضا [1] دکتری شهرسازی، استاد دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

غ

 • غضنفرپور، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • غضنفر پور، حسین [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • غفاری، محمد [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • غفاری، محمد [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • غفاری گیلانده، عطا [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • غفاری گیلانده، عطا [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • غلامی، حمید [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • غلامی، غلام [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران
 • غلامی، محمد [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • غلامی، محمد [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران
 • غلامی برنجستانکی، مطهره [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • غلامحسینی، رحیم [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • غلامرضایی، یوسفعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

ف

 • فاضل نیا، غریب [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فتحی، احمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • فتح اللهی، فرشته [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فراگردی، زهره [1] کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش ژئومورفولوژی، ایران
 • فرامرزی، مهسا [1] استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
 • فراهی، محسن [1] عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
 • فرجی راد، عبدالرضا [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فرجی سبکبار، حسنعلی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فریدی، الهام [1] گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرهودی، رحمت الله [1] استادیار بازنشسته، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران ، ایران
 • فرهودی، رحمت الله [1] استادیار بازنشسته، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فزونی، بهزاد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فشکی، مینا [1] کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت اجرایی گرایش مدیریت شهری، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فیضی، سعیده [1] دانشجوی دکتری تخصصی گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • فیضی، محسن [1] گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • فقیه عبداللهی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فلاح، هرمز [1] دانشکده کشاورزی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • فلاح تبار، نصرالله [1] دانشیارگروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهر ری ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران
 • فلاح تبار، نصراله [2] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فلاح تبار، نصراله [2] عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، تهران، ایران
 • فلاح‌تبار، نصرالله [1] دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
 • فنایی، راضیه [1] کارشناسی ارشد آب و هواشناسی
 • فهیمی نژاد، علی [2] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، شاهرود، ایران
 • فهیمی نژاد، علی [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • فهیمی‌نژاد، علی [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ق

 • قادری، اسماعیل [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه علامه طباطبایی
 • قیاسی، سمیرا [1] استادیارگروه مهندسی محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • قاسمی، امیر [1] گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قاسمی، مسلم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • قاسمی اردهائی، علی [1] استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • قاسمی قاسمؤند، عباس [2] گرؤه جغرافیا،ؤاحد اهؤاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهؤاز ، ایران
 • قاسمی نرگسی، حسین [1] دانشجویی دکترای جغرافیای برنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهرری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • قائمی راد، طیبه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قائمی راد، طیبه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قائمی‌راد، طیبه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قدیمی، احمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • قربانیان اناری زاده، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قربانی سپهر، آرش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قربانی سپهر، آرش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی کوتنائی، آرش [1] دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • قربان نیا خیبری، وجیهه [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • قربانی نژاد، ریباز [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قرشی مینا آباد، محمد باسط [2] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • قرشی مینا آباد‏‏، محمد باسط [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • قره بیگی، مصیب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • قره بگلو، مینو [1] دانشیارمعماری دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه هنراسلامی تبریز
 • قصاب زاده، مجید [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • قلی زاده، محمد حسن [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت
 • قلی زاده پاک، نادر [1] دانشجوی کارشنارسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • قلعه‌نوعی، محمود [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
 • قلندری، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 • قنبری، ابوالفضل [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه تبریز.
 • قنبری، ابوالفضل [1] دانشیار گروه پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • قنبری، ابوالفضل [2] دانشیار گروه پژوهش‌های جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • قنبری، پروین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه آزاداسلامی واحد نور، نور، ایران
 • قنبری، رعنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • قنبری، نوذر [1] استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • قنبری، نوذر [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • قنبری، یوسف [1] هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قورچیان، نادرقلی [1] گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
 • قورچیان، نادر قلی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

ک

 • کابلی، سیدحسن [1] استادیار بوم‌شناسی و مدیریت مرتع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کاربخش، حسن [1] کارشناس علوم اجتماعی
 • کارگر، بهمن [1] دانشیار واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاظمی، مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران
 • کاظمیان، غلامرضا [1] گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • کاکادزفولی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • کاکادزفولی، انیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • کامیابی، سعید [3] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • کامیابی، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کیانی، مصطفی [1] دانشار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر، تهران، ایران
 • کیانی سلمی، صدیقه [1] استادیار جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • کیانی سلمی، صدیقه [1] استادیارگروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • کاویانی راد، مراد [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کدیور، علی اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • کرد، باقر [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران
 • کردوانی، پرویز [1] دکترای جغرافیا و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کردوانی، پرویز [1] استاد خاک شناسی گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کرکه آبادی، زینب [1] دانشیار گروه جعرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران
 • کرکه آبادی، زینب [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • کرکه آبادی، زینب [1] عضو هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.
 • کرکه آبادی، زینب [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،سمنان ،ایران
 • کرکه آبادی، زینب [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران
 • کرمی، رمضان [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • کرمی، زین العابدین [1] کارشناسی مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) و مدیر برنامه‌ریزی سیستم
 • کرمی، ساناز [1] کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 • کرمی، علی [1] .دانشجوی دکترای مطالعات اروپای دانشگاه تهران
 • کرمی، علی [1] دانشجوی دکترای مطالعات اروپایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کرمی، غلامحسین [2] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کرمی، فریبا [1] استاد گروه پژوهشی جغرافیا ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کریمی، شیما [1] کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • کریمیان پور، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز تهران
 • کریمیان پور، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز تهران
 • کریم پور، مجید [1] دانشیار جغرافیا و آمایش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم پور، مجید [1] دانشیار، گروه منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کریمی پور، یدالله [1] استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کریم پورریحان، مجید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات بین الملی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم پور ریحان، مجید [1] دانشیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم پور ریحان، مجید [1] دانشیار جغرافیای طبیعی و آمایش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم پور ریحان، مجید [1] دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی-مدیریت همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم پور ریحان، مجید [1] دانشیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریم زاده، بهزاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.
 • کریم زاده، مجید [1] استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.
 • کریمی طرقبه، حسین [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
 • کریمی کردآبادی، مرتضی [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • کشاورز قاسمی، حسین [1] دانش آموختۀ دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشاورز قاسمی، حسین [1] دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کلانتری خلیل آباد، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • کلکلی، صابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی،مجتمع آموزش عالی سراوان
 • کلهرنیا، بیژن [1] استادیار گروه شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • کمالی، مهدی [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
 • کمالیان، امین [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران
 • کمالیان، صادق [1] کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان – توسعه و عمران مناطق خشک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کهکی، فاطمه سادات [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کیوانلو، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • کیوانی نژاد، ملیکا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کوروشی، ابراهیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد، مهاباد، ایران
 • کوشانه، روشن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.
 • کوشکی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کوهی، عباس [1] گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

گ

 • گردانی، هلاکو [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رضوان شهر صدوق- یزد
 • گل افروز، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • گلشنی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا، اصفهان، ایران
 • گلمهر، احسان [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران ایران
 • گنجی، تینا [1] کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گنجی پور، محمود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • گنجهء، فاطمه [1] دانشجو دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • گندمکار، امیر [1] استادیار اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • گندمکار، امیر [1] استادیار اقلیم شناسی، واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • گندمکار، امیر [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • گندمکار، امیر [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران
 • گندمکار، امیر [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [1] گروه جغرافیا،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [2] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گندمکار، امیر [1] مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • گودرزی، مجید [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گودرزی، مجید [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • گیوه چی، سعید [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران،تهران، ایران
 • گوهردوست، اعظم [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گوهررستمی، حمیدرضا [1] استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت

ل

 • لادن مقدم، علیرضا [1] دانشیار باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لیاقتی، هومان [1] دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • لحمیان، رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران
 • لحمیان، رضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • لحمیان، رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور رئیس دانشگاه دولتی گرمسار
 • لشکری، حسن [1] دانشیار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
 • لشنی زند، مهران [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان، خرم آباد
 • لطفی، حیدر [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،
 • لطفی، حیدر [1] استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [2] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ایران
 • لطفی، حیدر [4] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [2] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [1] *دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [2] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، حیدر [2] دانشیار گروه جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • لطفی، صدیقه [2] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • لطفی نیا، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • لطفی نیا، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • لنگرنشین، علی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

م

 • ماجدی، حمید [1] دکتری شهرسازی، استاد دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] استاد دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، گروه شهرسازی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ماجدی، حمیدرضا [1] استاد شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مالداری، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مبارکی، امید [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • مبارکی، امید [1] دانشگاه مراغه- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • متانی، مهرداد [1] استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • متقی، افشین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • متقی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
 • متقی، افشین [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران، ایران
 • متقی دستنایی، افشین [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده، حسین [1] عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده، حسین [1] عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده، حسین [1] عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده خانقاهی، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجتبی زاده خانقاهی، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • مجتبی‌زاده خانقاهی، حسین [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • مجتهدزاده، پیروز [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، مدرس دوره دکترا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مجتهد زاده، پیروز [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مجتهد زاده، پیروز [2] دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مجنونی، علی [1] مدرس گروه هنر و معماری دانشگاه بناب.
 • مجنونی، علی [1] مدرس گروه مهندسی معماری، دانشگاه بناب، بناب، ایران
 • مجنونی توتاخانه، علی [2] مدرس گروه مهندسی معماری دانشگاه بناب، بناب، ایران
 • محبی، سراج الدین [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • محبی، سراج الدین [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران
 • محبی، محمد [1] استادیار اقتصاد، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • محسنی، رضا علی [1] دانشیار گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محسنی تبریزی، علیرضا [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمدی، جمال [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدی، چنور [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • محمدی، زینب [1] دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک،مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
 • محمدی، سعدی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدی، علی [2] دانشجوی کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • محمدی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • محمدی، قاسم [1] استادیار گروه حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدی، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
 • محمدی، محمود [1] دکترای شهرسازی ، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ، ایران
 • محمدی‏ زاده سماکوش، صمد [1] دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدپور، سارا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدی پور، سعید [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمدی حمیدی، سمیه [1] دانشجو دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • محمدی حمیدی، سمیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدی حمیدی، سمیه [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • محمدی ده چشمه، پژمان [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمدی ده چشمه، پژمان [1] مربی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،، تهران، ایران
 • محمدی ده چشمه، پژمان [1] مربی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدی دوست، سلیمان [1] استادیار برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • محمدی زاده، ماریا [1] دانشیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 • محمدعلی پور، فریده [1] استادیار روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی
 • محمدی یگانه، بهروز [1] دانشگاه زنجان
 • محمودی، پیمان [1] استادیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • محمودی، فرید [1] کارشناسی‌ارشد بیابان زدایی، اداره ژئوپارک قشم، قشم، ایران
 • محمودی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • محمودی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • محمودی بالاگفشه، محمد [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • محمودی نیا، محبوبه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد خوراسگان
 • مخیری، نسرین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • مدیری، الهام [1] دکتری مهندسی کشاورزی- زراعت. دانشکده کشاورزی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • میرابی، وحید رضا [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مرادی، ابوذر [1] دانش آموخته کارشناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مرادی، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرادی، مریم [1] استادیار حقوق، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
 • مرادی پور، سیاوش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرادی پور، سیاوش [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی واحد گرمسار، ، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • میر امینی، فاطمه [1] کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • میرباقری هیر، میرناصر [1] استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میرباقری هیر، میرناصر [1] استادیاراقتصاد، دانشکده اقتصاد،، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی3697-19395 تهران، ایران
 • میرباقری هیر، میرناصر [1] دانشکده اقتصاد، استادیاراقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مرتضایی، شیدا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرتضایی، شیدا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرتضایی، شیدا [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • میر حسینی، سید ابوالقاسم [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران
 • میر حسینی، سید ابوالقاسم [1] استادیار محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران
 • میر حسینی، سید محمد علی [1] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • میر دهقان اشکذری، سید فضل الله [1] استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • میرزایی، منیر [1] دانشجوی دکتری جغرافی و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران
 • میرزاجانی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • میرزاعلی، محمد [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و مدرس گروه جغرافیا و معماری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • میرزائی، حسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
 • میرساردو، طاهره [1] دانشیار جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • مرسل، باقر [1] استادیار تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • مرسل، باقر [1] استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • مرسل، باقر [2] گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • مرسل، باقر [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
 • مرسل، باقر [1] گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • مرسل، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • میرسنجری، میرمهرداد [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • مرصوصی، نفیسه [1] دانشیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • میر عباسی، سید باقر [1] استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • میره ای، محمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میرواحدی، نگین سادات [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مسرور، سید امیرحسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مشفقی، وحید [1] مربی، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • مشکسار، پریسا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • مشکین فر، آدینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مشهدی، ناصر [1] استادیار، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مصباحی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مصباح زاده، طیبه [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مصباح زاده، طیبه [1] استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مصطفوی، سید هادی [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
 • مصلحی، محسن [1] دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن [1] عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مظفر، فرهنگ [1] دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • معیتی، جواد [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • معیری، دنیا [1] دانش اموخته رشته معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • معروفی، سیامند [1] دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • معصومی، محمدتقی [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
 • معصومی جشنی، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • معظمی، منوچهر [1] استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • معینیان، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • مفاخری، عظیمه [1] دانش آموخته برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مفیدی، عباس [1] گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • مفرح، مجتبی [1] عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بناب.
 • مفرح، مجتبی [1] عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی معماری، دانشگاه بناب، بناب، ایران
 • مفرح بناب، مجتبی [1] عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بناب
 • مقدسی، سعید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • مقیمی، شوکت [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • مکاری، ماریا [1] کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 • میکائیلی هاچه سو، گلناز [1] دانش آموخته ارشد برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • ملایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی امین، فولادشهر، ایران
 • میلانی، علیرضا [1] استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
 • ملکی، جعفر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ملکی، زهرا [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • ملکی، سعید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ملک حسینی، عباس [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • ملک حسینی، عباس [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران
 • ملماسی، سعید [1] استادیار گروه محیط زیست، واحدتهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مینا، مهران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • منتظری، مجید [1] استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان.
 • منتظری، مجید [1] استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • منجم زاده، سید امیرحسین [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • منیعی، محمود [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
 • منفرد، نوذر [1] استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، بوشهر، ایران
 • منفرد، هاشم [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • مهدی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهدیان بهنمیری، معصومه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهدی زاده، حسین [1] استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مهدوی، داوود [1] استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مهدوی، داوود [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مهدوی، رسول [1] استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان.
 • مهدوی، علی [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مهدوی، محمود [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی، مسعود [1] دکتری جغرافیا و استاد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات تهران
 • مهدوی، مسعود [1] استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی حاجی لویی، مسعود [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهرعلی تبار فیروزجایی، مرتضی [1] دانش آموخته ی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مهکویی، حجت [1] گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • مویدفر، رضا [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • موسایی، یوسف [1] دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • موسی زاده، حسین [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • موسی زاده، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان.
 • موسی زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، بابل، ایران
 • موسی کاظمی، سید مهدی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • موسوی، سیدابراهیم [1] دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد بین الملل قشم، داشنگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
 • موسوی، سید حمید [1] دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
 • موسوی، میرسعید [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • موسوی، میر سعید [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • موسوی، میرنجف [1] استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • موسوی، میرنجف [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • موسوی، میر نجف [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • موسوی بجنوردی، سید محمد [1] استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی تهران
 • مولایی هشجین، نصرالله [1] استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • مولایی هشجین، نصراله [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • مؤمنی، مهدی [1] دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
 • مومنی، مهدی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • مومنی، مهدی [1] دانشیارگروه جغرافیا ، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

ن

 • نادرپور، بابک [1] استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نادرپور، بابک [1] عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نادری فر، حمیدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - گرایش هیدروژئومورفولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیاسری، غلامرضا [1] کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • ناصحی، سعیده [1] دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ناصحی، سعیده [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ناصری، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی-مدیریت همزیستی با بیابان، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ناصری منش، علی [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی، مدرس دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ناظمی، الهام ناظمی [1] استادیار، گروه شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • نامی، محمد حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه فارابی،تهران، ایران
 • نامی، محمد حسن [1] دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.
 • نبی بیدهندی، غلامرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نجاتی، ارغوان [2] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نجاتیان، اسلام [1] کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
 • نجاتیان، اسلام [1] کارشناس ارشد شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • نجاتیان، اسلام [1] کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • نجارزاده، محسن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • نجارزاده، محمد [1] استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نجفی، عباس [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • نخعی، مهدیه [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • ندیری، مژگان [1] عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نیری، بهناز امین [1] مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مربی مرکز مطالعات پدافند غیرعامل، تهران، ایران
 • نیری، مهدی [1] گروه شهرسازی، واحد امارات عربی متحده، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات عربی متحده
 • نیرومند شیشوان، صغری [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بناب، بناب، ایران
 • نژاد ابراهیمی، احد [1] دکتری معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • نسترن، مهین [1] دانشیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصری، فرامرز [1] استادیار مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر
 • نصرتی، شهریار [1] دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نظریان، رافیک [1] گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران
 • نظریان، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان
 • نظر صیدی، علی [1] گروه جغرافیا واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • نعیم آبادی، نازنین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نعمت پور، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • نیک‌بخت، ریحانه ‌ [1] کارشناس ‌ارشد جغرافیا‌ و ‌برنامه‌ریزی‌ توریسم،‌ دانشگاه ‌آزاد‌ اسلامی، ‌نجف‌آباد، ‌ایران
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نیک سخن، محمد حسین [1] دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نیک فطرت کردمحله، مرتضی [1] گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نیک نژاد، یوسف [1] دانشکده کشاورزی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • نیکوبین بروجنی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی امین، فولادشهر، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوبخت، رضا [1] مربی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • نوجوان بشنیغان، محمد رضا [1] استادیار گروه ژئومرفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران
 • نوحه گر، احمد [1] استاد دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • نوحه گر، احمد [1] استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوحه گر، احمد [1] دکترای ژئومورفولوژی، استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نوحه گر، احمد [1] استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوری، جعفر [1] استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد، میبد، ایران
 • نوری، سید علی [1] استادیار گروه شهرسازی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوری، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و مدیریت توسعه پایدار روستایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • نورانی، رقیه [1] کارشناسی ارشد اکوتوریسم، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران
 • نوری کرمانی، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • نوری کرمانی، علی [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوری کرمانی، علی [1] دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • نوروزی، اصغر [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • نونژاد، نرگس [1] دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

و

 • وارثی، حمید رضا [1] دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • واعظی، موسی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • وثوقی لنگ، شهروز [1] دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وثوقی لنگ، شهروز [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • وحید، آرش [1] گروه شهرسازی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • وزیریان، مهرک [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • وظیفه دوست، حسین [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وفایی، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • وکیلی، فریدون [1] گروه فنی و مهندسی، واحدشهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ولی شریعت پناهی، مجید [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران
 • وهابزاده، نغمه [1] دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وهاب زاده، قربان [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ه

 • هاشمی زهی، سودابه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زهدان، ایران
 • هاشم نیا، گلناز [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • همتی، سیما [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم از دانشگاه پدین استود تاجیکستان و مدرس دانشگاه
 • همتی، محمد [1] استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران
 • همتی نژاد، مهرعلی [1] استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت
 • هویدی، حسن [1] استادیار، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • هوشیار، حسن [1] هیأت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد، مهاباد، ایران
 • هوشیار، حسن [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور واحد مهاباد، مهاباد، ایران

ی