ورود کاربران
در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

دقت بفرمایید تعداد مقالاتی که هر نویسنده می توانند در فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ارسال بفرمایید بیش از دو مقاله نباشد مقاله سوم بررسی نخواهد شد. به نویسنده بازگردانده می شود.

 لطفا قبل از دریافت ایمیل پرداخت هزینه ، هیچ هزینه ای را واریز نفرمایید

نام کاربری را وارد کنید.

رمز ورود به سامانه را وارد کنید.
رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!
ثبت نام در سامانه