نویسنده = آفتاب، احمد
1. طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-177

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ نرمین رضازاده