نویسنده = رخشانی نسب، حمید رضا
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 343-364

حمیدرضا رخشانی نسب؛ محمد خیری