نویسنده = سوادی، مهدی
2. طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی


3. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

دوره 25، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


4. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی