نویسنده = دارایی، حسین
1. ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 99-108

حسین دارایی؛ علیرضا عبداله زاده فرد