نویسنده = دارایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 99-108

حسین دارایی؛ علیرضا عبداله زاده فرد