نویسنده = تنهایی، حسین ابوالحسن
تعداد مقالات: 4
1. اسکان عشایر و تغییر قشربندی اجتماعی در ایران عصر رضاشاه

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 195-209

اختر شیری؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری


2. دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 267-296

مصطفی عبدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ ابوالفضل دلاوری


3. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی


4. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی