نویسنده = رضازاده، نرمین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 157-177

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ نرمین رضازاده