نویسنده = رضوی، سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 541-559

مهدی خلیلی؛ سید ابوالفضل رضوی


2. جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 307-319

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی


3. جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 5، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی