نویسنده = کرکه آبادی، زینب
1. الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی