نویسنده = دلاوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 267-296

مصطفی عبدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ ابوالفضل دلاوری