نویسنده = امیری، بازرگان
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 17-32

هاشم منفرد؛ حیدر لطفی؛ فرامرز نصری؛ بازرگان امیری