نویسنده = حیدری نیا، سیداحمد
1. مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 25، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا