نویسنده = رضایی، محمدرضا
1. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 365-380

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور


2. توانمندی های محیط طبیعی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

دوره 29، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 361-345

مسعود تقوایی؛ محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش