نویسنده = اسماعیل پور مقدم، هادی
1. بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 15-28

محمد خیری؛ هادی اسماعیل پور مقدم؛ وحید دهباشی